Προεδρικό διάταγμα 420/87 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε κτίρια των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, υφιστάμενα πριν την έναρξη εφαρμογής του παρόντος, παρέχεται εφάπαξ επιχορήγηση από τη ΔΕΠ ΑΕ ή τον ειδικό οργανισμό διανομής εφόσον πραγματοποιηθεί η σύνδεση του καταναλωτή με το δίκτυο αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος.

 

2. Το ύψος της παρεχόμενης επιχορήγησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 70.000 δραχμές ανά καταναλωτή με δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

Η δαπάνη για την κάλυψη των επιχορηγήσεων βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΠ ΑΕ ή του ειδικού οργανισμού διανομής.

 

3. Επιτρέπεται η εκ μέρους των Εμπορικών Τραπεζών, της Αγροτικής Τράπεζας και της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδας χορήγηση βάσει τραπεζικών κριτηρίων δανείου μέχρι ποσού 150.000 δραχμές για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της δαπάνης αγοράς συσκευών αερίου και υπό τον όρο ότι θα προσκομιστεί εξοφλημένο τιμολόγιο αγοράς συσκευών.

 

Τα δάνεια αυτά θα έχουν τη διάρκεια και το επιτόκιο των βιοτεχνικών δανείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.