Προεδρικό διάταγμα 425/76 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπό του άρθρου 16 του βασιλικού διατάγματος υπ' αριθμού [ΒΔ] 5/1961 περί οργανώσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθοριζόμενες αρμοδιότητες της Διευθύνσεως Ειδικών Τεχνικών Υπηρεσιών, μεταφέρονται εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων πλην των ακολούθως αναφερομένων, οι οποίες παραμένουν και ασκούνται υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

 

α) Η μέριμνα δια την απόκτηση γηπέδων, δια τον έλεγχο της καταλληλότητας αυτών ως και δια τον χαρακτηρισμό αυτών παρά των αρμοδίων πολεοδομικών υπηρεσιών ως καταλλήλων δια την ανέγερση δικαστικών εν γένει κτιρίων.

 

β) Ο προγραμματισμός των εκτελεστέων εν γένει έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο καθορισμός της προτεραιότητος αυτών.

 

γ) Ο προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών των κατά το προηγούμενον εδάφιον εκτελεστέων έργων (κτιριολογικό πρόγραμμα) και η σύνταξις των διοικητικών (λειτουργικών) προγραμμάτων δι' ένα έκαστον τούτων.

 

δ) Η εξασφάλισις των αναγκαίων πιστώσεων δια την χρηματοδότηση των εκτελούμενων έργων.

 

2. Το Υπουργείον Δικαιοσύνης δύναται να παρακολουθεί την πορεία των μελετών και την εκτέλεσιν των έργων αρμοδιότητας αυτού, ίνα υποδεικνύει εγκαίρως τυχόν αναγκαίας τροποποιήσεις και προσαρμογές αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.