Προεδρικό διάταγμα 26/4/12 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και οι περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Τομέας Ι

 

Ελάχιστο Πρόσωπο: 16 m.

Ελάχιστο Εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Τομέας II

 

Ελάχιστο Πρόσωπο: 18 m.

Ελάχιστο Εμβαδόν: 700 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαφίων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα όπως προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

4. Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται όπως:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

β) τα οικόπεδα να μην δημιουργήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

5. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

Τομέας Ι: 50% της επιφανείας τους.

Τομέας II: 40% της επιφανείας τους.

 

6. Ο Συντελεστής Δόμησης ορίζεται:

 

Τομέας Ι: 0.8

Τομέας ΙΙ: 0.6

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m με την κατασκευή κεκλιμένης στέγης. Το ύψος αυτό μετράται από το φυσικό έδαφος.

 

8. Η κεραμοσκεπής στέγαση των κτιρίων επιβάλλεται, σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, για την εξασφάλιση χώρου ηλιακών συλλεκτών.

 

9. Σε περίπτωση εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα ο συλλέκτης να προσαρμόζεται στη στέγη ή στο δώμα και το δοχείο νερού να βρίσκεται ενσωματωμένο στο κτίριο.

 

10. Σε περίπτωση εγκατάστασης κλιματιστικών μηχανημάτων, τα μηχανήματα να είναι ενσωματωμένα στο κτίριο ώστε να μην προεξέχουν του περιγράμματος του κτιρίου ή να μην τοποθετούνται σε θέσεις εμφανείς από τους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.

 

11. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (Pilotis).

 

12. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και φωτεινών επιγραφών επί των κτιρίων ή επί καθέτων στοιχείων. Εξαιρούνται οι ενημερωτικού χαρακτήρα επιγραφές στην ελληνική γλώσσα και οι πινακίδες σήμανσης οδών, κοινωφελών χρήσεων κ.λ.π.

 

13. Επιβάλλεται έλεγχος από την αρμόδια Αρχαιολογική υπηρεσία.

 

Β. Για τους καθοριζόμενους με το άρθρο 1 κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους ισχύουν τα εξής:

 

1. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που τυχόν επιτρέπεται η δόμηση όλα τα ανεγερθησόμενα κτίρια να απέχουν 5.00 m από τις ρυμοτομικές γραμμές.

 

2. Χώροι πλατείας: (οικοδομικά τετράγωνα 4, 37 και 74) επιτρέπεται η κατασκευή αναψυκτηρίων εμβαδού μέχρι 100 m2 με μέγιστο ύψος 4.00 m με επιβολή στέγης ύψους μέχρι 1.5 m και κλίση μέχρι 30%.

 

3. Χώροι παιδικής χαράς: Επιτρέπεται η κατασκευή χώρων υγιεινής (WC κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 30 m2 με μέγιστο ύψος 3 m με επιβολή στέγης ύψους μέχρι 1.5 m και κλίση μέχρι 30%.

 

4. Αθλητικοί χώροι (οικοδομικά τετράγωνα 5, 90, 97, 98)

 

α) Στα οικοδομικά τετράγωνα 5 και 90 επιτρέπεται η κατασκευή υπαιθρίων αθλητικών γηπέδων, χώρων υγιεινής (WC, ντους κ.λ.π.) και αποδυτηρίων εμβαδού μέχρι 30 m2 με μέγιστο ύψος 3 m με επιβολή στέγης ύψους μέχρι 1.5 m και κλίση μέχρι 30%.

 

β) Στο οικοδομικό τετράγωνο 97 η δόμηση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους δόμησης που έχουν εγκριθεί με την υπουργική απόφαση Γ48322/2006 (ΦΕΚ 188/Δ/2006).

 

γ) Στο οικοδομικό τετράγωνο 98 ισχύουν οι όροι δόμησης του αντίστοιχου τομέα που υπάγεται το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο.

 

5. Χώροι νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, γυμνασίου, λυκείου:

 

α) Συντελεστής δόμησης: 0,8

β) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δημοτικού σχολείου και γυμνασίου: 11 m.

γ) Η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δεν είναι υποχρεωτική.

δ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι δόμησης των αντίστοιχων τομέων που βρίσκονται οι χώροι.

 

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα παρακάτω σύμφωνα με τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας της περιοχής που εγκρίθηκε με το 31946/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών. και όπως φαίνεται στα σχετικά δύο πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1: 2000, που θεωρήθηκαν με την ίδια ως άνω πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών (άρθρο 1) και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα και ειδικότερα:

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα ολόκληρα ή τμήματά τους 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 65, 67, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 95, 96, 104, 105, 106, 114 που εμπίπτουν στην περιοχή με στοιχεία ΚΠ2 που φαίνονται στα παραπάνω διαγράμματα πριν την δόμηση πρέπει να προηγηθεί η έγκριση και η κατασκευή έργων αποστράγγισης - αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη.

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα 18, 19, 20, 28 που εμπίπτουν στην περιοχή με στοιχεία ΚΠ3 που φαίνονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα, λόγω της μορφολογίας του εδάφους προϋπόθεση για το σχεδιασμό κάθε κτιρίου είναι η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης με την εκτέλεση τουλάχιστον μιας δειγματοληπτικής γεώτρησης και πριν την δόμηση πρέπει να προηγηθεί ομοίως η έγκριση και η κατασκευή έργων αποστράγγισης - αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη.

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στην περιοχή με στοιχεία ΚΠ4 επιβάλλεται:

 

α) Η απομάκρυνση των φερτών υλικών (μπάζων) και του μανδύα αποσάθρωσης. Η θεμελίωση των κατασκευών πρέπει να γίνεται επί του υγιούς βραχώδους υποβάθρου των σχιστόλιθων - φυλλιτών.

 

β) Η απομάκρυνση των μπάζων στις υψομετρικά χαμηλότερες περιοχές, ώστε να υπάρχει ελεύθερη επιφανειακή απορροή των ομβρίων.

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στην περιοχή με στοιχεία ΚΠ5 επιβάλλεται:

 

α) η λήψη μέτρων προστασίας του απότομου φυσικού και τεχνητού πρανούς, όπως τοίχων αντιστήριξης, ώστε να εξασφαλισθεί η ευστάθεια του για την ασφάλεια της ανάντη περιοχής.

 

β) Η θεμελίωση των κατασκευών πρέπει να γίνεται επί εδαφικού σχηματισμού με ικανοποιητικές γεωμηχανικές παραμέτρους ή επί του υγιούς βραχώδους υποβάθρου του σχιστόλιθου - φυλλίτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.