Προεδρικό διάταγμα 185/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Olympic Catering, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις.

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι ο Γενικός Διευθυντής ή ο Εντεταλμένος Διοικητικός Σύμβουλος σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Olympic Catering ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής πλην της περίπτωσης εκτέλεσης μικρών έργων και εργασιών συντήρησης των οποίων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984.

 

α) Την έγκριση διάθεσης των απαιτουμένων πιστώσεων για την μελέτη και εκτέλεση των έργων.

 

β) Την έγκριση του αποτελέσματος ή την ακύρωση ή την μερική επανάληψη της δημοπρασίας.

 

γ) Την λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών.

 

δ) Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή απευθείας ανάθεσης του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.