Προεδρικό διάταγμα 4/7/06

ΠΔ 04-07-2006: Χαρακτηρισμός χερσαίων, θαλάσσιων και υδάτινων περιοχών στον Υγρότοπο και στην ακτή Ψαλιδίου δήμου Κω, νήσου Κω (νομού Δωδεκανήσου) ως περιοχής προστασίας της Φύσης και χαρακτηρισμός ως περιφερειακής ζώνης της χερσαίας περιοχής δήμου Κω, νήσου Κω (νομού Δωδεκανήσου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-07-2006: Χαρακτηρισμός χερσαίων, θαλάσσιων και υδάτινων περιοχών στον Υγρότοπο και στην ακτή Ψαλιδίου δήμου Κω, νήσου Κω (νομού Δωδεκανήσου) ως περιοχής προστασίας της Φύσης και χαρακτηρισμός ως περιφερειακής ζώνης της χερσαίας περιοχής δήμου Κω, νήσου Κω (νομού Δωδεκανήσου), (ΦΕΚ 571/Δ/2006), 06-07-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 (παράγραφος 2), 21 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1650/1986 Για την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

3. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/1998 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΦΕΚ 1289/Β/1998).

 

4. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας (ΦΕΚ 757/Β/1985).

 

5. Τις διατάξεις της 71961/3670/1991 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) (ΦΕΚ 541/Β/1991).

 

6. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης όπως κυρώθηκε με το νόμο 1335/1983 Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης (ΦΕΚ 32/Α/1983).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1634/1986 (ΦΕΚ 104/Α/1986), με τον οποίο κυρώθηκε το πρωτόκολλο του 1982 περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ15/Α.Φ.1.9/4040/2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 249/Β/2006).

 

10. Την υπ' αριθμόν 4881/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 754/Β/2004).

 

11. Την υπ' αριθμόν 230642/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό (ΦΕΚ 525/Β/2004).

 

12. Την υπ αριθμόν 59386/2982/2002 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του υγροτόπου και της ακτής Ψαλιδίου Κω.

 

13. Την υπ' αριθμόν 61/2004 (πρακτικό 6) απόφαση του Νομαρχιακού Συμβoυλίoυ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

15. Τηv 136/2006 γvωμoδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών

Άρθρο 3: Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Φορέας διαχείρισης

Άρθρο 6: Έκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής οικοτουριστικών προγραμμάτων και επιστημονικής έρευνας

Άρθρο 7: Κυρώσεις

Άρθρο 8: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 9: Ισχύς

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-07-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.