Προεδρικό διάταγμα 18/9/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

Β. Τομέας ΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

Γ. Και για τους δύο τομείς Ι και ΙΙ ισχύουν και τα παρακάτω:

 

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 των ενοτήτων Α και Β απαιτείται όπως:

 

α) Στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

β) Τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους.

 

Συντελεστής δόμησης: 0,6.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.