Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Διεύθυνση Ελέγχου και Εκταμιεύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Ελέγχων

 

Ο Συντονισμός, η οργάνωση, η παρακολούθηση και η διενέργεια ελέγχων όλων των παρεμβάσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.
Η διασφάλιση της τήρησης της Κοινοτικής Πολιτικής για τους δημοσιονομικούς ελέγχους σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.
Ο σχεδιασμός, συγκρότηση, εποπτεία και αξιολόγηση Κεντρικών και Περιφερειακών Ελεγκτικών συστημάτων για την χρηστή διαχείριση των πόρων.
Η ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου, εξωτερικών ελεγκτών.
Η διεξαγωγή δευτεροβάθμιων δειγματοληπτικών ελέγχων.
Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων των κοινοτικών οργάνων.
Η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων για τη λειτουργία του ελεγκτικού συστήματος και η εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία των αναγκαίων διορθωτικών παρεμβάσεων.

 

β) Τμήμα Εκταμιεύσεων

 

Η διαχείριση βάσει ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ελληνικού μεριδίου των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Η παρακολούθηση των πληρωμών των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα ανωτέρω Ταμεία, η υποβολή αιτήσεων δέσμευσης και πληρωμής των κοινοτικών πόρων και η κατανομή των σχετικών πιστώσεων, στους δικαιούχους φορείς. Η κατάρτιση των προβλεπομένων περιοδικών εκθέσεων και η αποστολή προς τους αρμόδιους φορείς οδηγιών για την ομαλή και ταχεία απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.

 

γ) Τμήμα Οργάνωσης και θεσμών του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

 

Η Εποπτεία λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου, για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωσή του με βάση τις ανάγκες του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Ο συντονισμός και η εποπτεία φορέων και οργάνων που συστήνονται στα πλαίσια εφαρμογής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης όπως Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης, Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης για τα Δημόσια Έργα, Σύμβουλοι Δημοσιότητας, Σύμβουλοι Διαχείρισης. Η εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία και ο σχεδιασμός των κατάλληλων οργανωτικών σχημάτων και μεθόδων για την αποτελεσματική εποπτεία και εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων.

 

δ) Γραφείο Γραμματείας

 

Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με την Διεύθυνση και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.