Προεδρικό διάταγμα 1/9/00 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή του Δήμου Αιγείρας της τέως Κοινότητας Αιγών (Νομού Αχαΐας) η οποία εμπίπτει στη Ζώνη Β προστασίας Αρχαιολογικού χώρου λόφου Παλαιοκάστρου αρχαίας Αιγείρας Καλαβρύτων και έχει καθορισθεί με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ06/12903/712/1995 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 350/Β/1995) (διόρθωση (ΦΕΚ 594/Β/1995)) καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

1. Η ως άνω περιοχή καθορίζεται ως περιοχή ανοικτής γεωργικής καλλιέργειας και κατοικίας. Επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κατοικιών.

 

2. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα, χωρίς παρέκκλιση.

 

β) Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1)β του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) για τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν μετά τις 31-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για τα κτίρια κατοικίας ορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ως και συνολική επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια κτιρίου: 200 m2.

 

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m, μετρούμενο από κάθε σημείο της γύρω φυσικής ή οριστικής στάθμης του εδάφους σε όλες τις όψεις του κτιρίου. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος συμπεριλαμβάνεται και το ύψος της κεραμοσκεπούς στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

 

Η οριστική στάθμη του εδάφους του γηπέδου υποχρεωτικά διατηρεί την φυσική κλίση του εδάφους και σε κανένα σημείο δεν πρέπει να βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από 0,50 m από τη φυσική στάθμη.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και του από 29-08-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1032/Δ/1996).

 

5. α. Στα γήπεδα που τέμνονται από την διαχωριστική γραμμή των αρχαιολογικών ζωνών Α (αδόμητη) και Β η αρτιότητα και η δόμηση υπολογίζονται στην συνολική επιφάνεια του γηπέδου, το κτίριο όμως τοποθετείται στο εντός της ζώνης Β τμήμα του γηπέδου, τηρουμένων των όρων και περιορισμών του παρόντος.

 

β. Στα γήπεδα που τέμνονται από την διαχωριστική γραμμή της ζώνης Β με την εκτός αυτής περιοχή, η δόμηση στο τμήμα του γηπέδου που εμπίπτει στην ζώνη Β, δεν δύναται να υπερβεί τα καθοριζόμενα με το παρόν μέγιστα επιτρεπόμενα όρια, τηρουμένων των προβλεπομένων περιορισμών και προϋποθέσεων του παρόντος.

 

Η αρτιότητα στις παραπάνω περιπτώσεις υπολογίζεται στην συνολική επιφάνεια του γηπέδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2)α του παρόντος.

 

6. Γενικές διατάξεις.

 

α. Για την κατασκευή έργων υποδομής (τηλεπικοινωνίας, υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, οδοποιίας, κλπ) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

 

β. Η περιοχή υπόκειται στον έλεγχο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας καθώς και για την κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της. Επιπλέον για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται έλεγχος της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

γ. Οι εκσκαφές και η κατασκευή θεμελίων εκτελούνται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Εφορείας αρχαιοτήτων.

 

7. Μεταβατικές διατάξεις.

 

Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος και ισχύουν εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

 

Αναθεωρήσεις των αδειών αυτών, για παράταση του χρόνου ισχύος τους, επιτρέπονται μόνο κατά την παράγραφο 3)α του άρθρου 6 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1993). Επίσης χωρίς αύξηση του υπέρ της οριστικής στάθμης του εδάφους όγκου του κτιρίου, αναθεωρούνται οι άδειες αυτές σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.