Προεδρικό διάταγμα 21/11/79b

ΠΔ 21-11-1979: Περί τροποποίηση ενίων όρων και περιορισμών δόμησης οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Εκάλης (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 21-11-1979: Περί τροποποίηση ενίων όρων και περιορισμών δόμησης οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Εκάλης (Αττικής), (ΦΕΚ 709/Δ/1979), 14-12-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα του άρθρου 80 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

4. Την υπ' αριθμόν 60/1979 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Εκάλης (Αττικής).

 

5. Την υπ' αριθμόν 1064/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Τροποποιείται ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Εκάλης (Αττικής) των κειμένων εντός των οικοδομικών τετραγώνων των περικλειόμενων δι' ερυθράς γραμμής ως εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/33143/1979 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος και καθορίζεται σε 0,20.

 

2. Δια την έκδοση των οικοδομικών αδειών των εν τη προηγουμένη παραγράφω οικοπέδων, απαιτείται προηγουμένως η γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 21-11-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 

pd.21.11.79b

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την απόφαση 1062/1981 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.