Προεδρικό διάταγμα 18/7/92 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV στα σχετικά διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομείς Ι, ΙΙ (αναθεώρηση) και ΙΙΙ (αναθεώρηση και ένταξη)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο εφόσον:

 

1. στις 01-07-1955 ημέρα δημοσίευσης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1955 είχαν ελάχιστο πρόσωπο: 4 m, ελάχιστο εμβαδόν: 30 m2 και

ii. εφόσον στις 09-06-1973 ημέρα δημοσίευσης του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 (ΦΕΚ 214/Α/1973) είχαν ελάχιστο πρόσωπο: 8 m, ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β) τα οικόπεδα του τομέα ΙΙΙ (οικοδομικά τετράγωνα 122, 123, 124, 125) που εμπίπτουν στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού που προϋφίσταται του έτους 1923 εφόσον:

 

i. στις 25-07-1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) είχαν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 8 m

ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

ii. τα οικόπεδα τα οποία στις 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968), είχαν ελάχιστο πρόσωπο: 6 m, ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

Β. Τομέας ΙV (ένταξη του πυκνοδομημένου τμήματος οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα οικόπεδα τα οποία στις 13-03-1981 ημέρα δημοσίευσης του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) είχαν ελάχιστο πρόσωπο: 12 m και ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.

 

β) τα οικόπεδα τα οποία στις 25-07-1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) είχαν ελάχιστο πρόσωπο: 8 m, ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

γ) τα οικόπεδα τα οποία στις 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968), είχαν ελάχιστο πρόσωπο: 6 m, ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

Γ. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

Τομέα Ι

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 80% της επιφανείας τους.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 1,4.

 

3. α) Μέγιστος αριθμός ορόφων των ανεγερθησομένων κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m, μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης.

 

β) Σε περίπτωση κλίσης του εδάφους ή του δρόμου, κανένα σημείο του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10,50 m από το περιβάλλον έδαφος, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.

 

γ) Οι κατοικήσιμοι χώροι που προκύπτουν από την υψομετρική διαφορά προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης.

 

4. Στα οικοδομικά τετράγωνα 50)α, 50)β, 50)γ, 60, 62, 78, 79, 87)α, 87)β, 92, 96, 97, 105, 106, 111 και 112 επιβάλλεται να διαμορφώνονται ενιαίες οι κύριες όψεις των κτιρίων.

 

Τομέας ΙΙ

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 
2. Συντελεστής δόμησης: 1,8.

 

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων των ανεγερθησομένων κτιρίων: 3 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 10,50 m, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.

 

Τομέας ΙΙΙ

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 1,2.

 

3. α) Μέγιστος αριθμός ορόφων των ανεγερθησομένων κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m, μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης.

 

β) Σε περίπτωση κλίσης του εδάφους ή του δρόμου, κανένα σημείο του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.50 m από το περιβάλλον έδαφος, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.

 

γ) Οι κατοικήσιμοι χώροι που προκύπτουν από την υψομετρική διαφορά προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης.

 

Τομέας ΙV

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

3. Η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 

α) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης τα 1.600 m2.

β) Για κτίρια κοινής ωφελείας τα 2.000 m2.

γ) Για κατοικία και λοιπές χρήσεις τα 400 m2.

 

4. α) Μέγιστος αριθμός ορόφων των ανεγερθησομένων κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m, μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης.

 

β) Σε περίπτωση κλίσης του εδάφους ή του δρόμου, κανένα σημείο του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10,50 m από το περιβάλλον έδαφος, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.

 

γ) Οι κατοικήσιμοι χώροι που προκύπτουν από την υψομετρική διαφορά προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης.

 

Δ. Επιπλέον των ανωτέρω αναφερομένων στις παραγράφους Α, Β, Γ επιβάλλονται οι εξής ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

1. Επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης με μέγιστη κλίση 35%.

 

2. Απαγορεύονται τα συνεχή οριζόντια ανοίγματα στις όψεις των κτιρίων καθώς και οι συνεχείς εξώστες σε όλο το μήκος των όψεων. Οι αναλογίες των ανοιγμάτων είναι 2:3 ως 1:2 για τα παράθυρα και τις πόρτες και 1:2 ως 1:3 για τις μπαλκονόπορτες.

 

3. Το μέγιστο πλάτος του εξώστη ορίζεται σε 1,20 m.

 

4. Το μήκος του εξώστη δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του ανοίγματος της πόρτας.

 

5. Απαγορεύονται τα κτιστά στηθαία στους ανοιχτούς εξώστες. Δύνανται να είναι σιδερένια, με φουρούσια από μπετόν, μάρμαρο ή σίδερο.

 

6. Τα εξωτερικά κουφώματα να είναι ξύλινα.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

8. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτης σκάλας από το έδαφος με μέγιστο πλάτος 1,20 m χωρίς να υπολογίζεται η προβολή της στο ποσοστό κάλυψης και στον συντελεστή δόμησης.

 

9. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιστής περίφραξης με μέγιστο ύψος 2,20 m.

 

10. α) Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου των κτιρίων μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτίρια έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα, όταν προκύπτει επιφάνεια κτιρίου μεγαλύτερη των 1.800 m3, πάνω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους.

 

β) Εφόσον για λόγους λειτουργικούς του κτιρίου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου, η μελέτη του κτιρίου εγκρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου.

 

11. Οποιαδήποτε οικοδομική εργασία εγκρίνεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σύμφωνα με τα παραπάνω.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.