Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Έκπτωσις αναδόχου λόγω μη υπογραφής του πρακτικού της δημοπρασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εάν ο, εις ον κατακυρώθηκε η δημοπρασία, εργολάβος ή προμηθευτής αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικόν ταύτης, κηρύσσεται έκπτωτος δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μη τηρουμένης εν προκειμένω της ειδικής διαδικασίας του άρθρου 50 του παρόντος, της εγγυήσεως αυτού που εκπίπτει υπέρ του δήμου ή της κοινότητος, λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία διατηρουμένου του δικαιώματος της αποκαταστάσεως πάσης τυχόν ζημίας του δήμου ή της κοινότητος εκ της επαναλήψεως της δημοπρασίας εις βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει το πρακτικόν τελευταίου μειοδότη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.