Προεδρικό διάταγμα 28/3/00f - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 ως εξής:

 

Α. Τομείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται, όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφάνειας τους.

 

4. Απαγορεύεται η κατάτμηση όταν έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οικοπέδων με εμβαδόν μικρότερο των 600 m2 και πρόσωπο μικρότερο των 15 m.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α. Για τους τομείς ΙΙ και ΙΙΙ: 0,4.

β. Για τον τομέα Ι: 0,6.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,50 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,50 m για την υποχρεωτική κατασκευή στέγης.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

B. Επιβάλλεται ο έλεγχος από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

 

Β. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

1. α. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων και διαφημιστικών πινακίδων στους ελεύθερους χώρους και στους πεζοδρόμους.

 

β. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών για τη θέση Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, νοσοκομείων, φαρμακείων καθώς και πινακίδων γενικής κυκλοφοριακής πληροφόρησης.

 

γ. Επίσης επιτρέπεται στα προκήπια η τοποθέτηση μόνο μιας πινακίδας ανά οικόπεδο πληροφοριακής για τις χρήσεις του κτιρίου και τις δραστηριότητες των ενοίκων του.

 

2. α. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων οποιασδήποτε μορφής και υλικού στις όψεις και στα δώματα των κτιρίων.

 

β. Κατ' εξαίρεση, στις όψεις των κτιρίων επιτρέπεται η τοποθέτηση μιας μόνο μη φωτεινής πινακίδας, πληροφοριακής για τις χρήσεις των κτιρίων και τις δραστηριότητες των ενοίκων τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.