Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Πληρωμές - Δικαιολογητικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις πληρωμές των έργων που εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων.

 

2. Στην περίπτωση έργου που εκτελείται με διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το χρηματικό ένταλμα πληρωμής του αναδόχου υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μόνο ο οικείος λογαριασμός (πιστοποίηση).

 

3. Στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε χρηματικό ένταλμα πληρωμής του έργου που εκτελείται με αυτεπιστασία επισυνάπτεται συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα δικαιολογητικά πληρωμής και το αντίστοιχο ποσό. Η κατάσταση αυτή και μόνο υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του παρόντος.

 

4. Η ανωτέρω υπογραφή και θεώρηση έχει την έννοια ότι τα υλικά των οποίων είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου και ότι η αξία της εργασίας που έγινε με ημερομίσθια ανταποκρίνεται προς το ολικό ποσό της αντίστοιχης κατάστασης, καθώς και ότι οι τιμές ημερομισθίων δεν υπερβαίνουν αυτές των συλλογικών συμβάσεων ή τις τιμές της μελέτης ή εκείνες που ισχύουν σύμφωνα με τις τιμαριθμικές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κατά το χρόνο πληρωμής. Για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία επιτρέπεται η σύνταξη του τιμολογίου της μελέτης να γίνεται με βάση τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες.

 

5. Τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα θεωρούνται όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου πλην των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού, δεν εφαρμόζονται για τα έργα επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα οικονομικής τους διοίκησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.