Προεδρικό διάταγμα 2/11/83 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα χαρακτηρισμένα διατηρητέα κτίρια της Κάτω Πόλης επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών υπό την προϋπόθεση οι επιγραφές να μην καλύπτουν ή αλλοιώνουν ή καταστρέφουν στοιχεία της αρχιτεκτονικής ρυθμολογίας των όψεων των κτιρίων.

 

2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων οιουδήποτε είδους στις στέγες, στα δώματα, στα προστεγάσματα των διατηρητέων κτιρίων καθώς και σε ελεύθερους χώρους όταν αλλοιώνουν το περιβάλλον του διατηρητέου κτιρίου.

 

3. Η στερέωση των επιγραφών στις όψεις των κτιρίων επιβάλλεται να γίνεται κατά τρόπο που να μην επιφέρει μόνιμη βλάβη σ' αυτό ή αλλοίωση ή καταστροφή των αρχιτεκτονικών του στοιχείων.

 

4. Σε περίπτωση που τοποθετούνται σε ένα διατηρητέο κτίριο περισσότερες από μια επιγραφές ή σε περίπτωση προσθήκης νέας επιγραφής εξετάζεται η συνολική τοποθέτηση και σύνθεση αυτών στο κτίριο. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να επιβάλλει τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες επιγραφές με σκοπό την επίτευξη του αρτιότερου αισθητικού αποτελέσματος.

 

5. Μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες η υποβολή στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγχρώμων φωτογραφιών διαστάσεων 13 Χ 18 cm όλων των προσόψεων των διατηρητέων κτιρίων προκειμένου να ελεγχθεί η εναρμόνιση των επιγραφών στη μορφολογία τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των παραπάνω φωτογραφιών οι τυχόν υφιστάμενες επιγραφές θεωρούνται αυθαίρετες και υπόκεινται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων.

 

6. Σε περίπτωση που προκύψει από τον έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου η μη εναρμόνιση της επιγραφής με τη μορφολογία του κτιρίου, ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 6 μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου να την αφαιρέσει, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων.

 

7. Για την τοποθέτηση επιγραφής σε διατηρητέο κτίριο απαιτείται άδεια της πολεοδομικής υπηρεσίας με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Η άδεια δίνεται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτηση του που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία:

 

α) Τοπογραφικό σχέδιο σε κλίμακα 1:500 που σημειώνεται η θέση του κτιρίου καθώς και κάθε στοιχείο που βοηθά την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου στην κρίση της.

 

β) Αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα 1:50 της όψεως του διατηρητέου κτιρίου που τοποθετείται η επιγραφή.

 

γ) Έγχρωμη φωτογραφία της όψης που τοποθετείται η επιγραφή.

 

δ) Έγχρωμο σχέδιο της επιγραφής (μακέτα) σε κλίμακα 1:10 τουλάχιστον με τις λεπτομέρειες που χρειάζονται για την κατανόησή της, όπως μέγεθος, μορφή γραμμάτων, χρώματα, υλικά, τρόπος στερέωσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.