Προεδρικό διάταγμα 60/07 - Άρθρο p3

Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος των οργανισμών και των κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

 

Α

- Agence fιdιrale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile - Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

- Agence fιdιrale pour la Sιcuritι de la Chaξne alimentaire - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

- Agence fιdιrale de Contrτle nuclιaire - Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

- Agence wallonne ΰ l'Exportation

- Agence wallonne des Tιlιcommunications

- Agence wallonne pour l'Intιgration des Personnes handicapιes

- Aquafin

- Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Archives gιnιrales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciλn Astrid

 

Β

- Banque nationale de Belgique - Nationale Bank van Belgiλ

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Berlaymont 2000

- Bibliothθque royale Albert Ier - Koninklijke Bilbliotheek Albert I

- Bruxelles-Propretι - Agence rιgionale pour la Propretι - Net-Brussel - Gewestelijke Agentschap voor Netheid

- Bureau d'Intervention et de Restitution belge - Belgisch Interventie - en Restitutiebureau

- Bureau fιdιral du Plan - Federaal Planbureau

 

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chτmage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invaliditι - Hulpkas voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse de Secours et de Prιvoyance en Faveur des Marins - Hulp - en Voorzorgskas voor Zeevarenden

- Caisse de Soins de Santι de la Sociιtι Nationale des Chemins de Fer Belges - Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

- Caisse nationale des Calamitιs - Nationale Kas voor Rampenschade

- Caisse spιciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupιs dans les Entreprises de Batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart.

- Caisse spιciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupιs dans les Entreprises de Chargement, Dιchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Dιbarcadθres, Entrepτts et Stations (συνήθως αναφερόμενη ως Caisse spιciale de Compensation pour Allocations familiales des Rιgions maritimes) - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings - en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (συνήθως αναφερόμενη ως Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten)

- Centre d'Etude de l'Energie nuclιaire - Studiecentrum voor Kernenergie

- Centre de recherches agronomiques de Gembloux

- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai

- Centre hospitalier universitaire de Liθge

- Centre informatique pour la Rιgion de Bruxelles-Capitale - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

- Centre pour l'Egalitι des Chances et la Lutte contre le Racisme - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

- Centre rιgional d'Aide aux Communes

- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiλn

- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

- Comitι de Contrτle de l'Electricitι et du Gaz - Controlecomitι voor Elekticiteit en Gas

- Comitι national de l'Energie - Nationaal Comitι voor de Energie

- Commissariat gιnιral aux Relations internationales

- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

- Commissariat gιnιral pour les Relations internationales de la Communautι franηaise de Belgique

- Conseil central de l'Economie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil ιconomique et social de la Rιgion wallonne

- Conseil national du Travail - Nationale Arbeidsraad

- Conseil supιrieur de la Justice - Hoge Raad voor de Justitie

- Conseil supιrieur des Indιpendants et des petites et moyennes Entreprises - Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

- Conseil supιrieur des Classes moyennes

- Coopιration technique belge - Belgische technische Coφperatie

 

D

- Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft fόr Personen mit einer Behinderung

- Dienst voor de Scheepvaart

- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

- Domus Flandria

 

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communautι franηaise

- Export Vlaanderen

 

F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

- Fonds bijzondere Jeugdbijstand

- Fonds communautaire de Garantie des Bβtiments scolaires

- Fonds culurele Infrastructuur

- Fonds de Participation

- Fonds de Vieillissement - Zilverfonds

- Fonds d'Aide mιdicale urgente - Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

- Fonds de Construction d'Institutions hospitaliθres et mιdico-sociales de la Communautι franηaise

- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom - Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

- Fonds des Accidents du Travail - Fonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten

- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciιs en Cas de Fermeture d'Entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Rιgion de Bruxelles-Capitale - Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

- Fonds Film in Vlaanderen

- Fonds national de Garantie des Bβtiments scolaires - Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

- Fonds national de Garantie pour la Rιparation des Dιgβts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

- Fonds piscicole de Wallonie

- Fonds pour le Financement des Prκts ΰ des Etats ιtrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la Rιmunιration des Mousses - Fonds voor Scheepsjongens

- Fonds rιgional bruxellois de Refinancement des Trιsoreries communales - Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieλn

- Fonds voor flankerend economisch Beleid

- Fonds wallon d'Avances pour la Rιparation des Dommages provoquιs par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

 

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft fόr Schulbauten

- Grindfonds

 

H

- Herplaatsingfonds

- Het Gemeenschapsonderwijs

- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

 

I

- Institut belge de Normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut belge des Services postaux et des Tιlιcommunications - Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer

- Institut d'Aιronomie spatiale - Instituut voor Ruimte - aλronomie

- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

- Institut des Comptes nationaux - Instituut voor de nationale Rekeningen

- Institut d'Expertise vιtιrinaire - Instituut voor veterinaire Keuring

- Institut du Patrimoine wallon

- Institut fόr Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

- Institut gιographique nationale - Nationaal geografisch Instituut

- Institution pour le Dιveloppement de la Gazιification souterraine - Instelling voor de Ontwikkeling van-ondergrondse Vergassing-

- Institution royale de Messine - Koninklijke Gesticht van Mesen

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communautι flamande - Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap (Πανεπιστημιακά ιδρύματα δημοσίου δικαίου υπαγόμενα στη Φλαμανδική Κοινότητα)

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communautι franηaise - Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap (Πανεπιστημιακά ιδρύματα δημόσιου δικαίου υπαγόμενα στη Γαλλόφωνη Κοινότητα)

- Institut national d'Assurance Maladie-Invaliditι - Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering

- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indιpendants - Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des Industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail - Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut national des Radioιlιments - Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

- Institut pour l'Amιlioration des Conditions de Travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut royal belge des Sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal du Patrimoine culturel - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal mιtιorologique de Belgique - Koninklijk meteorologisch Instituut van Belgiλ

- Institut scientifique de Service public en Rιgion wallonne

- Institut scientifique de la Santι publique - Louis Pasteur - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

- Instituut voor het archeologisch Patrimonium

- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

 

J

- Jardin botanique national de Belgique - Nationale Plantentuin van Belgiλ

 

K

- Kind en Gezin

- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

 

L

- Loterie nationale - Nationale Loterij

 

M

- Mιmorial national du Fort de Breendonk - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

- Musιe royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musιes royaux d'Art et d'Histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musιes royaux des Beaux-Arts de Belgique - Koninklijke Musea voor schone Kunsten van Belgiλ

 

Ο

- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van Belgiλ

- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministθre de la Dιfense - Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

- Office communautaire et rιgional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Office de Contrτle des Assurances - Controledienst voor de Verzekeringen

- Office de Contrτle des Mutualitιs et des Unions nationales de Mutualitιs - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

- Office de la Naissance et de l'Enfance

- Office de Promotion du Tourisme

- Office de Sιcuritι sociale d'Outre-Mer - Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

- Office for foreign Investors in Wallonie

- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariιs - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'Emploi - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Office national de Sιcuritι sociale - Rijksdienst voor sociale Zekerheid

- Office national de Sιcuritι sociale des Administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des Pensions - Rijksdienst voor Pensioenen

- Office national des Vacances annuelles - Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

- Office national du Ducroire - Nationale Delcrederedienst

- Office rιgional bruxellois de l'Emploi - Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Office rιgional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

- Office rιgional pour le Financement des Investissements communaux

- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van Belgiλ

- Organisme national des Dιchets radioactifs et des Matiθres fissiles - Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

 

P

- Palais des Beaux-Arts - Paleis voor schone Kunsten

- Participatiemaatschappij Vlaanderen

- Pool des Marins de la Marine marchande - Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

 

R

- Radio et Tιlιvision belge de la Communautι franηaise

- Rιgie des Bβtiments - Regie der Gebouwen

- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

 

S

- Service d'Incendie et d'Aide mιdicale urgente de la Rιgion de Bruxelles-Capitale - Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

- Sociιtι belge d'Investissement pour les pays en dιveloppement - Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

- Sociιtι d'Assainissement et de Rιnovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

- Sociιtι de Garantie rιgionale

- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

- Sociιtι du Logement de la Rιgion bruxelloise et sociιtιs agrιιes - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Sociιtι publique d'Aide ΰ la Qualitι de l'Environnement

- Sociιtι publique d'Administration des Bβtiments scolaires bruxellois

- Sociιtι publique d'Administration des Bβtiments scolaires du Brabant wallon

- Sociιtι publique d'Administration des Bβtiments scolaires du Hainaut

- Sociιtι publique d'Administration des Bβtiments scolaires de Namur

- Sociιtι publique d'Administration des Bβtiments scolaires de Liθge

- Sociιtι publique d'Administration des Bβtiments scolaires du Luxembourg

- Sociιtι publique de Gestion de l'Eau

- Sociιtι wallonne du Logement et sociιtιs agrιιes

- Sofibail

- Sofibru

- Sofico

 

T

- Thιβtre national

- Thιβtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg

- Toerisme Vlaanderen

- Tunnel Liefkenshoek

 

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

 

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

- Vlaams Egalisatie Rente Fonds

- Vlaamse Hogescholenraad

- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

- Vlaamse interuniversitaire Raad

- Vlaamse Landmaatschappij

- Vlaamse Milieuholding

- Vlaamse Milieumaatschappij

- Vlaamse Onderwijsraad

- Vlaamse Opera

- Vlaamse Radio - en Televisieomroep

- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit - en Gasmarkt

- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

- Vlaams Fonds voor de Lastendelging

- Vlaams Fonds voor de Letteren

- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

- Vlaams Informatiecentrum over Land - en Tuinbouw

- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

- Vlaams Promotiecentrum voor Agro - en Visserijmarketing

- Vlaams Zorgfonds

- Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

 

II - ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ

 

Οργανισμοί

 

Danmarks Radio

Det landsdζkkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bζlt Holding A/S

A/S Storebζlt

A/S Ψresund

Ψresundskonsortiet

Ψrestadsselskabet I/S

Byfornyelsesselskabet Kψbenhavn

Hovedstadsomrεdets Sygehusfζllesskab

Statens og Kommunernes Indkψbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillζgspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lψnmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

 

Κατηγορίες

 

- De Almene Boligorganisationer (οργανισμοί εργατικής κατοικίας),

- Lokale kirkelige myndigheder (τοπικές εκκλησιαστικές διοικήσεις),

- Andre forvaltningssubjekter (άλλες διοικητικές οντότητες).

 

III - ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

1. Κατηγορίες

 

Οι φορείς, ιδρύματα και οργανισμοί δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από το κράτος ή τα ομόσπονδα κρατίδια (Lδnder) ή τις τοπικές αρχές, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 

1.1. Φορείς

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (επιστημονικές ανώτατες σχολές και αναγνωρισμένες φοιτητικές οργανώσεις),

- berufsstδndige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprόfer-, Architekten-, Δrzte- und Apothekerkammern) (επαγγελματικές ενώσεις (σύλλογοι δικηγόρων, συμβολαιογράφων, φοροτεχνικών, ελεγκτών, αρχιτεκτόνων, ιατρών και φαρμακοποιών)),

- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (ενώσεις οικονομικού χαρακτήρα (γεωργικά επιμελητήρια, επαγγελματικά επιμελητήρια, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, βιοτεχνικές επαγγελματικές ενώσεις, βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί)),

- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstrδger) (κοινωνικές ασφαλίσεις (ταμεία υγείας, ασφαλιστικοί φορείς ατυχημάτων, ταμεία συντάξεων)),

- kassenδrztliche Vereinigungen (ενώσεις ιατρών ασφαλιστικών ταμείων),

- Genossenschaften und Verbδnde (συνεταιρισμοί και σύνδεσμοι).

 

1.2. Ιδρύματα και οργανισμοί

Τα νομικά πρόσωπα με μη βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες, προς το γενικό συμφέρον, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

- Rechtsfδhige Bundesanstalten (ομοσπονδιακά ιδρύματα με νομική προσωπικότητα),

- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (ταμεία προνοίας, κέντρα φοιτητικής και σχολικής μέριμνας),

- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (ιδρύματα πολιτιστικά, αρωγής και αλληλεγγύης).

 

2. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

 

Οι οντότητες με μη βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες προς το γενικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των Kommunale Versorgungsunternehmen (δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων), ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

- Gesundheitswesen (Krankenhδuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkφrperbeseitigungsanstalten) (υγειονομικοί φορείς (νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα, κέντρα ιατρικής έρευνας, κέντρα κτηνιατρικού ελέγχου)),

- Kultur (φffentliche Bόhnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gδrten) (πολιτιστικό τομέα (κρατικές σκηνές, ορχήστρες, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ζωολογικοί και βοτανικοί κήποι)),

- Soziales (Kindergδrten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bόrgerhδuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkόnfte) (κοινωνικό τομέα (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, αναρρωτήρια, άσυλα παιδιών και νεολαίας, κέντρα αναψυχής, δημοτικές και κοινοτικές κατοικίες, οίκοι γυναικών, γηροκομεία, καταλύματα αστέγων)),

- Sport (Schwimmbδder, Sportanlagen und einrichtungen) (αθλητικό τομέα (κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις)),

- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (ασφάλεια (πυροσβεστική υπηρεσία, πρώτες βοήθειες)),

- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (εκπαίδευση (κέντρα μετεκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, λαϊκά πανεπιστήμια)),

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Groίforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsfφrderung) (επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη (ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις, κέντρα προαγωγής της επιστήμης)),

- Entsorgung (Straίenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (καθαριότητα (υπηρεσίες οδοκαθαριστών, απορριμμάτων και αποχετεύσεων)),

- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tδtig, Wohnraumvermittlung) (οικοδομή και κατοικία (σχέδιο πόλεων, πολεοδομία, στεγαστικές επιχειρήσεις εφόσον ενεργούν προς το κοινό συμφέρον, γραφεία εξεύρεσης κατοικίας)),

- Wirtschaft (Wirtschaftsfφrderungsgesellschaften) (οικονομία (εταιρίες προώθησης της οικονομίας)),

- Friedhofs- und Bestattungswesen (υπηρεσίες νεκροταφείων και ταφής),

- Zusammenarbeit mit den Entwicklungslδndern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες (χρηματοδότηση, τεχνική συνεργασία, αναπτυξιακή βοήθεια, κατάρτιση)).

 

IV. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Κατηγορίες

 

α) Οι δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς

β) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51 % τουλάχιστον στο κράτος

γ) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, σε τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, και σε υπό το στοιχείο β) νομικά πρόσωπα, ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτά, κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ή με το καταστατικό τους, ή τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 51 % του εταιρικού κεφαλαίου αυτών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

V. ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

 

Κατηγορίες

- Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο - Ley de Contratos de las Administraciones Pϊblicas, - πλην εκείνων που αποτελούν μέρος της - Administraciσn General del Estado (γενικής διοίκησης του κράτους).

- Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο - Ley de Contratos de las Administraciones Pϊblicas, - πλην εκείνων που αποτελούν μέρος της - Administraciσn de las Comunidades Autσnomas (διοίκησης των αυτόνομων κοινοτήτων).

- Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο - Ley de Contratos de las Administraciones Pϊblicas, - πλην εκείνων που αποτελούν μέρος των - Corporaciones Locales (φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης).

- Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (διαχειριστικοί φορείς και κοινές υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

 

VI. ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

 

Οργανισμοί

 

- Collθge de France

- Conservatoire national des arts et mιtiers

- Observatoire de Paris

- Institut national d'histoire de l'art (INHA)

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de la santι et de la recherche mιdicale (INSERM)

- Institut de recherche pour le dιveloppement (IRD)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariιs (CNAMTS)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariιs (CNAVTS)

- Compagnies et ιtablissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des mιtiers et chambres d'agriculture (εμποροβιομηχανικά, επαγγελματικά και γεωργικά επιμελητήρια)

- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

 

Κατηγορίες

 

1. Εθνικά δημόσια ιδρύματα:

- Agences de l'eau (φορείς υδάτων)

- Ιcoles d'architecture (αρχιτεκτονικές σχολές)

- Universitιs (πανεπιστήμια)

- Instituts universitaires de formation des maξtres (IUFM, - παιδαγωγικές ακαδημίες)

2. Δημόσια ιδρύματα διοικητικού χαρακτήρα σε περιφερειακό, νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο

- collθges (γυμνάσια/λύκεια)

- lycιes (πλήρη γυμνάσια/λύκεια)

- ιtablissements publics hospitaliers (δημόσια νοσοκομεία)

- offices publics d'habitations ΰ loyer modιrι (OPHLM, - οργανισμοί λαϊκής κατοικίας)

3. Ενώσεις φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης

- δημόσιοι φορείς διαδημοτικής συνεργασίας

- διανομαρχιακοί και διαπεριφερειακοί φορείς

 

α) Στο παράρτημα ΙΙΙ, μετά την καταχώριση για τη Γαλλία, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

VI.Ι Κροατία

 

Οι αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 3 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τον συγκεκριμένο σκοπό να καλύψουν ανάγκες γενικού συμφέροντος, χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και τα οποία πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τον προϋπολογισμό μονάδας της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή από τους προϋπολογισμούς άλλων παρόμοιων νομικών οντοτήτων κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 50 % ή
υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από κρατικούς φορείς, μονάδες της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή άλλων παρόμοιων νομικών οντοτήτων, ή
διαθέτουν εποπτικό συμβούλιο, διοικητικό ή διευθυντικό συμβούλιο, των οποίων περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από κρατικούς φορείς μονάδες της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή άλλων παρόμοιων νομικών οντοτήτων.

 

Παραδείγματος χάρη:

 

Οργανισμός Alan d.ο.ο.,
APIS IT d.ο.ο - Οργανισμός στήριξης συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογιών πληροφορικής,
Εθνικό Συγκρότημα Λαϊκών Χορών της Κροατίας Lado,
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (Αυτοκινητόδρομος Rijeka - Zagreb),
CARnet (Κροατικό Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Δίκτυο),
Κέντρα βοήθειας και μέριμνας,
Κέντρα κοινωνικής πρόνοιας,
Οίκοι κοινωνικής πρόνοιας,
Κέντρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
Κρατικά αρχεία,
Κρατικό Ίδρυμα Προστασίας της Φύσης,
Ταμείο χρηματοδότησης του παροπλισμού του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Krsko και της διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων που προέρχονται από το ΝΕΚ και των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων,
Ταμείο αποζημίωσης κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων,
Ταμείο για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη του Vukovar,
Ταμείο επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες,
Ταμείο περιβαλλοντικής προστασίας και ενεργειακής απόδοσης,
Κροατική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών,
Κροατική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,
Hrvatska kontrola zracne plovidbe d.ο.ο. (Croatia Control Ltd.),
Hrvatska lutrija d.ο.ο. ( Κροατικός Οργανισμός Λαχείων),
Ίδρυμα Κροατικής Κληρονομιάς,
Κροατικό γεωργικό επιμελητήριο,
Κροατική Ραδιοτηλεόραση,
Κροατική Ένωση Τεχνολογικού Πολιτισμού,
Hrvatske autoceste d.ο.ο. (Κροατικοί Αυτοκινητόδρομοι ΕΠΕ),
Hrvatske ceste d.ο.ο. (Κροατικές Οδοί ΕΠΕ),
Hrvatske sume d.ο.ο. (Κροατικά Δάση ΕΠΕ),
Hrvatske vode (Κροατική Εταιρεία Διαχείρισης Υδάτων),
Κροατικό Οπτικοακουστικό Κέντρο,
Κροατικό Κέντρο Εκτροφής Ίππων
Κρατικά ιπποφορβεία Dakovo και Lipik,
Κροατικό Κέντρο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων,
Κροατικό Κέντρο Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων,
Κροατικό Κέντρο Μνήμης και Τεκμηρίωσης του Εμφυλίου Πολέμου,
Κροατική Ολυμπιακή Επιτροπή,
Κροατικός Φορέας της Αγοράς Ενέργειας,
Κροατική Παραολυμπιακή Επιτροπή,
Κροατικός Νηογνώμων,
Κροατικό Ίδρυμα Συντήρησης,
Κροατική Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών,
Κροατικό Ιατρικό Ίδρυμα Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών,
Κροατικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας,
Κροατικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας,
Κροατικό Ινστιτούτο Ασφάλισης Συντάξεων,
Κροατικό Ινστιτούτο Προτύπων,
Κροατικό Ινστιτούτο Τηλεϊατρικής,
Κροατικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας και Αντιντόπινγκ,
Κροατικό Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικής των Μεταγγίσεων,
Κροατική Υπηρεσία Απασχόλησης,
Κροατικό Ινστιτούτο Προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία,
Κροατικό Ινστιτούτο Ασφάλισης Ασθενείας,
Κροατικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υγείας,
Jadrolinija (ναυτιλιακή εταιρεία),
Κροατικό Ολυμπιακό Κέντρο (δημόσιο ίδρυμα),
Δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
Εθνικοί Δρυμοί (δημόσια ιδρύματα),
Φυσικά πάρκα (δημόσια ιδρύματα),
Δημόσια Επιστημονικά Ιδρύματα,
Θέατρα, μουσεία, εκθεσιακά κέντρα, βιβλιοθήκες και άλλα ιδρύματα στον τομέα του πολιτισμού που έχουν συσταθεί από μονάδες της τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
Σωφρονιστικά καταστήματα,
Νοσοκομεία,
Νοσοκομειακά κέντρα,
Κλινικές,
Λεξικογραφικό Ινστιτούτο Miroslav Krleza,
Λιμενικές Αρχές,
Σανατόρια,
Φαρμακεία που έχουν ιδρύσει μονάδες περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
Maticahrvatska (Matrix Croatia),
Διεθνές Κέντρο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας,
Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη,
Εθνικό Ίδρυμα για την υποστήριξη του επιπέδου διαβίωσης μαθητών και σπουδαστών,
Εθνικό Ίδρυμα για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών,
Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης τη Δημοκρατίας της Κροατίας,
Εθνικό Κέντρο για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης,
Εθνικό Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Εθνικό Συμβούλιο Επιστημών,
Επίσημη Εφημερίδα (Narodne novine d.d.),
Σωφρονιστήρια / αναμορφωτήρια,
Εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν ιδρυθεί από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή μονάδες της τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
Γενικά νοσοκομεία,
Plovput d.ο.ο. (κρατική εταιρεία υπεύθυνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας),
Πολυκλινικές,
Ειδικά νοσοκομεία,
Κεντρικό Μητρώο Ασφαλισμένων,
Πανεπιστημιακό Κέντρο Πληροφορικής,
Αθλητικές ενώσεις,
Αθλητικές ομοσπονδίες,
Φορείς ιατρικής περίθαλψης έκτακτων περιστατικών,
Ιδρύματα παρηγορητικής αγωγής,
Ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης,
Ίδρυμα Αστυνομικής Αλληλεγγύης,
Φυλακές,
Ινστιτούτο για την Αποκατάσταση του Ντουμπρόβνικ,
Ινστιτούτο Σπόρων προς Σπορά και Φυτωρίων,
Φορείς δημόσιας υγείας,
Αεροναυτικό Τεχνικό Κέντρο (Zrakoplovno - tehnicki centar d.d.),
Διοικήσεις περιφερειακών οδών.

 

VII. ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

 

Οργανισμοί

 

Enterprise Ireland (Μάρκετινγκ, τεχνολογία και ανάπτυξη επιχειρήσεων)

Forfαs (Πολιτική και συμβουλές για επιχειρήσεις, εμπόριο, τεχνολογία και καινοτομία)

Industrial Development Authority

Enterprise Ireland

FΑS (Κατάρτιση για τη βιομηχανία και την απασχόληση)

Health and Safety Authority

Bord Fαilte Ιireann (Τουριστική ανάπτυξη)

CERT (Κατάρτιση σε τουριστικά επαγγέλματα)

 

Irish Sports Council

National Roads Authority

Ϊdarαs na Gaeltachta (Αρχή για τις ιρλανδόφωνες περιοχές)

Teagasc (Γεωργική έρευνα, κατάρτιση και ανάπτυξη)

An Bord Bia (Προαγωγή της βιομηχανίας τροφίμων)

An Bord Glas (Προαγωγή της βιομηχανίας κηπευτικών)

Irish Horseracing Authority

Bord na gCon (Υποστήριξη και ανάπτυξη κυνοδρομιών)

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara (Ανάπτυξη αλιείας)

Equality Authority

Legal Aid Board

 

Κατηγορίες

Regional Health Boards (Περιφερειακά νοσοκομειακά κέντρα)

Hospitals and similar institutions of a public character (Νοσοκομεία και παρόμοια ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα)

Vocational Education Committees (Επιτροπές τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης)

Colleges and educational institutions of a public character (Κολέγια και εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα)

Central and Regional Fisheries Boards (Κεντρικά και περιφερειακά συμβούλια αλιείας)

Regional Tourism Organizations (Περιφερειακοί οργανισμοί τουρισμού)

National Regulatory and Appeals bodies (Εθνικοί οργανισμοί ρυθμίσεων και προσφυγών, π.χ. στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, του χωροταξικού σχεδιασμού, κ.λ.π.)

Οργανισμοί που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή την ικανοποίηση διάφορων αναγκών δημόσιων τομέων, (π.χ. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority κ.λ.π.) (Οργανισμοί που έχουν συσταθεί για να εκτελούν ειδικά καθήκοντα ή να πληρούν τις ανάγκες δημόσιων τομέων, - Local Government Computer Services Board, Environmental

Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.)

Άλλοι δημόσιοι φορείς που εμπίπτουν στον ορισμό του οργανισμού δημόσιου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας. (Οι άλλοι δημόσιοι οργανισμοί που αντιστοιχούν στον ορισμό του οργανισμού δημοσίου δικαίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας).

 

VIII. ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

 

Οργανισμοί

 

Societΰ Stretto di Messina

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV ANAS.S.p.Α.

 

Κατηγορίες

 

- Enti portuali e aeroportuali (λιμενικές και αερολιμενικές αρχές),

- Consorzi per le opere idrauliche (όμιλοι επιχειρήσεων για υδραυλικά έργα),

- Universitΰ statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universitΰ (κρατικά πανεπιστήμια, κρατικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, όμιλοι επιχειρήσεων για τις εργασίες χωροθέτησης των πανεπιστημίων),

- Instituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύματα)

- Ιstituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici ο vulcanologici (ανώτατα επιστημονικά και πολιτιστικά ινστιτούτα, αστεροσκοπεία, κέντρα αστροφυσικής, γεωφυσικής ή ηφαιστειολογίας),

- Enti di ricerca e sperimentazione (ερευνητικοί οργανισμοί),

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (φορείς που διαχειρίζονται υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας),

- Consorzi di bonifica (όμιλοι επιχειρήσεων εγγείων βελτιώσεων),

- Enti di sviluppo ο di irrigazione (οργανισμοί ανάπτυξης ή ύδρευσης),

- Consorzi per le aree industriali (όμιλοι επιχειρήσεων για τις βιομηχανικές ζώνες),

- Comunitΰ montane (ενώσεις τοπικών αρχών ορεινών περιοχών),

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse (οργανισμοί κοινής ωφελείας),

- Enti pubblici preposti ad attivitΰ di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (δημόσιοι οργανισμοί των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα θεάματα, τα σπορ, τον τουρισμό και τον ψυχαγωγία),

- Enti culturali e di promozione artistica (πολιτιστικοί οργανισμοί και οργανισμοί προαγωγής των τεχνών).

 

IX. ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

 

Κατηγορίες

 

- Ιtablissements publics de l'Ιtat placιs sous la surveillance d'un membre du gouvernement (δημόσια ιδρύματα του κράτους που εποπτεύονται από μέλος της κυβέρνησης).

- Ιtablissements publics placιs sous la surveillance des communes (δημόσια ιδρύματα που εποπτεύονται από δήμους και κοινότητες).

Syndicats de communes crιιs en vertu de la loi du 23 fιvrier 2001 concernant les syndicats de communes (ενώσεις

δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν δυνάμει του νόμου της 23-02-2001 περί - syndicats de communes).

 

X. ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

 

Οργανισμοί

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου)

- Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Netherlands Institute for Firemen and Combatting calamities)

- Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Netherlands Burerau for Exams of Firemen)

- Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (National Institute for Selection and Education of Policemen)

- 25 afzonderlijke politieregio's (25 individual police regions)

- Stichting ICTU (ICTU Foundation)

Ministerie van Economische Zaken (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας)

- Stichting Syntens (Syntens)

- Van Swinden Laboratorium B.V. (NMi van Swinden Laboratory)

- Nederlands Meetinstituut B.V. (Nmi Institute for Metrology and Technology)

- Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)

- Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Netherlands Board of Tourism)

- Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)

- Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (Gelderland Development Company)

- Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (OOM International Business Development)

- LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

- Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (NOM Investment Development)

- Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (Noord Brabant Development Agency)

- Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Independent Post and Telecommunication Authority)

Ministerie van Financiλn (Υπουργείο Οικονομικών)

- De Nederlandse Bank N.V. (Κεντρική Τράπεζα των Κάτω Χωρών)

- Autoriteit Financiλle Markten (Εποπτική αρχή των χρηματαγορών των Κάτω Χωρών)

- Pensioen- & Verzekeringskamer (Εποπτική αρχή συντάξεων και ασφαλειών των Κάτω Χωρών)

Ministerie van Justitie (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

- Stichting Reclassering Nederland (SRN)

- Stichting VEDIVO

- Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (Ιδρύματα κηδεμονίας και αντιλήψεως)

- Stichting Halt Nederland (SHN)

- Particuliere Internaten (Ιδιωτικά οικοτροφεία)

- Particuliere Jeugdinrichtingen (Αναμορφωτήριο ανηλίκων)

- Schadefonds Geweldsmisdrijven

- Centraal orgaan Opvang Asielzoekers

- Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

- Landelijke organisaties slachtofferhulp (Εθνικές οργανώσεις αρωγής θυμάτων)

- College Bescherming Persoongegevens

- Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

- Raden voor de Rechtsbijstand

- Stichting Rechtsbijstand Asiel

- Stichtingen Rechtsbijstand

- Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)

- Clara Wichman Instituut

- Tolkencentra (Κέντρα διερμηνείας)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Υπουργείο Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας)

- Bureau Beheer Landbouwgronden

- Faunafonds

- Staatsbosbeheer

- Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding

- Universiteit Wageningen

- Stichting DLO

- (Hoofd) productschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμούκαι Επιστημών)

 

Α. Γενική περιγραφή

- τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά πρωτοβάθμια σχολεία, κατά την έννοια του νόμου Wet op het primair onderwijs

- τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης, και τα ιδρύματα ειδικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόμου Wet op de expertisecentra

- τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά σχολεία ή ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόμου Wet op het Voortgezet Onderwijs

- τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά ιδρύματα, κατά την έννοια του νόμου Wet Educatie en Beroepsonderwijs

- τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά σχολεία, κατά την έννοια του νόμου Experimentenwet Onderwijs

- τα χρηματοδοτούμενα πανεπιστήμια και ΑΕΙ, το Open Universiteit, και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, περί των οποίων ο νόμος Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, καθώς και τα ιδρύματα διεθνούς παιδείας, εφόσον χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το κράτος Wetenschappelijk Onderzoek

- υπηρεσίες πλαισίωσης σχολείων κατά την έννοια του νόμου Wet op het primair onderwijs ή του νόμου Wet op de expertisecentra

- τα εθνικά παιδαγωγικά κέντρα, κατά την έννοια του νόμου Wet subsidiλring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

- τα ραδιοτηλεοπτικά σωματεία, κατά την έννοια του νόμου Mediawet

- τα κληροδοτήματα (fondsen) κατά την έννοια του νόμου Wet op het Specifiek Cultuurbeleid

- τα εθνικά όργανα επαγγελματικής εκπαίδευσης

- τα ιδρύματα (stichtingen) κατά την έννοια του νόμου Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten

- τα λοιπά μουσεία, που χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το ΥΠΠΕ

- οι λοιπές οργανώσεις και φορείς στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού και των επιστημών, που χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το ΥΠΠΕ

 

Β. Ονομαστική απαρίθμηση

- Informatie Beheer Groep

- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

- College van Beroep voor het hoger Onderwijs

- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

- Koninklijke Bibliotheek

- Stichting Muziek Centrum van de Omroep

- Stichting Ether Reclame

- Stichting Radio Nederland Wereldomroep

- Nederlandse Programma Stichting

- Nederlandse Omroep Stichting

- Commissariaat voor de Media

- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

- Stichting Lezen

- Dienst Omroepbijdragen

- Centrum voor innovatie en opleidingen

- Bedrijfsfonds voor de Pers

- Centrum voor innovatie van opleidingen

- Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

- Instituut voor Leerplanontwikkeling

- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting-

- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

- BVE-Raad

- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

- Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

- Stichting SoFoKles

- Europees Platform

- Stichting mobiliteitsfonds HBO

- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

- Stichting minderheden Televisie Nederland

- Stichting omroep allochtonen

- Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht

- School der Poλzie

- Nederlands Perscentrum

- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

- Bibliotheek voor varenden

- Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

- Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

- Nederlandse luister- en braillebibliotheek

- Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

- Bibliotheek Le Sage Ten Broek

- Doe Maar Dicht Maar

- ElHizjra

- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

- Fund for Central and East European Bookprojects

- Jongeren Onderwijs Media

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης)

- Sociale Verzekeringsbank

- Arbeidsvoorzieningsorganisatie

- Stichting Silicose Oud Mijnwerkers

- Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

- Sociaal Economische Raad (SER)

- Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

- Centrale organisatie voor werk en inkomen

- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων)

- RDW Voertuig informatie en toelating

- Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB)

- Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

- Regionale Loodsencorporatie (RLC)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος)

- Kadaster

- Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

- Stichting Bureau Architectenregister

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού)

- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesiλ (COAR)

- College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)

- Commissies voor gebiedsaanwijzing

- College sanering Ziekenhuisvoorzieningen

- Zorgonderzoek Nederland (ZON)

- Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen:

N.V. KEMA/Stichting TNO Certification

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)

- College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

- Nationaal Comitι 4 en 5 mei

- Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

- College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)

- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

- Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiλne (SVM)

- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

- Stichting Sanquin Bloedvoorziening

- College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen (προβλεπόμενο στο Νόμο BIG, άρθρο 14 παράγραφος 2c)

- Ziekenfondsen (Ταμεία Υγείας)

- Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)

- Regionale Indicatieorganen (RIO's) (Περιφερειακοί φορείς αξιολόγησης αναγκών).ΧΙ.ΕΝ.

 

ΧΙ. ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

 

Όλοι οι οργανισμοί μη βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα που υπόκεινται στο δημοσιονομικό έλεγχο του Rechnungshof

(Ελεγκτικού Συνεδρίου).

 

ΧΙΙ. ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

 

Κατηγορίες

- Institutos pϊblicos sem carαcter comercial ou industrial (δημόσιοι φορείς χωρίς εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα),

- Serviηos pϊblicos personalizados (δημόσιες υπηρεσίες με νομική προσωπικότητα),

- Fundaηυes pϊblicas (δημόσια ιδρύματα),

- Estabelecimentos pϊblicos de ensino, investigaηγo cientνfica e saϊde (δημόσια ιδρύματα εκπαίδευσης, επιστημονικής

έρευνας και υγείας).

 

ΧΙΙΙ. ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

Οι δημόσιοι ή ελεγχόμενοι από το δημόσιο οργανισμοί ή επιχειρήσεις που δεν είναι βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα.

 

XIV. ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

 

Όλοι οι μη εμπορικοί οργανισμοί των οποίων οι δημόσιες συμβάσεις υπόκεινται στον έλεγχο της εθνικής υπηρεσίας δημοσίων συμβάσεων.

 

XV. ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

Οργανισμοί

- Design Council,

- Health and Safety Executive,

- National Research Development Corporation,

- Public Health Laboratory Service Board,

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

- Commission for the New Towns,

- National Blood Authority,

- National Rivers Authority,

- Scottish Enterprise,

- Scottish Homes,

- Welsh Development Agency.

Κατηγορίες

- Maintained schools (επιχορηγούμενα σχολεία),

- Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities, (πανεπιστήμια και κολέγια χρηματοδοτούμενα κατά το πλείστον από άλλες αναθέτουσες αρχές),

- National Museums and Galleries, (εθνικά μουσεία και πινακοθήκες),

- Research Councils, (συμβούλια επιστημονικής έρευνας),

- Fire Authorities, (πυροσβεστικές αρχές),

- National Health Service Strategic Health Authorities, (στρατηγικές αρχές υγείας του National Health Service),

- Police Authorities, (αστυνομικές αρχές),

- New Town Development Corporations (φορείς ανάπτυξης νέων οικισμών),

- Urban Development Corporations (πολεοδομικοί φορείς).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.2 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.