Προεδρικό διάταγμα 425/76 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεταφέρονται εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων εκ του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι κάτωθι θέσεις προσωπικού:

 

Α' Θέσεις μονίμου προσωπικού.

 

α) Του Κλάδου Αρχιτεκτόνων:

 

Θέσεις 3 επί βαθμούς 3ο - 2ο

Θέσις 1 (προσωρινή νομοθετικού διατάγματος [Ν] 76/1974) επί βαθμό 2ο

Θέσεις 2 επί βαθμούς 6ο - 4ο

 

Οι θέσεις αυτές προστίθενται εις τις αντιστοίχων βαθμών θέσεις του κλάδου Α2 Αρχιτεκτόνων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

β) Του Κλάδου Πολιτικών Μηχανικών:

 

Θέσις 1 επί βαθμό 3ο - 2ο.

 

Η θέσις αυτή προστίθεται εις τις αντιστοίχων βαθμών θέσεις του κλάδου Α1 Πολιτικών Μηχανικών του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων.

 

γ) Του Κλάδου Υπομηχανικών:

 

Θέσεις 2 επί βαθμούς 8ο - 6ο.

 

Οι θέσεις αυτές προστίθενται εις τις αντιστοίχων βαθμών θέσεις του Κλάδου Β1 Πολιτικών Υπομηχανικών.

 

δ) Του Κλάδου Σχεδιαστών:

 

Θέσεις 6 επί βαθμούς 10ο - 6ο.

 

Οι θέσεις αυτές προστίθενται εις τις αντιστοίχων βαθμών θέσεις του κλάδου Β5 Σχεδιαστών.

 

Β' Θέσεις προσωπικού επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου.

 

α) Μία θέσις Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου και μία θέσις Πολιτικού Μηχανικού διατηρηθείσα κατ' άρθρον 4 και 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 169/1969 εις βάρος του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων.

 

Μία θέσις Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, δύο θέσεις Πολιτικών Υπομηχανικών και μία θέσις Υπομηχανικού Μηχανολόγου ή Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου, προβλεπόμενες υπό του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 955/1971.

 

2. Μετά των κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταφερομένων θέσεων μεταφέρονται εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων οι κατά την δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες εις τις θέσεις αυτές υπάλληλοι.

 

3. Το μεταφερόμενο μόνιμο προσωπικόν εντάσσεται εις τους κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενους αντιστοίχους κλάδους του Υπουργείου Δημοσίων Έργων δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη των παρά το Υπουργείο τούτο Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Η ένταξις διενεργείται εις τον αυτόν βαθμό άνευ μεταβολής της μεταξύ αυτών αρχαιότητος, η δε σειρά αρχαιότητος τούτων προς τους υπηρετούντες ήδη εις τους κλάδους εις ους η ένταξις κανονίζεται εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 533/1970περί προαγωγής υπαλλήλων και καταργήσεως της διακρίσεως των κλάδων εις κεντρικούς και περιφερειακούς.

 

4. Οι μεταφερόμενοι ως άνω υπάλληλοι εξακολουθούν υπαγόμενοι εις τα ασφαλιστικά ταμεία εις ά μετείχαν ως υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.