Προεδρικό διάταγμα 307/86 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οριακές τιμές χημικών παραγόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους χημικούς παράγοντες, που αναγράφονται στον πίνακα της παραγράφου αυτής καθορίζονται οριακές τιμές έκθεσης, και ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης ως εξής:

 

Πίνακας

 

Χημικός Παράγοντας

Χημικός (Μοριακός) Τύπος

 

No CAS

Σημείωση

Οριακή Τιμή Έκθεσης

Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης

 

 

 

 

 

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

Πιπεραζίνη (σε μορφή σκόνης ή ατμού)

C4H10N2

 

110-85-0

 

 

0,1

 

0,3

Διμεθυλαιθέρας

C2Η6Ο

 

115-10-6

 

1000

1920

 

 

Άργυρος μεταλλικός

Αg

 

7440-22-4

 

 

0,1

 

 

Ανόργανος μόλυβδος και ενώσεις του

Pb

 

7439-92

 

 

0,15

 

 

 

Χημικός Παράγοντας

Χημικός (Μοριακός) Τύπος

EINECS (1)

No CAS (2)

Σημείωση (3)

Οριακή Τιμή Έκθεσης (4)

Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης (5)

 

 

 

 

 

ppm (6)

mg/m3 (7)

ppm (6)

mg/m3 (7)

2-(2- μεθοξυαιθοξυ) αιθανόλη

C5H12O3

203-906-6

111-77-3

Δ

10

50,1

-

-

2-(2- βουτοξυαιθοξυ) αιθανόλη

C8H18O3

203-961-6

112-34-5

 

10

67,5

15

101,2

 

Χημικός Παράγοντας

Χημικός (Μοριακός) Τύπος

EINECS (1)

No CAS (2)

Σημείωση (3)

Οριακή Τιμή Έκθεσης (4)

Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης (5)

 

 

 

 

 

ppm (6)

mg/m3 (7)

ppm (6)

mg/m3 (7)

Morpholine (Μορφολίνη)

C4H9NO

203-815-1

110-91-8


10

36

20

72

Αιθανολαμίνη (2-αμινοαιθανόλη)

C2H7NO

205-483-3

141-43-5

Δ

1

2,5

3

7,6

αιθυλοχλωρίδιο (Χλωροαιθάνιο)

C2H5Cl

200-830-5

75-00-3


100

268

-

-

Διαιθυλαμίνη

C4H11N

203-716-3

109-89-7


5

15

10

30

Εξάνιο ,n- (n- εξάνιο)

C6H14

203-777-6

110-54-3


20

72

-

-

Κυαναμίδιο

CH2N2

206-992-3

420-04-2

Δ

0,58

1

-

-

Κυκλοεξάνιο

C6H12

203-806-2

110-82-7


200

700

-

-

Νιτροβενζόλιο

C6H5NO2

202-716-0

98-95-3

Δ

0,2

1

-

-

Νιτρικό οξύ

HNO3

231-714-2

7697-37-2


-

-

1

2,6

Πύρεθρο (κεκαθαρμένο από λακτόνες που προκαλούν ευαισθητοποίηση)8003-34-7


-

1

-

-

Τολουόλιο

C7H8

203-625-9

108-88-3

Δ

50

192

100

384

Φωσφίνη

PH3

232-260-8

7803-51-2


0,1

0,14

0,2

0,28

Χλώριο

Cl2

231-959-5

7782-50-5


-

-

0,5

1,5

Χλωροβενζόλιο (Μονοχλωροβενζόλιο)

C6H5Cl2

203-628-5

108-90-7


5

23

15

70

 

(1). EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των υπαρχουσών χημικών ουσιών).

(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Αριθμός καταχώρησης της Υπηρεσίας Χημικών Περιλήψεων).

(3) Η ένδειξη δέρμα στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

(4) Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση οκτάωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε οκτάωρης ημερήσιας και 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας του.

(5) Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου μέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιμή έκθεσης.

(6) ppm: μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m3).

(7) mg/m3: χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε θερμοκρασία 20 °C και πίεση 101,3 kPa

 

i. προστίθενται δύο νέοι χημικοί παράγοντες:

 

Χημικός παράγοντας

Χημικός (μοριακός) τύπος

CAS No (1)

Σημείωση (2)

Οριακή τιμή έκθεσης (3)

Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης (4)

ppm (5)

mg/m3 (6)

ppm (5)

mg/m3 (6)

Δισφαινόλη Α (εισπνεύσιμη σκόνη)

C15H15O2

80-05-7

 

-

10

-

-

Tert-Βουτυλομεθυλαιθέρας

C5H12O

1534-04-4

 

50

183,5

100

357

 

ii. αναθεωρούνται οι οριακές τιμές και οι ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων για τους παρακάτω χημικούς παράγοντες:

 

Χημικός παράγοντας

Χημικός (μοριακός) τύπος

CAS No (1)

Σημείωση (2)

Οριακή τιμή έκθεσης (3)

Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης (4)

ppm (5)

mg/m3 (6)

ppm (5)

mg/m3 (6)

Αιθόξυ-αιθανόλη, 2-

C4H10O2

110-80-5

Δ

2

8

 

 

Ακρυλικός αιθυλεστέρας

C5H8O2

140-88-5

 

5

21

10

42

Ακρυλικός μεθυλεστέρας

C4H5O2

95-33-3

 

5

18

10

35

Διθειάνθρακας

CS2

75-15-0

Δ

5

15

 

 

Διμεθυλο-φορμαμίδιο, Ν,Ν-

C3H7NO

58-12-2

Δ

5

15

10

30

Διοξάνιο, 1,4-

C4H8O2

123-91-1

 

20

73

 

 

Θειικό οξύ (ομίχλη) (7) (8)

H2SO4

7554-93-9

 

 

0,05

 

 

Ισοκυανικός μεθυλεστέρας

C2H3NO

524-83-9

 

 

 

0,02

 

Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας

C5H8O2

80-52-5

 

50

 

100

 

Μεθυλ-2-πυρολιδόνη, Ν-

C5H9NO

872-50-4

Δ

10

40

20

80

Μεθόξυ-αιθανόλη, 2-

C3H8O2

109-85-4

Δ

1

 

 

 

Οξικός βινυλεστέρας

C4H5O2

108-05-4

 

5

17,5

10

35,2

Οξικός 2-αιθόξυ- αιθυλεστέρας

C5H12O3

111-15-9

Δ

2

11

 

 

Οξικός 2-μεθόξυ- αιθυλεστέρας

C5H10O3

110-49-5

Δ

1

 

 

 

Υδρόθειο

H2S

7783-05-4

 

5

7

10

14

Φαινόλη

C5H5O

108-95-2

Δ

2

8

4

15

 

iii. η καταχώρηση για τον υδράργυρο και τις ενώσεις του ως υδράργυρος (εκτός των αλκυλενώσεων) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

Χημικός παράγοντας

Χημικός

(μοριακός) τύπος

CAS No (1)

Σημείωση (2)

Οριακή τιμή έκθεσης (3)

Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης (4)

ppm (5)

mg/m3 (6)

ppm (5)

mg/m3 (6)

Υδράργυρος και δισθενείς ανόργανες ενώσεις του υδραργύρου,

συμπεριλαμβανομένων του οξειδίου του υδραργύρου και του χλωριούχου υδράργυρου (μετρημένες ως υδράργυρος) (9)

Hg

7439-97-5

 

 

0,02

 

 

Μονοσθενείς ανόργανες ενώσεις του υδραργύρου (μετρημένες ως υδράργυρος) (9)

 

 

 

 

0,1

 

 

 

(1) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Αριθμός καταχώρησης της Υπηρεσίας Χημικών Περιλήψεων).

(2) Η ένδειξη δέρμα στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

(3) Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση οκτάωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζομένου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε οκτάωρης ημερήσιας και σαραντάωρης εβδομαδιαίας εργασίας του.

(4) Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζομένου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου μέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιμή έκθεσης.

(5) ppm: μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m3).

(6) mg/m: χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε θερμοκρασία 20°C και πίεση 101,3 kPa.

(7) Για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου παρακολούθησης της έκθεσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενοι περιορισμοί και παρεμβολές από την παρουσία άλλων ενώσεων του θείου.

(8) Η ομίχλη ορίζεται ως το θωρακικό κλάσμα.

(9) Κατά την παρακολούθηση της έκθεσης για τον υδράργυρο και τις δισθενείς ανόργανες ενώσεις του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές τεχνικές βιολογικής παρακολούθησης που συμπληρώνουν τις ΕΟΤΕΕ (Ενδεικτικές Οριακές Τιμές Επαγγελματικής Έκθεσης).

 

α) προστίθενται οι εξής νέοι χημικοί παράγοντες:

 

Χημικός παράγοντας

Χημικός (μοριακός) τύπος

Αριθμός ΕΚ (1)

CAS No (2)

Σημείωση (3)

Οριακή τιμή έκθεσης (4)

Ανώτατη Οριακή Τιμή έκθεσης (5)

 

 

 

 

 

ppm (6)

mg/m3 (7)

ppm (6)

mg/m3 (7)

2-αιθυλεξαν-1όλη

C8H18O

203-234-3

104-76-7

-

1

5,4

-

-

Βουτ-2-ινο-1,4-διόλη

C4H6O2

203-788-6

110-65-6

-

-

0,5

-

-

Διακετύλιο (βουτανοδιόνη)

C4H6O2

207-069-8

431-03-8

-

0,02

0,07

0,1

0,36

Υδρογονωμένο τριφαινύλιο

C18H22

262-967-7

61788-32-7

-

2

19

5

48

 

1. Αριθμός: Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ), το αριθμητικό αναγνωριστικό για ουσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances).

 

2. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Αριθμός καταχώρησης της Υπηρεσίας Χημικών Περιλήψεων).

 

3. Η ένδειξη δέρμα (Δ) στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

 

4. Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση οκτάωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε οκτάωρης ημερήσιας και 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας του.

 

5. Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου μέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιμή έκθεσης.

 

6. ppm: μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m3).

 

7. mg/m3: χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε θερμοκρασία 20 °C και πίεση 101,3 kPa

 

β) Αναθεωρούνται οι οριακές τιμές και οι ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων για τους παρακάτω χημικούς παράγοντες και επιπλέον προστίθεται η ένδειξη Δ σε ορισμένους από αυτούς.

 

Χημικός παράγοντας

Χημικός (μοριακός) τύπος

Αριθμός ΕΚ (1)

CAS No (2)

Σημείωση (3)

Οριακή τιμή έκθεσης (4)

Ανώτατη Οριακή Τιμή έκθεσης (5)

 

 

 

 

 

ppm (6)

mg/m3 (7)

ppm (6)

mg/m3 (7)

Ακρολεΐνη (ακρυλαλδεΰδη, Προπ-2-ενάλη)

C3H4O

203-453-4

107-02-8

-

0,02

0,05

0,05

0,12

Ακρυλικό οξύ (Προπ-2-ενικό οξύ)

C3H4O2

201-177-9

79-10-7

-

10

29

20 (10)

59 (10)

Βινυλιδενοχλωρίδιο (1,1-διχλωροαιθυλένιο)

C2H2Cl2

200-864-0

75-35-4

-

2

8

5

20

Διοξείδιο του αζώτου

NO2

233-272-6

10102-44-0

-

0,5

0,96

1

1,91

Διοξείδιο του θείου

SO2

231-195-2

7446-09-5

-

0,5

1,3

1

2,7

Δισφαινόλη Α (8) (4,4'

ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη)

C15H16O2

201-245-8

80-05-7

-

-

2

-

-

Διυδροξείδιο του ασβεστίου (9)

Ca(OH)2

215-137-3

1305-62-0

-

-

1

-

4

Διφαινυλικός αιθέρας (Διφαινυλαιθέρας)

C12H10O

202-981-2

101-84-8

-

1

7

2

14

1,4-διχλωροβενζένιο (π-διχλωροβενζόλιο)

C6H4Cl2

203-400-5

106-46-7

Δ

2

12

10

60

Κυανιούχο κάλιο (ως κυανίδιο)

KCN

205-792-3

151-50-8

Δ

-

1

-

5

Κυανιούχο νάτριο (ως κυανίδιο)

Na CN

205-599-4

143-33-9

Δ

-

1

-

5

Κυανίδια

(εκτός Υδροκυανίου, Κυανιούχου καλίου και Κυανιούχου νατρίου)
Δ

-

1

-

5

Μαγγάνιο και ενώσεις του (ως Μαγγάνιο)

Mn

-

-

-

-

0,2 () 0,05 ()

-

-

Μεθυλενοχλωρίδιο (Διχλωρομεθάνιο)

CH2Cl2

200-838-9

75-09-2

Δ

100

353

200

706

Μονοξείδιο του άνθρακα

CO

211-128-3

630-08-0

-

20

23

100

117

Μονοξείδιο του αζώτου

NO

233-271-0

10102-43-9

-

2

2,5

-

-

Μυρμηκικός μεθυλεστέρας (Μυρμηκικό μεθύλιο)

C2H4O2

203-481-7

107-31-3

Δ

50

125

100

250

Νιτροαιθάνιο

C2H5NO2

201-188-9

79-24-3

Δ

20

62

100

312

Τρινιτρική αλκοόλη (Νιτρογλυκερίνη)

C3H5N3O9

200-240-8

55-63-0

Δ

0,01

0,095

0,02

0,19

Οξικός αιθυλεστέρας

C4H8O2

205-500-4

141-78-6

-

200

734

400

1468

Οξείδιο του ασβεστίου (9)

CaO

215-138-9

1305-78-8

-

-

1

-

4

Πυριτικός

τετρααιθυλεστέρας (Πυριτικό αιθύλιο, Πυριτικό τετρααιθύλιο)

C8H20O4Si

201-083-8

78-10-4

-

5

44

-

-

Τετραχλωράνθρακας (Τετραχλωρομεθάνιο)

CCl4

200-262-8

56-23-5

Δ

1

6,4

5

32

Τετραχλωροαιθυλένιο (Υπερχλωροαιθυλένιο)

C2Cl4

204-825-9

127-18-4

Δ

20

138

40

275

Υδρίδιο του λιθίου (8)

HLi

231-484-3

7580-67-8

-

-

-

-

0,02

Υδροκυάνιο

HCN

200-821-6

74-90-8

Δ

0,9

1

4,5

5

 

1. Αριθμός ΕΚ: Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ), το αριθμητικό αναγνωριστικό για ουσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances).

 

2. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Αριθμός καταχώρησης της Υπηρεσίας Χημικών Περιλήψεων).

 

3. Η ένδειξη δέρμα (Δ) στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

 

4. Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση οκτάωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε οκτάωρης ημερήσιας και 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας του.

 

5. Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου μέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιμή έκθεσης.

 

6. ppm: μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m3).

 

7. mg/m3: χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε θερμοκρασία 20 °C και πίεση 101,3 kPa

 

8. Εισπνεύσιμο κλάσμα

 

9. Αναπνεύσιμο κλάσμα

 

10. Οριακή τιμή βραχυχρόνιας έκθεσης σε σχέση με περίοδο αναφοράς διάρκειας 1 λεπτού.

 

α) Διαγράφονται οι καταχωρίσεις για τους ακόλουθους χημικούς παράγοντες:

 

α)α) Φορμαλδεΰδη με CAS No: 50-00-0

α)β) Αιθυλενοξείδιο με CAS No: 75-21-8

α)γ) Προπυλενοξείδιο με CAS No: 75-56-9

α)δ) Τριχλωροαιθυλένιο με CAS No:79-01-6

α)ε) Ακρυλαμίδιο με CAS No: 79-06-1

α)στ) Νιτροπροπάνιο, 2- με CAS No: 79-46-9

α)ζ) Μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη), 4,4- με CAS No: 101-14-4

α)η) Διαμινοδιφαινυλο-μεθάνιο με CAS No:101-77-9

α)θ) Επιχλωρυδρίνη με CAS No:106-89-8

α)ι)α) Αιθυλενοδιβρωμίδιο με CAS No: 106-93-4

α)ι)β) Βουταδιένιο, 1,3- με CAS No: 106-99-0

α)ι)γ) Αιθυλενοδιχλωρίδιο με CAS No:107-06-2

α)ι)δ) Υδραζίνη με CAS No: 302-01-2

 

β) Η καταχώρηση για: Κάδμιο και ενώσεις του (ως Cd) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

Χημικός Παράγοντας

Χημικός (Μοριακός) Τύπος

EINECS (1)

No CAS (2)

Σημείωση (3)

Οριακή Τιμή Έκθεσης (4)

Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης (5)

 

 

 

 

 

ppm (6)

mg/m3 (7)

ppm (6)

mg/m3 (7)

Ενώσεις Καδμίου (εκτός τις ανόργανες ενώσεις του Καδμίου) (ως Cd)

Cd

 

 

 

 

0,025

 

0,1

 

γ) Η καταχώρηση για: Βηρύλλιο και ενώσεις του (ως Be) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

Χημικός Παράγοντας

Χημικός (Μοριακός) Τύπος

EINECS (1)

No CAS (2)

Σημείωση (3)

Οριακή Τιμή Έκθεσης (4)

Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης (5)

 

 

 

 

 

ppm (6)

mg/m3 (7)

ppm (6)

mg/m3 (7)

Ενώσεις Βηρυλλίου (εκτός ανόργανες ενώσεις του Βηρυλλίου) (ως Be)

Be

 

 

 

 

0,005

 

0,1

 

δ) Η καταχώρηση για: Αρσενικό και ενώσεις του (ως As) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

Χημικός Παράγοντας

Χημικός (Μοριακός) Τύπος

EINECS (1)

No CAS (2)

Σημείωση (3)

Οριακή Τιμή Έκθεσης (4)

Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης (5)

 

 

 

 

 

ppm (6)

mg/m3 (7)

ppm (6)

mg/m3 (7)

Αρσενικό και ενώσεις του (εκτός Αρσενικικό οξύ και τα άλατά του, καθώς και ανόργανες ενώσεις του Αρσενικού) (ως As)

As

 

 

 

 

0,1

 

 

 

ε) Η καταχώρηση για: Τολουϊδίνη (όλα τα ισομερή) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

Χημικός Παράγοντας

Χημικός (Μοριακός) Τύπος

EINECS (1)

No CAS (2)

Σημείωση (3)

Οριακή Τιμή Έκθεσης (4)

Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης (5)

 

 

 

 

 

ppm (6)

mg/m3 (7)

ppm (6)

mg/m3 (7)

Τολουϊδίνη (εκτός του ισομερούς: ο- Τολουϊδίνη)

C7H9N

 

26915-12-8 108-44-1 106-49-0

Δ

2

9

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/1999) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 162/2007 (ΦΕΚ 202/Α/2007), με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 12/2012 (ΦΕΚ 19/Α/2012), με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α/2020).

 

2. Για τους χημικούς παράγοντες που βρίσκονται στον αέρα του χώρου εργασίας ως σκόνη και εφόσον δεν περιλαμβάνονται στους χημικούς παράγοντες του πίνακα της προηγουμένης παραγράφου, καθορίζονται τα εξής σε ότι αφορά τις Οριακές Τιμές Έκθεσης.

 

α) Για σκόνη που περιέχει ελεύθερο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) η Οριακή Τιμή Έκθεσης υπολογίζεται ως εξής:

 

για το αναπνεύσιμο κλάσμα της σκόνης Τ = 10 / (Χ1 + 2) mg/m3
για το εισπνεύσιμο κλάσμα της σκόνης Τ = 30 / (Χ2 + 3) mg/m3

 

όπου,

 

Τ είναι η κατά περίπτωση οριακή τιμή έκθεσης,

Χ1 είναι η περιεκτικότητα (%) του ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου στην ποσότητα του αναπνεύσιμου κλάσματος της σκόνης.

Χ2 είναι η περιεκτικότητα (%) του ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου στην ποσότητα του εισπνεύσιμου κλάσματος της σκόνης.

 

β) Για "σκόνη αδρανή, ή απλώς ενοχλητική η οριακή τιμή έκθεσης είναι:

 

για το αναπνεύσιμο κλάσμα αιωρουμένων σωματιδίων: 5 mg/m3.
για το εισπνεύσιμο κλάσμα αιωρουμένων σωματιδίων: 10 mg/m3.

 

γ) Για σκόνη βάμβακος, η Οριακή τιμή έκθεσης καθορίζεται σε 1 mg/m3 εισπνεύσιμου κλάσματα σκόνης που συλλέγεται με κατάλληλο στατικό δειγματολήπτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.