Προεδρικό διάταγμα 35/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικά Συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα τεχνικά Συμβούλια συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και είναι:

 

α) Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων Ανάπτυξης για τα έργα των Διευθύνσεων Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων, Μεταφοράς, Ορυχείων, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων, Λιγνιτικών Ερευνών και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας.

 

β) Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων Διανομής για τα έργα της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών Διανομής των Διευθύνσεων Εκμετάλλευσης Διανομής, Περιφέρειας Αττικής, Περιφέρειας Νήσων του Κέντρου Δομικών Ερευνών και Προτύπων και της Διεύθυνσης Δομικών Έργων Στέγασης.

 

γ) Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων Εκμετάλλευσης για τα έργα των Διευθύνσεων Εκμετάλλευσης Παραγωγής Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης Ορυχείων.

 

δ) Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης για τα έργα της πιο πάνω Διεύθυνσης και των περιοχών που υπάγονται σ' αυτή.

 

ε) Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου για τα έργα της πιο πάνω Διεύθυνσης και των περιοχών που υπάγονται σ' αυτή και,

 

στ) Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος για τα έργα της πιο πάνω Διεύθυνσης και των περιοχών που υπάγονται σ' αυτή.

 

Το καθένα από τα πιο πάνω Τεχνικά Συμβούλια αποτελείται από:

 

α) Δύο υπαλλήλους της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού του κλάδου διπλωματούχων Μηχανικών που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

β) Ένα τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, βαθμού Α ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό,

 

γ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

δ) Ένα δικηγόρο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους της περίπτωσης (α) της προηγούμενης παραγράφου 1.

 

3. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή με την ίδια απόφαση συγκρότησης.

 

4. Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο, οι αρμόδιοι Διευθυντές ή τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτούς όργανα που συμμετέχουν σ' αυτό χωρίς ψήφο.

 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόφαση πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά του διατάγματα, καθώς επίσης και για κάθε θέμα σχετικό με το νόμο που παραπέμπει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Διεύθυνσης ή ο Γενικός Διευθυντής ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.