Προεδρικό διάταγμα 22/9/81

ΠΔ 22-09-1981: Περί τροποποιήσεως του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 312/Δ/1981)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-09-1981: Περί τροποποιήσεως του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 312/Δ/1981), (ΦΕΚ 569/Δ/1981), 12-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 644/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

4. Την υπ' αριθμόν 1196/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο
 

Τροποποιείται το από 23-06-1978 προεδρικό διάταγμα περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 312/Δ/1978) κατά το σε αυτό μνημονευόμενο διάγραμμα (πράξις του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού υπ' αριθμόν Γ/19874/1978) δια της δημιουργίας νέου τομέως VIΒ, εντός του οποίου καθορίζεται συντελεστής δομήσεως 2,40, ως εμφαίνεται εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού, θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/43557/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.22.9.81

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 22-09-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.