Προεδρικό διάταγμα 3/9/83 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ισχύς της άδειας και αναθεώρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα προηγούμενα ισχύουν για 3 χρόνια εφόσον δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν.

 

Κατ' εξαίρεση, οι οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων, βιομηχανικής χρήσης εμβαδού άνω των 5.000 m2 ή όγκου άνω των 15.000 m3, ισχύουν για 6 χρόνια, εφόσον δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 27-02-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1991).

 

2. Μετά την παρέλευση της τριετίας ή εξαετίας για τις παραπάνω ξενοδοχειακές μονάδες και κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων, η άδεια αναθεωρείται υποχρεωτικά, μετά από αυτοψία, στην περίπτωση που έχουν αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες και κάτω από τις επόμενες προϋποθέσεις:

 

α) Αν έχει περατωθεί ο οικοδομικός σκελετός, η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο.

β) Αν δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της κατασκευής η άδεια αναθεωρείται για 3 χρόνια ακόμα, για το τμήμα της οικοδομής που δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί ο αντίστοιχος φέρων οργανισμός.

γ) Μετά τη λήξη του χρόνου της πιο πάνω αναθεώρησης μπορεί η άδεια να αναθεωρηθεί πάλι κατά την περίπτωση β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 27-02-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1991).

 

3. Αναθεώρηση μέσα στο χρονικό διάστημα που ισχύει η άδεια απαιτείται και επιβάλλεται στις πιο κάτω α, β, γ περιπτώσεις και γίνεται για το υπολειπόμενο από την τριετία χρονικό διάστημα:

 

α) Αλλαγής ή παραιτήσεως του επιβλέποντος Μηχανικού του έργου. Στην περίπτωση αυτή με την αίτηση για αναθεώρηση υποβάλλεται έκθεση του νέου επιβλέποντος Μηχανικού που περιγράφει το στάδιο εργασιών κατά το χρόνο της ανάληψης της επιβλέψεως απ' αυτόν και φωτογραφίες της οικοδομής.

β) Γενικής ή μερικής τροποποίησης της αρχιτεκτονικής ή στατικής μελέτης που με αυτή αλλάζει το περιτύπωμα της οικοδομής ή η χρήση αυτού, χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης του όγκου του κτιρίου, της καλυπτόμενης επιφάνειας, ή του αριθμού ορόφων.

γ) Αύξησις του συντελεστού δόμησης επιπλέον εκείνου που είχε χορηγηθεί με την άδεια (νέα προσθήκη) ή αύξηση καλυπτόμενης επιφάνειας και αριθμού ορόφων χωρίς αύξηση συντελεστού δόμησης.

 

4. Δεν απαιτείται αναθεώρηση της άδειας στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 

α) Για εσωτερικές τροποποιήσεις που δεν αλλάζουν τη χρήση του κτιρίου.

β) Για τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

γ) Για μεταβολή του μήκους των διαστάσεων του οικοπέδου μέχρι 5%.

δ) Αναθεώρηση δεν απαιτείται για μεταβολή των διαστάσεων του κτιρίου 2% και μέχρι 0,10 m κατ' ανώτατο όριο. Στις περιπτώσεις αυτές υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών να ενημερώσει την υπηρεσία.

 

5. Στις περιπτώσεις αναθεωρήσεως των οικοδομικών αδειών ή ενημέρωσης των φακέλλων αυτών, οι κάθε φύσεως κρατήσεις και εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση της άδειας συμψηφίζονται κατά την έκδοση της αναθεωρήσεως ή την ενημέρωση του φακέλλου της άδειας.

 

6. Οι άδειες κατεδάφισης ισχύουν για 6 μήνες εφόσον δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν.

 

Μετά την παρέλευση των 6 μηνών η άδεια αναθεωρείται υποχρεωτικά. Μετά την πάροδο 6 μηνών από την αναθεώρηση παύει να ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε από το άρθρο 1 του από 27-02-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.