Προεδρικό διάταγμα 453/79

ΠΔ 453/1979: Περί αποφαινόμενων οργάνων επί εκτέλεσης έργων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 453/1979: Περί αποφαινόμενων οργάνων επί εκτέλεσης έργων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, (ΦΕΚ 137/Α/1979), 23-06-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 19 και 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων (ΦΕΚ 198/Α/1972).

 

β) Του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974 περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

 

2. Την με αριθμό Α63/3/28866/09-12-1977 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως εις τους παρά το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως Υφυπουργούς(ΦΕΚ 1286/Β/1977).

 

3. α) Την υπ' αριθμόν 26/31-01-1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

β) Την υπ' αριθμόν 402/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των ημετέρων επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού και της Προεδρίας της Κυβερνήσεως Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητα

Άρθρο 2: Εποπτεία - διεύθυνση και επίβλεψη έργων

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 5: Πρότυπα συμβατικά τεύχη

Άρθρο 6: Αίτηση θεραπείας - Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

 

Εις τον επί της Προεδρίας της Κυβερνήσεως Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 13-06-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.