Προεδρικό διάταγμα 440/83

ΠΔ 440/1983: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 455/1976 περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορήγησης των προς τούτο απαιτούμενων αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 440/1983: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 455/1976 περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορήγησης των προς τούτο απαιτούμενων αδειών, (ΦΕΚ 164/Α/1983), 16-11-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970) περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.

 

2. Την 0548/382/1983 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 474/Β/1982) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

3. Την 645/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 προστίθεται νέα παράγραφος 9 η οποία έχει όπως παρακάτω:

 

{9. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού επιτρέπεται σε συγκοινωνιακούς φορείς του νόμου [Ν] 588/1977 να ιδρύουν και να λειτουργούν υπαίθριους σταθμούς για τη στέγαση ηλεκτροκινήτων ή θερμικών λεωφορείων αυτοκινήτων οχημάτων και μέσα στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων αυτών να εγκαθιστούν πάσης φύσεως συνεργεία επιθεωρήσεως συντηρήσεως και επισκευής τέτοιων οχημάτων καθώς και αντλίες παροχής πετρελαίου υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις.

 

α) Αν στα παραπάνω συνεργεία γίνεται χρήση ανοικτής φλόγας (όπως οξυγονοκόλληση ηλεκτροσυγκόλληση) η χρήση της περιορίζεται μέσα σε κλειστό χώρο του οποίου το πλησιέστερο άνοιγμα απέχει απόσταση τουλάχιστον 15 m από το κέντρο των αντλιών, φρεατίων δεξαμενών και της προβολής των στομίων εξαερώσεως.

 

β) Τα συνεργεία επιθεωρήσεως επισκευής και συντηρήσεως του υπαιθρίου σταθμού είναι εφοδιασμένα με την κατά νόμο άδεια λειτουργίας.

 

γ) Για την εγκατάσταση των αντλιών παροχής πετρελαίου των δεξαμενών τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

 

δ) Οι αντλίες παροχής πετρελαίου, εγκαθίστανται σε τέτοια θέση ώστε από τη λειτουργία των να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σταθμού.

 

ε) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότης κάθε υπογείου δεξαμενής ορίζεται σε 30 m3 μη συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου κενού εκ 5%.}

 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-11-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.