Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Έγκρισις - Ακύρωσις - Επανάληψις δημοπρασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρακτικόν της επί της δημοπρασίας επιτροπής μετά της σχετικής αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχικής επιτροπής κατά περίπτωσιν, αποφαινομένων και επί των τυχόν ενστάσεων, λαμβανομένης εντός 10 ημερών από της λήξεως της κατά την παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου προθεσμίας υποβάλλονται εις τον Νομάρχη προς έγκριση υποχρεούμενο να αποφανθεί εντός 20 ημερών από της πρωτοκολλήσεως του οικείου φακέλλου εις το πρωτόκολλον της Νομαρχίας άλλως η απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα.

 

2. Η δι' ενσφραγίστων προσφορών δημοπρασία εκτελέσεως έργων και προμηθειών ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφ' όσον εκ της παράτυπου διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

 

Ομοίως ακυρώνεται η δι' ενσφραγίστων προσφορών δημοπρασία, εάν αποδεδειγμένα προκύπτει συνεννόησις ή συμπαιγνία των διαγωνισθέντων προς ανάληψη του έργου ή προμήθειας άνευ πραγματικού συναγωνισμού. Η επί της δημοπρασίας επιτροπή εις τις άνω περιπτώσεις εκθέτει εν λεπτομέρεια εις το πρακτικόν τα διατρέξαντα, ως ταύτα υπέπεσαν εις την αντίληψή της, ως και την γνώμη της επ' αυτών.

 

3. Προκειμένου περί προμήθειας ειδών εκ του εξωτερικού η κατακύρωσις εγκρίνεται υπό των Υπουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας, εφ' όσον απαιτείται τοιαύτη έγκρισις επί τη βάσει των κατά την ημέραν της διενέργειας τον διαγωνισμού ισχυουσών διατάξεων ως και των περί προστασίας των προϊόντων εγχωρίου βιομηχανίας ομοίων, αίτινες εν πάση περιπτώσει δέον να τηρούνται κατά την σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών.

 

4. Εφ' όσον ασκήθηκε ένστασις υπό τινός των διαγωνισθέντων περί παράτυπου διεξαγωγής ή συμπαιγνίας κατά την δημοπρασία ή τούτο αναφέρεται εις απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ο Νομάρχης εν όψει και των λοιπών στοιχείων του φακέλλου της δημοπρασίας, αποφαίνεται δι' αιτιολογημένης αποφάσεως, εγκρίνων ή ακυρών την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

5. Επανάληψις της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνον μετά την κατά τις προηγούμενες παραγράφους, ακύρωση ή μη έγκριση. Επίσης η δημοπρασία δύναται να επαναλαμβάνεται άπαξ, λόγω ασύμφορου, κρινόμενου τούτου δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.