Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διεύθυνση Συντονισμού και υποστήριξης υπηρεσιών εξωτερικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται:

 

1. Ο Συντονισμός, η Εποπτεία, η Επιθεώρηση και ο Έλεγχος της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων ώστε να εξασφαλίζεται ότι επιτελείται έγκυρα, άρτια και αποτελεσματικά το έργο που τους έχει ανατεθεί

 

2. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μελέτη και εισήγηση προτάσεων σχετικά με την οργάνωση, την ίδρυση, την κατάργηση ή την αναστολή της λειτουργίας τους σε διάφορες χώρες.

 

3. Η διαχείριση των θεμάτων προσωπικού (τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού).

 

4. Ο προγραμματισμός των αναγκών σε προσωπικό και η ευθύνη επιμόρφωσής του.

 

5. Ο καθορισμός και η γνωστοποίηση κατ' έτος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων σε αποφοίτους του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων αυτής, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής.

 

6. Η συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα εξεταστέων μαθημάτων για την εισαγωγή στο Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων και στην κατάρτιση του προγράμματος σπουδών καθώς και στην πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών του εν λόγω Τμήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες σε επιστημονικές ειδικότητες, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής.

 

7. Η έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η παρακολούθηση της εφαρμογής, η παροχή διορθωτικών οδηγιών, εάν χρειάζεται, και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Η αξιολόγηση των ετησίων και περιοδικών εκθέσεων και η αξιοποίηση του περιεχομένου τους σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες διευθύνσεις, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής.

 

8. Στατιστική παρακολούθηση, ταξινόμηση, ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων του εισαγωγικού - εξαγωγικού εμπορίου της χώρας.

 

9. Η ζήτηση και εσωτερική διανομή πληροφοριών οικονομικού περιεχομένου από τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και η παροχή πληροφοριών προς αυτά.

 

10. Η τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

11. Η εισήγηση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και η κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες καθώς και η συνεχής παρακολούθηση της οικονομικής τους κατάστασης.

 

12. Η συλλογή των στοιχείων και πληροφοριών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να προωθηθούν για επεξεργασία στη Διεύθυνση Πληροφορικής.

 

13. Η προβολή και η διαφήμιση του σκοπού και της θεματολογίας καθώς και η ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για τη χρήση των τραπεζών δεδομένων των κόμβων της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων.

 

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται σε τμήματα ως εξής:

 

Τμήμα Α: Αναπτυγμένες Οικονομίες

Τμήμα Β: Κεντρική - Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών

Τμήμα Γ: Αναπτυσσόμενες Οικονομίες

Γραφείο Γραμματείας

 

Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης, η αναπαραγωγή και διακίνηση εγγράφων, η υποδοχή και παροχή πληροφοριών στους συναλλασσομένους με τη Διεύθυνση καθώς και η εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.