Προεδρικό διάταγμα 23/9/85b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η εκχώρηση του ποσοστού ωφελείας κατά το προηγούμενο άρθρο πραγματοποιείται με τους ακόλουθους όρους που αποτελούν αντικείμενα συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων.

 

α) Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας κατ' ορόφους: Στην περίπτωση αυτή γίνεται σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας κατ' ορόφους μεταξύ Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φορέα και ιδιοκτήτη βάσει αρχιτεκτονικών σχεδίων. Τα ποσοστά συνιδιοκτησίας με τα αντίστοιχα τμήματα ιδιοκτησίας κατ' ορόφους που μεταβιβάζονται στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τον αρμόδιο φορέα, προκύπτουν από την κατανομή του κοινωνικού συντελεστή μεταξύ των συμβαλλομένων σύμφωνα με την περίπτωση β' του προηγούμενου άρθρου. Η συμμετοχή κάθε συμβαλλόμενου στο κόστος της κατασκευής είναι ανάλογη με την κατανομή του συντελεστή στα συμβαλλόμενα μέρη και μπορεί να εκπληρώνεται είτε σε χρήμα είτε σε αντιπαροχή κτισμένης επιφάνειας με το αντίστοιχο ποσοστό συνιδιοκτησίας.

 

β) Σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας κατά την έννοια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971: Ο ιδιοκτήτης οικοδομεί σε τμήμα του οικοπέδου με βασικό συντελεστή αυξημένο κατά το μέρος της διαφοράς των δύο συντελεστών το οποίο περιέρχεται σ' αυτόν σύμφωνα με την περίπτωση β' του προηγούμενου άρθρου εφαρμοζόμενο σε ολόκληρο το οικόπεδο ενώ ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ο φορέας οικοδομεί στο υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου με συντελεστή το υπόλοιπο της διαφοράς των δύο συντελεστών εφαρμοζόμενο επίσης σε ολόκληρο το οικόπεδο.

 

γ) Διανομή οικοπέδου: Στην περίπτωση αυτή το οικόπεδο διανέμεται σε τμήματα ανάλογα με την κατανομή του κοινωνικού συντελεστή μεταξύ των συμβαλλομένων σύμφωνα με την περίπτωση β' του προηγούμενου άρθρου και μεταβιβάζεται στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στον αρμόδιο φορέα το τμήμα που του αντιστοιχεί. Η διανομή γίνεται εφόσον τα τμήματα που προκύπτουν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη οικοδομεί στο τμήμα του με τον κοινωνικό συντελεστή.

 

δ) Μεταβίβαση κτίσματος: Ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κατασκευή κτιρίου ή κτιρίων βάσει αρχιτεκτονικών σχεδίων και με τις υποδείξεις του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή του φορέα με τον κοινωνικό συντελεστή που προβλέπεται για τη ζώνη και αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να παραχωρήσει στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φορέα κτισμένη επιφάνεια, με τα αντίστοιχα ποσοστά συνιδιοκτησίας, ίσης αξίας με την ωφέλεια που έχει την υποχρέωση να εκχωρήσει κατά την περίπτωση β' του προηγουμένου άρθρου, μειωμένη κατά το αντίστοιχο κόστος κατασκευής. Η κτισμένη αυτή επιφάνεια μπορεί να είναι τμήμα κτιρίου ή αυτοτελείς κτίριο. Όταν υπάρχουν ήδη κτίσμα ή κτίσματα στο οικόπεδο ο ιδιοκτήτης οικοδομεί με τον κοινωνικό συντελεστή μειωμένο κατά τον ήδη πραγματοποιηθέντα και, προκειμένου να εκπληρώσει την κατά την περίπτωση β' του άρθρου 3 υποχρέωσή του, μπορεί να παραχωρήσει και το υπάρχον κτίσμα ή τμήμα του.

 

ε) Συνδυασμός των περιπτώσεων β', γ' και δ': Ο ιδιοκτήτης μεταβιβάζει στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στον αρμόδιο φορέα έκταση που αποτελεί άρτιο οικόπεδο με κτίσμα μέσα σ' αυτή. Τα μεταβιβαζόμενα πρέπει να είναι ίσης αξίας με το μέρος της διαφοράς των δύο συντελεστών που έπρεπε να εκχωρήσει σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου 3.

 

στ) Μεταβίβαση ολόκληρου οικοπέδου με αντιπαροχή: Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης μεταβιβάζει ολόκληρο το οικόπεδο στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στον αρμόδιο φορέα με ανάλογη αντιπαροχή εκφρασμένη σε κτισμένη επιφάνεια ίσης αξίας με την αξία της επιφάνειας που θα είχε δικαίωμα να κατασκευάσει μετά την παραχώρηση της ωφέλειας κατά την περίπτωση β' του προηγούμενου άρθρου, μειωμένη κατά το αντίστοιχο κόστος κατασκευής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.