Προεδρικό διάταγμα 38/91

ΠΔ 38/1991: Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 38/1991: Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες, (ΦΕΚ 21/Α/1991), 21-02-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 5 παράγραφοι α, β και γ, το άρθρο 6 εδάφια 4, 5 και 8 και το άρθρο 10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 821/Α/1950) Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 17-12-1953 και βασιλικό διάταγμα ειδικότερα το άρθρο 1 ειδικότητα ΣΤ και Θ, τα άρθρα 2, 5, 8, 12 και επόμενα.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/1986) Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 396/1989 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 172/Α/89).

 

4. Το νόμο [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) περί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

5. Την Υ1074/1990 (ΦΕΚ 326/Β/1990) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βασίλειο Μαντζώρη.

 

6. Τις Υ1052/1990 (ΦΕΚ 311/Β/1990) και Υ1087/1990 (ΦΕΚ 334/Β/1990) αποφάσεις του Πρωθυπουργού Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αχιλλέα Καραμανλή.

 

7. Την υπ' αριθμόν 580/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Περιοχή ισχύος

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Κατάταξη των εργασιών επί των εγκαταστάσεων σε στάθμες τεχνολογίας

Άρθρο 4: Ποιοτική στάθμη και εργασίες επί των εγκαταστάσεων - ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών επί των εγκαταστάσεων

Άρθρο 5: Χορηγούμενες επαγγελματικές άδειες

Άρθρο 6: Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων

Άρθρο 7: Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων

Άρθρο 8: Προσόντα για την απόκτηση άδειας

Άρθρο 9: Εξεταστικές επιτροπές - εξετάσεις - εξεταστέα ύλη

Άρθρο 10: Δικαιολογητικά για την απόκτηση αδειών

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις παλαιότερων διαταγμάτων

Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις

 

Στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε της δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-02-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.