Προεδρικό διάταγμα 327/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προκήρυξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Περίληψη της προκήρυξης που προβλέπεται από το άρθρο 2, παράγραφος 3, δημοσιεύεται σε 2 ημερήσιες πολιτικές και 2 οικονομικές εφημερίδες, με πανελλήνια κυκλοφορία. Εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα διακόσιες χιλιάδες (200.000) ΕCU, η περίληψη πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

2. Η προκήρυξη περιλαμβάνει ιδίως το αντικείμενο της μελέτης, του έργου ή των υπηρεσιών, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τον τόπο, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής των προσφορών, τον τρόπο αποσφράγισης των προσφορών, τον τόπο, τον τρόπο και την προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, τους τρόπους χρηματοδότησης, την ημερομηνία της ενδεχόμενης αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη δυνατότητα αναθεώρησης του τιμήματος. Επίσης περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης και τον τρόπο εφαρμογής τους, εκτός αν λόγω της φύσης του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών, οι προδιαγραφές της σύμβασης δεν μπορούν να διατυπωθούν με ακρίβεια ικανή να επιτρέψει τον καθορισμό τους, καθώς και τον προϋπολογισμό του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών, εκτός αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η φύση της ή αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν συνολικό προϋπολογισμό.

 

3. Στην προκήρυξη περιέχονται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές δεν επιτρέπεται να μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή προϊόντα κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους ούτως ώστε να αποκλείονται ή να ευνοούνται ορισμένοι προσφέροντες, εκτός αν δικαιολογούνται από την φύση της μελέτης, του έργου ή των υπηρεσιών. Ιδίως δεν επιτρέπεται η αναφορά εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, εκτός αν συνοδεύεται από τις λέξεις ή ισοδύναμο ή ή αντίστοιχο, εφόσον δεν είναι δυνατή η περιγραφή του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών με άλλο τρόπο.

 

4. Η προκήρυξη καθορίζει την προθεσμία υποβολής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ημερών από την τελευταίο δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης ή των 52 ημερών από την αποστολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 5 γνωμοδοτεί μέσα σε 40 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.