Προεδρικό διάταγμα 38/10

ΠΔ 38/2010: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 07-09-2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 38/2010: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 07-09-2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 78/Α/2010), 25-05-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990),

 

β) του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) και

 

γ) του άρθρου 5 του νόμου 1338/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 5 του νόμου 1440/1984.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 100.000 €. Η εν λόγω δαπάνη για μεν το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-110 ΚΑΕ 0515), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

 

4. Την υπ' αριθμόν 42/2010 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών - Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης - Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο

 

Τίτλος Ι: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Αποτελέσματα της αναγνώρισης

Άρθρο 4Α: Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα

Άρθρο 4Β: Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και δημιουργία ενός αρχείου ΙΜΙ

Άρθρο 4Γ: Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών πλην των καλυπτόμενων από το άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 4Δ: Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για εγκατάσταση και για προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5

Άρθρο 4Ε: Επεξεργασία και πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

Άρθρο 4ΣΤ: Μερική πρόσβαση

 

Τίτλος II: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

 

Άρθρο 5: Αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 6: Απαλλαγές του παρόχου υπηρεσιών

Άρθρο 7: Προηγούμενη δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου

Άρθρο 8: Διοικητική συνεργασία

Άρθρο 9: Πληροφορίες προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας

Άρθρο 9Α

 

Τίτλος III: Ελευθερία εγκατάστασης

 

Κεφάλαιο Ι: Γενικό σύστημα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης

 

Άρθρο 10: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 11: Επίπεδα προσόντων

Άρθρο 12: Εξομοιούμενη εκπαίδευση

Άρθρο 13: Προϋποθέσεις αναγνώρισης

Άρθρο 14: Αντισταθμιστικά μέτρα

Άρθρο 15: Απαλλαγή από αντισταθμιστικά μέτρα λόγω κοινών βάσεων

 

Κεφάλαιο II: Αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας

 

Άρθρο 16: Απαιτήσεις σχετικά με την επαγγελματική πείρα

Άρθρο 17: Δραστηριότητες του καταλόγου Ι του παραρτήματος IV

Άρθρο 18: Δραστηριότητες του καταλόγου II του παραρτήματος IV

Άρθρο 19: Δραστηριότητες του καταλόγου III του παραρτήματος IV

Άρθρο 20

Άρθρο 20Α

 

Κεφάλαιο III: Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης

 

Τμήμα 1: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 21: Αρχή της αυτόματης αναγνώρισης

Άρθρο 21Α: Διαδικασία γνωστοποίησης

Άρθρο 22: Κοινές διατάξεις σχετικά με την εκπαίδευση

Άρθρο 23: Κεκτημένα δικαιώματα

 

Τμήμα 2: Ιατροί

 

Άρθρο 24: Βασική ιατρική εκπαίδευση

Άρθρο 25: Εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών

Άρθρο 26: Ονομασίες εκπαιδεύσεων ειδικευμένων ιατρών

Άρθρο 27: Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των ειδικευμένων ιατρών

Άρθρο 28: Ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής

Άρθρο 29: Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής

Άρθρο 30: Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα των ιατρών γενικής ιατρικής

 

Τμήμα 3: Νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη

 

Άρθρο 31: Εκπαίδευση νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη

Άρθρο 32: Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη

Άρθρο 33: Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη

 

Τμήμα 4: Οδοντίατροι

 

Άρθρο 34: Βασική οδοντιατρική εκπαίδευση

Άρθρο 35: Εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου

Άρθρο 36: Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων οδοντιάτρου

Άρθρο 37: Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των οδοντιάτρων

 

Τμήμα 5: Κτηνίατροι

 

Άρθρο 38: Κτηνιατρική εκπαίδευση

Άρθρο 39: Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα των κτηνιάτρων

 

Τμήμα 6: Μαίες / Μαιευτές

 

Άρθρο 40: Μαιευτική εκπαίδευση

Άρθρο 41: Προϋποθέσεις αναγνώρισης των τίτλων μαιευτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 42: Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μαίας / μαιευτή

Άρθρο 43: Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των μαιών / μαιευτών

 

Τμήμα 7: Φαρμακοποιοί

 

Άρθρο 44: Φαρμακευτική εκπαίδευση

Άρθρο 45: Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων φαρμακοποιού

 

Τμήμα 8:Αρχιτέκτονες

 

Άρθρο 46: Εκπαίδευση αρχιτεκτόνων

Άρθρο 47: Παρεκκλίσεις από τους όρους εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα

Άρθρο 48: Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα

Άρθρο 49: Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα αρχιτεκτόνων

 

Κεφάλαιο IIIA: Αυτόματη αναγνώριση βάσει κοινών αρχών εκπαίδευσης

 

Άρθρο 49Α: Κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης

Άρθρο 49Β: Κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης

 

Κεφάλαιο IV: Κοινές διατάξεις περί εγκατάστασης

 

Άρθρο 50: Έγγραφα και διατυπώσεις

Άρθρο 51: Χρήση του επαγγελματικού τίτλου

 

Τίτλος IV: Όροι άσκησης του επαγγέλματος

 

Άρθρο 52: Γλωσσικές γνώσεις

Άρθρο 53: Χρήση του τίτλου εκπαίδευσης

Άρθρο 53Α: Αναγνώριση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης

 

Μέρος δεύτερο: Όργανα και Διαδικασία

 

Όργανα

 

Άρθρο 54: Αρμόδιες Αρχές

Άρθρο 54Α: Αρμοδιότητες του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Άρθρο 55: Σύσταση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων

Άρθρο 56: Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 38/2010

 

Διαδικασία

 

Άρθρο 57: Διαδικασία αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων

Άρθρο 57Α: Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας

Άρθρο 58: Διοικητική Συνεργασία

Άρθρο 59: Υπηρεσία Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων

Άρθρο 59A: Μηχανισμός προειδοποίησης

Άρθρο 59Β: Κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 59Γ: Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών

Άρθρο 59Δ: Κέντρο υποστήριξης

Άρθρο 59E: Διαφάνεια

Άρθρο 59ΣΤ: Έκθεση για την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος

Άρθρο 60: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 61: Ποινές

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

 

Παράρτημα Ι: Κατάλογος επαγγελματικών ενώσεων ή οργανισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2

Παράρτημα II: Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που μνημονεύονται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) εδάφιο ii)

Παράρτημα III: Κατάλογος των νομοθετικά ρυθμιζόμενων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Παράρτημα IV: Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κατηγορίες επαγγελματικής πείρας οι οποίες μνημονεύονται στα άρθρα 17, 18 και 19

Παράρτημα V: Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης

Παράρτημα VI: Κεκτημένα δικαιώματα που εφαρμόζονται στα επαγγέλματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης

Παράρτημα VII: Απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 49, παράγραφος 1

Παράρτημα VIII: Νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (Άρθρο 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος)

 

Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-05-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλος του διατάγματος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.