Προεδρικό διάταγμα 25/7/01d - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς IVA, IVB, IVΓ, και VB ως εξής:

 

Α. Τομέας IVA: (αναθεώρηση)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250,00 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα όπως παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 12,00 m.

 

6. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 13,00 m.

 

Β. Τομέας IVB (επέκταση)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500,00 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11,00 m.

 

5. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 12,00 m.

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται στα ίδια διαγράμματα με στοιχεία Λ1, Λ2, Λ3 και Λ4 το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 13,00 m.

 

Τα οικόπεδα που θα προκύψουν από την οριστική πράξη εφαρμογής, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν:

 

α) ελάχιστο εμβαδόν: 150.00 m2,

 

β) ελάχιστο πρόσωπο: 10,00 m,

 

γ) στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,00 m2 και ελάχιστη πλευρά 5.00 m και

 

δ) δεν προέρχονται από ιδιοκτησίες που δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος B τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 29/11656/ΠΣΚ/316/2003 απόφαση (ΦΕΚ 565/Δ/2003).

 

Γ. Τομέας IVΓ (επέκταση, Βιομηχανία, Βιοτεχνία)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1000,00 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 12,00 m.

 

5. Καθορίζεται όριο ακάλυπτων χώρων όπως φαίνεται με μπλε γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1.

 

Δ. Τομέας VΒ (επέκταση)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500,00 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11,00 m.

 

5. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 12,00 m.

 

Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 της ενότητας Α και της παραγράφου 1 των ενοτήτων Β, Γ και Δ τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α. στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,00 m2 και ελάχιστη πλευρά 5,00 m και

β. τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Το προηγούμενο εδάφιο β δεν ισχύει για την περιοχή της αναθεώρησης (ενότητα Α).

 

Τα οικόπεδα που θα προκύψουν από την οριστική πράξη εφαρμογής, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν:

 

α) ελάχιστο εμβαδόν: 150.00 m2,

 

β) ελάχιστο πρόσωπο: 10,00 m,

 

γ) στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,00 m2 και ελάχιστη πλευρά 5.00 m και

 

δ) δεν προέρχονται από ιδιοκτησίες που δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 29/11656/ΠΣΚ/316/2003 απόφαση (ΦΕΚ 565/Δ/2003).

 

ΣΤ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα παρακάτω:

 

1. Υφιστάμενες χρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος π.δ/τος και οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις αυτού επιτρέπεται να λειτουργούν για μία πενταετία από τη δημοσίευσή του.

 

2. Στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο επί του δευτερεύοντος εθνικού δικτύου τα κτίρια τοποθετούνται 45,00 m τουλάχιστον από τον άξονα αυτού και 30,00 m τουλάχιστον από τον άξονα του τριτεύοντος, εθνικού δικτύου εφόσον έχουν πρόσωπο επ' αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.