Προεδρικό διάταγμα 327/95 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Καταβολή της αμοιβής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη σύμβαση μπορεί να προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. Το ύψος της προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Για την καταβολή της προκαταβολής απαιτείται η παροχή ισόποσης εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3 και δήλωση του πιστωτικού ή του νομικού προσώπου ότι θα καταβάλλει το ποσό της εγγύησης αφού παραιτηθεί της ενστάσεως διζήσεως, εντός 3 ημερών, μετά την ειδοποίηση από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τη γενόμενη κατάπτωσή της.

 

2. Είναι δυνατή η τμηματική καταβολή της αμοιβής εφόσον τούτο προβλέπεται στη σύμβαση, μετά από έκθεση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 7 παράγραφος 4 εδάφιο β, του νόμου 2244/1994, που βεβαιώνει τη σύμφωνη με τη σύμβαση πρόοδο του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών.

 

3. Η τελική πληρωμή γίνεται μετά την παραλαβή του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 12.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.