Προεδρικό διάταγμα 60/07 - Άρθρο p4

Παράρτημα ΙV: Κεντρικές κυβερνητικές αρχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΒΕΛΓΙΟ

 

- l'Etat - de Staat - το Κράτος

- les communautιs - de gemeenschappen - οι γλωσσικές κοινότητες

- les commissions communautaires - de gemeenschapscommissies - οι κοινοτικές επιτροπές

- les rιgions - de gewesten - οι περιφέρειες

- les provinces - de provincies - οι επαρχίες

- les communes - de gemeenten - οι δήμοι

- les centres publics d'aide sociale - de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - τα Δημόσια Κέντρα Κοινωνικής Αρωγής

- les fabriques d'ιglises et les organismes chargιs de la gestion du temporel des autres cultes reconnus- de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalοen van de erkende erediensten- τα ενοριακά συμβούλια των εκκλησιών και οι φορείς οι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των κοσμικών αγαθών των άλλων αναγνωρισμένων θρησκευμάτων

- les sociιtιs de dιveloppement rιgional- de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen- οι εταιρίες περιφερειακής ανάπτυξης

- les polders et wateringues - de polders en wateringen - οι αποστραγγιστικοί οργανισμοί

- les comitιs de remembrement des biens ruraux- de ruilverkavelingscomitιs - οι επιτροπές αναδασμού γεωργικών γαιών

- les zones de police - de politiezones - οι αστυνομικές ζώνες

- les associations formιes par plusieurs des pouvoirs adjudicateurs ci-dessus.- de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven.- οι ενώσεις δύο ή περισσότερων από τους παραπάνω αναθέτοντες φορείς.

 

ΔΑΝΙΑ

 

1. Folketinget - Κοινοβούλιο Rigsrevisionen - Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο

2. Statsministeriet - Προεδρία Κυβερνήσεως

3. Udenrigsministeriet - Υπουργείο Εξωτερικών

4. Beskζftigelsesministeriet - Υπουργείο Απασχόλησης 5 διοικήσεις και οργανισμοί

5. Domstolsstyrelsen - Διοίκηση Δικαστηρίων

6. Finansministeriet - Υπουργείο Οικονομικών 5 styrelserog institutioner - 5 διοικήσεις και οργανισμοί

7. Forsvarsministeriet - Υπουργείο Άμυνας Adskillige institutioner - Διάφοροι οργανισμοί

8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet - Υπουργείο Εσωτερικών και Υγείας

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut - Διάφορες διοικήσεις και οργανισμοί, μεταξύ άλλων το Statens Serum Institut

9. Justitsministeriet - Υπουργείο Δικαιοσύνης Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser -Εθνικό Αρχηγείο Αστυνομίας, 2 Γενικές Διευθύνσεις και διάφορα τμήματα

10. Kirkeministeriet - Υπουργείο Εκκλησιαστικών 10 stiftsψvrigheder - 10 επισκοπικές αρχές

11. Kulturministeriet - Υπουργείο Πολιτισμού Departement samt et antal statsinstitutioner - Ένα τμήμα και μερικοί κρατικοί οργανισμοί

12. Miljψministeriet - Υπουργείο Περιβάλλοντος 6 styrelser - 6 διοικήσεις (τμήματα)

13 Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration- Υπουργείο Προσφύγων, Μεταναστών και Ενσωμάτωσης

1 styrelse - 1 διοίκηση (τμήμα)

14. Ministeriet for Fψdevarer, Landbrug og Fiskeri - Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας

9 direktorater og institutioner - 9 γενικές διευθύνσεις και οργανισμοί

15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling - Υπουργείο Επιστημών, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risψog Statens uddannelsesbygninger - Διάφοροι φορείς και οργανισμοί, μεταξύ άλλων το Εθνικό Εργαστήριο του Risoe και τα Εθνικά Ιδρύματα Έρευνας και Κατάρτισης

16. Skatteministeriet - Υπουργείο Δημοσίου Θησαυρού 1 styrelse og institutioner - 1 τμήμα και διάφοροι οργανισμοί

17. Socialministeriet - Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων 3 styreler og institutioner - 3 τμήματα και μερικοί οργανισμοί

18. Trafikministeriet - Υπουργείο Μεταφορών 12 τμήματα και οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Ψresundsbrokonsortiet

19. Undervisningsministeriet - Υπουργείο Παιδείας 3 τμήματα, 4 εκπαιδευτικά ιδρύματα και 5 άλλοι φορείς

20. Ψkonomi- og Erhvervsministeriet - Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Επιχειρήσεων

Adskillige styrelser og institutioner - Διάφορα τμήματα και οργανισμοί

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 

Auswδrtiges Amt Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών

Bundesministerium des Innern (nur zivile Gόter) Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών (μόνον αγαθά μη στρατιωτικής χρήσης)

Bundesministerium der Justiz Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Bundesministerium der Finanzen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών

Bundesministerium fόr Wirtschaft und Arbeit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας

Bundesministerium fόr Verbraucherschutz, Ernδhrung und Landwirtschaft Ομοσπονδιακό Υπουργείο Προστασίας του Καταναλωτή, Τροφίμων και Γεωργίας

Bundesministerium der Verteidigung (keine militδrischen Gόter) Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας (όχι αγαθά στρατιωτικής χρήσης)

Bundesministerium fόr Familie, Senioren, Frauen und Jugend Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέας Γενιάς

Bundesministerium fόr Gesundheit und Soziale Sicherheit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Bundesministerium fόr Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Οικοδομών και Στέγης

Bundesministerium fόr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας

Bundesministerium fόr Bildung und Forschung Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας

Bundesministerium fόr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

 

ΕΛΛΑΣ

 

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

2. Υπουργείο Εξωτερικών

3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

4. Υπουργείο Ανάπτυξης

5. Υπουργείο Δικαιοσύνης

6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

7. Υπουργείο Πολιτισμού

8. Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

12. Υπουργείο Γεωργίας

13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

14. Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

15. Υπουργείο Αιγαίου

16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

18. Γενική Γραμματεία Ισότητας

19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος

26. Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας

27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

28. Εθνικό Τυπογραφείο

29. Γενικό Χημείο του Κράτους

30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας

31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

36. Πανεπιστήμιο Πατρών

37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

38. Πολυτεχνείο Κρήτης

39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο

41. Αρεταίειο Νοσοκομείο

42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε.

44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

46. Γενικό Επιτελείο Στρατού (1)

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (1)

48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (1)

49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

 

Presidencia del Gobierno Προεδρία της Κυβερνήσεως

Ministerio de Asuntos Exteriores Υπουργείο Εξωτερικών

Ministerio de Justicia Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ministerio de Defensa Υπουργείο Αμύνης

Ministerio de Hacienda Υπουργείο Οικονομικών

Ministerio de Interior Υπουργείο Εσωτερικών

Ministerio de Fomento Υπουργείο Χωροταξικής Ανάπτυξης

Ministerio de Educaciσn, Cultura y Deportes Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciσn Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής

Ministerio de la Presidencia Υπουργείο Προεδρίας

Ministerio de Administraciones Pϊblicas Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης

Ministerio de Sanidad y Consumo Υπουργείο Υγείας και Κατανάλωσης

Ministerio de Economνa Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Ministerio de Medio Ambiente Υπουργείο Περιβάλλοντος

Ministerio de Ciencia y Tecnologνa Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας

 

ΓΑΛΛΙΑ

 

1. Υπουργεία

- Services du Premier ministre - Υπηρεσίες Πρωθυπουργού

- Ministθre des affaires ιtrangθres - Υπουργείο Εξωτερικών

- Ministθre des affaires sociales, du travail et de la solidaritι - Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Εργασίας και Αλληλεγγύης

- Ministθre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pκche et des affaires rurales - Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφής, Αλιείας και Υπαίθρου

- Ministθre de la culture et de la communication - Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας

- Ministθre de la dιfense - Υπουργείο Αμύνης (1)

- Ministθre de l'ιcologie et du dιveloppement durable - Υπουργείο Οικολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης

- Ministθre de l'ιconomie, des finances et de l'industrie - Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας

- Ministθre de l'ιquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

- Υπουργείο Εξοπλισμού, Μεταφορών, Οικισμού, Τουρισμού και Θαλασσών

- Ministθre de la fonction publique, de la rιforme de l'Etat et de l'amιnagement du territoire - Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, Μεταρρύθμισης του Κράτους και Χωροταξίας

- Ministθre de l'intιrieur, de la sιcuritι intιrieure et des libertιs locales - Υπουργείο Εσωτερικών, Εσωτερικής Ασφάλειας και Τοπικών Ελευθεριών

- Ministθre de la justice - Υπουργείο Δικαιοσύνης

- Ministθre de la jeunesse, de l'ιducation nationale et de la recherche - Υπουργείο Νέας Γενιάς, Παιδείας και Έρευνας

- Ministθre de l'outre-mer - Υπουργείο Υπερπόντιων Περιοχών

- Ministθre de la santι, de la famille et des personnes handicapιes

- Υπουργείο Υγείας, Οικογένειας και Αναπήρων

- Ministθre des sports - Υπουργείο Αθλητισμού

 

2. Εθνικά δημόσια ιδρύματα

 

- Acadιmie de France ΰ Rome

- Acadιmie de marine

- Acadιmie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sιcuritι sociale (ACOSS)

- Agence nationale pour l'amιlioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amιlioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'indemnisation des franηais d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblιe permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothθque nationale de France

- Bibliothθque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bibliothθque publique d'information

- Caisse des dιpτts et consignations

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sιcuritι sociale (CNMSS)

- Centre des monuments nationaux (CMN)

- Caisse de garantie du logement locatif social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique

- Centre d'ιtudes du milieu et de pιdagogie appliquιe du ministθre de l'agriculture

- Centre d'ιtudes supιrieures de sιcuritι sociale

 

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinιmatographie

- Centre national d'ιtudes et de formation pour l'enfance inadaptιe

- Centre national d'ιtudes et d'expιrimentation du machinisme agricole, du gιnie rural, des eaux et des forκts (CEMAGREF)

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pιdagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre hospitalier des Quinze-Vingts

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centres d'ιducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres rιgionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres rιgionaux de la propriιtι forestiθre

- Centre de sιcuritι sociale des travailleurs migrants

- Commission des opιrations de bourse

- Conseil supιrieur de la pκche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national supιrieur de musique de Paris

- Conservatoire national supιrieur de musique de Lyon

- Conservatoire national supιrieur d'art dramatique

- Ιcole centrale - Lyon

- Ιcole centrale des arts et manufactures

- Ecole du Louvre

- Ιcole franηaise d'archιologie d'Athθnes

- Ιcole franηaise d'Extrκme-Orient

- Ιcole franηaise de Rome

- Ιcole des hautes ιtudes en sciences sociales

- Ιcole nationale d'administration

- Ιcole nationale de l'aviation civile (ENAC)

- Ιcole nationale des Chartes

- Ιcole nationale d'ιquitation

- Ιcole nationale du gιnie rural des eaux et des forκts (ENGREF)- Ιcoles nationales d'ingιnieurs

- Ιcole nationale d'ingιnieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires

- Ιcoles nationales d'ingιnieurs des travaux agricoles

- Ecole nationale du gιnie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg

- Ιcole nationale de la magistrature

- Ιcoles nationales de la marine marchande

- Ιcole nationale de la santι publique (ENSP)

- Ιcole nationale de ski et d'alpinisme

- Ιcole nationale supιrieure agronomique - Montpellier

- Ιcole nationale supιrieure agronomique - Rennes

- Ιcole nationale supιrieure des arts dιcoratifs

- Ιcole nationale supιrieure des arts et industries - Strasbourg

- Ιcole nationale supιrieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Ιcoles nationales supιrieures d'arts et mιtiers

- Ιcole nationale supιrieure des beaux-arts

- Ιcole nationale supιrieure des bibliothιcaires

- Ιcole nationale supιrieure de cιramique industrielle

- Ιcole nationale supιrieure de l'ιlectronique et de ses applications (ENSEA)

- Ιcole nationale supιrieure des industries agricoles alimentaires

- Ιcole nationale supιrieure du paysage

- Ιcoles nationales vιtιrinaires

- Ιcole nationale de voile

- Ιcoles normales nationales d'apprentissage

- Ιcoles normales supιrieures

- Ιcole polytechnique

- Ιcole technique professionnelle agricole et forestiθre de Meymac (Corrθze)

- Ιcole de sylviculture - Crogny (Aube)

- Ιcole de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

- Ιcole de viticulture - Avize (Marne)

- Hτpital national de Saint-Maurice

- Ιtablissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Ιtablissement national de bienfaisance Koenigswarter

- Ιtablissement de maξtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC)

- Ιtablissement public du musιe et du domaine national de Versailles

- Fondation Carnegie

- Fondation Singer-Polignac

- Fonds d'action et de soutien pour l'intιgration et la lutte contre les discriminations

- Institut de l'ιlevage et de mιdecine vιtιrinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut franηais d'archιologie orientale du Caire

- Institut franηais de l'environnement

- Institut gιographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine (INAO)

- Institut national d'astronomie et de gιophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'ιducation populaire (INEP)

- Institut national d'ιtudes dιmographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambιry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national du patrimoine

- Institut national de physique nuclιaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de la propriιtι industrielle

- Institut national de recherches archιologiques prιventives

- Institut national de recherche pιdagogique (INRP)

- Institut national des sports et de l'ιducation physique

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquιes

- Institut national supιrieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sιcuritι (INRETS)

- Instituts rιgionaux d'administration

- Institut supιrieur des matιriaux et de la construction mιcanique de Saint-Ouen

- Musιe Auguste-Rodin

- Musιe de l'armιe

- Musιe Gustave-Moreau

- Musιe du Louvre

- Musιe du quai Branly

- Musιe national de la marine

- Musιe national J.-J.-Henner

- Musιe national de la Lιgion d'honneur

- Musιum national d'histoire naturelle

- Office de coopιration et d'accueil universitaire

- Office franηais de protection des rιfugiιs et apatrides

- Office national de la chasse et de la faune sauvage

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office des migrations internationales (OMI)

- Office universitaire et culturel franηais pour l'Algιrie

- Palais de la dιcouverte

- Parcs nationaux

- Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

 

3. Άλλος εθνικός δημόσιος οργανισμός

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 

ΚΡΟΑΤΙΑ

 

1. Κρατικοί φορείς της Δημοκρατίας της Κροατίας:

 

Κροατικό κοινοβούλιο,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κροατίας μετά τη λήξη ης θητείας του,
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Γραφεία της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Υπουργεία,
κρατικές υπηρεσίες,
κρατικοί διοικητικοί οργανισμοί,
επαρχιακές κρατικές διοικητικές υπηρεσίες,
Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Δικαστήρια,
Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο,
Εισαγγελίες,
Συμβούλιο Γενικής Εισαγγελίας,
Υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή,
Κρατική επιτροπή εποπτείας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
Εθνική Τράπεζα της Κροατίας,
Κρατικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

2. Κρατικοί οργανισμοί και υπηρεσίες

 

Κροατικός Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας,
Οργανισμός Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Οργανισμός Διερεύνησης Ατυχημάτων και Περιστατικοί με Αεροσκάφη,
Οργανισμός Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
Υπηρεσία για την Ποιότητα και τη Διαπίστευση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
Υπηρεσία για τα φαρμακευτικά και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
Υπηρεσία για την κινητικότητα και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Υπηρεσία Ακτογραμμών και Ναυτιλιακής Κίνησης,
Υπηρεσία ανοικοδόμησης του κάστρου Tvrda στο Osijek,
Οργανισμός Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διδακτικού Προσωπικού,
Υπηρεσία Εξοπλισμού Πιέσεως,
Υπηρεσία ασφάλισης αξιώσεων εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη,
Οργανισμός πληρωμών στη γεωργία, την αλιεία και την αγροτική ανάπτυξη,
Οργανισμός αγροτικών γαιών,
Οργανισμός συναλλαγών και διαμεσολάβησης επί ακινήτων,
Οργανισμός για εκρήξιμες ατμόσφαιρες και ζώνες κινδύνου,
Οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Ρυθμιστικός οργανισμός αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών,
Υπηρεσία ελέγχου του συστήματος εφαρμογής προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Οργανισμός για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών,
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Οργανισμός διαχείρισης κρατικής περιουσίας,
Οργανισμός για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές,
Κροατικός Οργανισμός Περιβάλλοντος,
Οργανισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
Κροατική Υπηρεσία Ανταγωνισμού,
Οργανισμός Επιστημών και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Κρατικός Οργανισμός για την Ασφάλιση των Τραπεζικών Καταθέσεων και την Αποκατάσταση των Τραπεζών,
Χρηματοοικονομικός Οργανισμός,
Κροατικός Οργανισμός Τροφίμων,
Κροατικός Οργανισμός για τις Μικρές Επιχειρήσεις,
Κροατικός Οργανισμός εποπτείας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
Κροατικός Οργανισμός Υποχρεωτικών Αποθεμάτων Πετρελαίου,
Κροατικός Οργανισμός για τις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
Κροατικός Οργανισμός Διαπίστευσης,
Κροατικός Ρυθμιστικός Οργανισμός Ενέργειας,
Κροατικό Πρακτορείο Ειδήσεων,
Κροατικός Γεωργικός Οργανισμός,
Κεντρική υπηρεσία χρηματοδότησης και ανάθεσης συμβάσεων.

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

President's Establishment (Προεδρία της Δημοκρατίας)

Houses of the Oireachtas and European Parliament (Κοινοβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο)

Department of the Taoiseach (Γραφείο Πρωθυπουργού)

Central Statistics Office (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία)

Department of Finance (Υπουργείο Οικονομικών)

Office of the Comptroller and Auditor General (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)

Office of the Revenue Commissioners (Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων)

Office of Public Works (Υπηρεσία Δημόσιων Έργων)

State Laboratory (Χημείο του Κράτους)

Office of the Attorney General (Γενικό Επιτροπάτο Δικαιοσύνης)

Office of the Director of Public Prosecutions (Γενική Εισαγγελία)

Valuation Office (Υπηρεσία Αποτιμήσεων)

Civil Service Commission (Επιτροπάτο Δημοσιοϋπαλληλικού Σώματος)

Office of the Ombudsman (Διαμεσολαβητής)

Chief State Solicitor's Office (Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου του Κράτους)

Department of Justice, Equality and Law Reform (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου)

Courts Service (Υπηρεσία Δικαστηρίων)

Prisons Service (Υπηρεσία Φυλακών)

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests (Επιτροπάτο Δωρεών και Κληροδοτημάτων)

Department of the Environment and Local Government (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Department of Education and Science (Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών)

Department of Communications, Marine and Natural Resources

(Υπουργείο Συγκοινωνιών, Θαλάσσιων και Φυσικών Πόρων)

Department of Agriculture and Food (Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων)

Department of Transport (Υπουργείο Μεταφορών)

Department of Health and Children (Υπουργείο Υγείας και Παιδιών)

Department of Enterprise, Trade and Employment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης)

Department of Arts, Sports and Tourism (Υπουργείο Τεχνών, Αθλητισμού και Τουρισμού)

Department of Defence (Υπουργείο Αμύνης)

Department of Foreign Affairs (Υπουργείο Εξωτερικών)

Department of Social and Family Affairs (Υπουργείο Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων)

Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Υπουργείο Κοινοτικών Υποθέσεων, Υπαίθρου και Ιρλανδόφωνων Περιοχών)

Arts Council (Συμβούλιο Τεχνών)

National Gallery (Εθνική Πινακοθήκη)

 

ΙΤΑΛΙΑ

 

1. Αγοράστριες οντότητες

 

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri Προεδρία Υπουργικού Συμβουλίου

2. Ministero degli Affari Esteri Υπουργείο Εξωτερικών

3. Ministero dell'Interno Υπουργείο Εσωτερικών

4. Ministero della Giustizia Υπουργείο Δικαιοσύνης

5. Ministero della Difesa Υπουργείο Άμυνας (1)

6. Ministero dell'Economia e delle Finanze Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

7. Ministero delle Attivitΰ Produttive Υπουργείο Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

8. Ministero delle Comunicazioni Υπουργείο Επικοινωνιών

9. Ministero delle Politiche agricole e forestali Υπουργείο Γεωργικής και Δασικής Πολιτικής

10. Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξικής Μέριμνας

11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti Υπουργείο Υποδομής και Μεταφορών

12. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Πολιτικών

13. Ministero della Salute Υπουργείο Υγείας

14. Ministero dell'Istruzione, Universitΰ e Ricerca Παιδείας, πανεπιστημίων και Επιστημονικής Έρευνας

15. Ministero per i Beni e le attivitΰ culturali Υπουργείο Πολιτιστικών Αγαθών και Δραστηριοτήτων

 

2. Άλλος εθνικός δημόσιος οργανισμός:

CONSIP SPA (Πάροχος Δημόσιων Πληροφορικών Υπηρεσιών

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

1. Ministθre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Dιveloppement rural: Administration des services techniques de l'agriculture) - Υπουργείο Γεωργίας, Αμπελουργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου: Διοίκηση Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργίας

2. Ministθre des Affaires ιtrangθres, du Commerce extιrieur, de la Coopιration et de la Dιfense: Armιe. - Υπουργείο Εξωτερικών, Εξωτερικού Εμπορίου, Συνεργασίας και Άμυνας: Στρατός

3. Ministθre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycιes d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique. - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αθλητισμού: γενικά και τεχνικά λύκεια

4. Ministθre de l'Environnement: Administration de l'environnement. - Υπουργείο Περιβάλλοντος: Διοίκηση Περιβάλλοντος

5. Ministθre d'Etat, dιpartement des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). - Υπουργείο Επικρατείας, τμήμα Επικοινωνιών: Επιχείρηση ΤΤΤ (μόνο τα ταχυδρομεία)

6. Ministθre de la Famille, de la Solidaritι sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes d'enfants. - Υπουργείο Οικογένειας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Νέας Γενιάς: Κρατικά Γηροκομεία και Ιδρύματα Παιδιών

7. Ministθre de la Fonction publique et de la Rιforme administrative: Centre informatique de l'Etat, Service central des imprimιs et des fournitures de bureau de l'Etat. - Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης του Κρατικού Μηχανισμού: Κέντρο Μηχανοργάνωσης του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία Εντύπων και Αναλωσίμων Γραφείου του Κράτους

8. Ministθre de la Justice: Etablissements pιnitentiaires. - Υπουργείο Δικαιοσύνης: Σωφρονιστικά Καταστήματα

9. Ministθre de l'Intιrieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. - Υπουργείο Εσωτερικών: Εθνική Αστυνομία, Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

10. Ministθre des Travaux publics: Administration des bβtiments publics; Administration des ponts et chaussιes. - Υπουργείο Δημόσιων Έργων: Διοίκηση Δημόσιων Κτιρίων, Διοίκηση Οδοποιίας και Γεφυροποιίας

 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

 

Ministerie van Algemene Zaken (Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Κυβερνητικής Πολιτικής)

- Rijksvoorlichtingsdienst: (Εθνική Υπηρεσία Ενημέρωσης)

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Οργανισμός Πληροφοριών Κρατικού Προσωπικού)

- Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Κεντρική Υπηρεσία Επιλογής Αρχείων)

- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας)

- Beheerorganisatie GBA (Οργανισμός Στοιχείων Προσωπικού και Ταξιδιωτικών Εγγράφων)

- Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Οργανισμός Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών)

- Korps Landelijke Politiediensten (Σώμα Εθνικών Αστυνομικών Υπηρεσιών)

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Υπουργείο Εξωτερικών)

- Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Προξενικών Υποθέσεων)

- Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων)

- Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας)

- Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Συνεργασίας)

- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Κέντρο Προώθησης Εισαγωγών από Αναπτυσσόμενες Χώρες)

- Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (υποστηρικτικές υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα ή στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα)

- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (κάθε μία διπλωματική αποστολή στο εξωτερικό)

 

Ministerie van Defensie (Υπουργείο Άμυνας)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Διυπηρεσιακό Αρχηγείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών)

- Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Οργανισμός Τηλεματικής Εθνικής Άμυνας)

- Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Κεντρική Διεύθυνση Υποδομής ΥΕΘΑ)

- De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Περιφερειακές Διευθύνσεις Υποδομής ΥΕΘΑ)

- Directie Materieel Koninklijke Marine (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικού Ναυτικού)

- Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικού Στρατού)

- Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικής Αεροπορίας)

- Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Εθνικός Οργανισμός Εφοδιασμού Βασιλικού Στρατού)

- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Οργανισμός Αγωγών ΥΕΘΑ)

- Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Κέντρο Επιμελητείας Βασιλικής Αεροπορίας)

- Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Φορέας Συντήρησης Βασιλικού Ναυτικού)

 

Ministerie van Economische Zaken (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία)

- Centraal Planbureau (CPB) (Κεντρικό Γραφείο Σχεδιασμού)

- Bureau voor de Industriλle Eigendom (BIE) (Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)

- Senter (Senter)

- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Κρατική Εποπτεία Ορυχείων)

- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού)

- Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Οργανισμός Προωθήσεως Εξαγωγών)

- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Ολλανδική Επιχείρηση Ενέργειας και Περιβάλλοντος)

- Agentschap Telecom (Αυτόνομος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών)

 

Ministerie van Financiλn (Υπουργείο Οικονομικών)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Belastingdienst Automatiseringscentrum (Κέντρο Μηχανοργάνωσης Φόρων)

- Belastingdienst (Διοίκηση Φόρων και Τελωνείων):

- de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (οι επί μέρους Διευθύνσεις της Διοίκησης Φόρων και Τελωνείων ανά τη χώρα)

- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)) (Υπηρεσία Φορολογικών Πληροφοριών και Ερευνών (συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Οικονομικού Ελέγχου))

- Belastingdienst Opleidingen (Κέντρο Κατάρτισης της Διοίκησης Φόρων και Τελωνείων)

- Dienst der Domeinen (Υπηρεσία Κρατικής Περιουσίας)

 

Ministerie van Justitie (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Dienst Justitiλle Inrichtingen (Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων)

- Raad voor de Kinderbescherming (Συμβούλιο Προστασίας Ανηλίκων)

- Centraal Justitie Incasso Bureau (Κεντρική Υπηρεσία Είσπραξης Χρηματικών Ποινών)

- Openbaar Ministerie (Γενική Εισαγγελία)

- Immigratie en Naturalisatiedienst (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης)

- Nederlands Forensisch Instituut (Ολλανδικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο)

- Raad voor de Rechtspraak (Συμβούλιο Νομολογίας)

 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Υπουργείο Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Εθνική Αυτόνομη Υπηρεσία Εφαρμογής Κανονισμών)

- Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Αυτόνομη Υπηρεσία Φυτοπροστασίας (Agency))

- Algemene Inspectiedienst (AID) (Γενική Υπηρεσία Επιθεωρήσεων)

- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (Οι επί μέρους Περιφερειακές Διευθύνσεις Πολιτικής)

- Agentschap Bureau Heffingen (Αυτόνομο Γραφείο Παρακρατημάτων)

- Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Υπηρεσία Αειφόρου Αναπτύξεως της Υπαίθρου)

- De afzonderlijke regionale Beleidsdirecties

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Inspectie van het Onderwijs (Επιθεώρηση Παιδείας)

- Inspectie Cultuurbezit (Επιθεώρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

- Centrale Financiλn Instellingen (Κεντρικός Οργανισμός Χρηματοδότησης Ιδρυμάτων)

- Nationaal archief (Εθνικά Αρχεία)

- Rijksdienst voor de archeologie (Κρατική Επιθεώρηση Αρχαιολογίας)

- Rijksarchiefinspectie (Επιθεώρηση Γενικών Αρχείων του Κράτους)

- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Συμβουλευτικό Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής)

- Onderwijsraad (Συμβούλιο Παιδείας)

- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Ολλανδικό Εθνικό Ίδρυμα Πολεμικής Τεκμηρίωσης)

- Instituut Collectie Nederland (Ολλανδικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

- Raad voor Cultuur (Συμβούλιο Πολιτισμού)

- Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Εθνική Υπηρεσία Φροντίδας Μνημείων)

- Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Εθνική Υπηρεσία Αρχαιολογικής Κληρονομιάς)

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών, Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Directoraat-Generaal Luchtvaart (Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας)

- Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Γενική Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών)

- Directoraat-Generaal Personenvervoer (Γενική Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών)

- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων)

- Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (Κεντρικό Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων)

- De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (οι επί μέρους περιφερειακές διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων)

- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (οι επί μέρους εξειδικευμένες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων)

- Directoraat-Generaal Water (Γενική Διεύθυνση Υδάτων)

- Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Γενικός Επιθεωρητής, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων)

- Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων)

- Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Μεταφορών του Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων)

- Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Ναυτιλίας του Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων)

- Centrale Diensten (Κεντρικές Υπηρεσίες)

- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Βασιλικό Ολλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο)

 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Directoraat-Generaal Wonen (Γενική Διεύθυνση Οικισμού)

- Directoraat-Generaal Ruimte (Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας)

- Directoraat General Milieubeheer (Γενική Διεύθυνση Προστασίας του Περιβάλλοντος)

- Rijksgebouwendienst (Οργανισμός Κρατικών Κτιρίων)

- VROM inspectie (Επιθεώρηση)

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού)

- Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Επιθεώρηση Προστασίας της Υγείας, Εμπορευμάτων και Κτηνιατρικών Θεμάτων)

- Inspectie Gezondheidszorg (Επιθεώρηση Μέριμνας για την Υγεία)

- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Επιθεώρηση Προστασίας και Αντιλήψεως των Νέων)

- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Εθνικό Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος)

- Sociaal en Cultureel Planbureau (Γραφείο Κοινωνικοπολιτιστικού Σχεδιασμού)

- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Οργανισμός Αξιολόγησης Φαρμάκων)

Tweede Kamer der Staten-Generaal (Κάτω Βουλή)

Eerste Kamer der Staten-Generaal (Άνω Βουλή)

Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Algemene Rekenkamer (Ελεγκτικό Συνέδριο)

Nationale Ombudsman (Εθνικός Διαμεσολαβητής)

Kanselarij der Nederlandse Orden (Καγκελαρία Ολλανδικών Ταγμάτων)

Kabinet der Koningin (Ιδιαίτερο Γραφείο της Βασίλισσας)

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

1. Bundeskanzleramt Ομοσπονδιακή Καγκελαρία

2. Bundesministerium fόr auswδrtige Angelegenheiten Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών

3. Bundesministerium fόr Bildung, Wissenschaft und Kultur Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Πολιτισμού

4. Bundesministerium fόr Finanzen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών

5. Bundesministerium fόr Gesundheit und Frauen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Γυναικών

6. Bundesministerium fόr Inneres Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών

7. Bundesministerium fόr Justiz Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης

8. Bundesministerium fόr Landesverteidigung Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

9. Bundesministerium fόr Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz und Wasserwirtschaft Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων

10. Bundesministerium fόr soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz Ομοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενεών και Προστασίας των Καταναλωτών

11. Bundesministerium fόr Verkehr, Innovation und Technologie Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συγκοινωνιών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

12. Bundesministerium fόr Wirtschaft und Arbeit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας

13. Bundesamt fόr Eich- und Vermessungswesen Ομοσπονδιακό Γραφείο Μέτρων και Σταθμών

14. Φsterreichisches Forschungs- und Prόfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H Αυστριακό Κέντρο Ερευνών και Δοκιμών Arsenal G.m.b.H.

15. Bundesprόfanstalt fόr Kraftfahrzeuge Ομοσπονδιακός Φορέας Ελέγχου Οχημάτων

16. Bundesbeschaffung G.m.b.H. Ομοσπονδιακή Εταιρία Προμηθειών G.m.b.H.

17. Bundesrechenzentrum G.m.b.H. Ομοσπονδιακό Κέντρο Μηχανοργάνωσης G.m.b.H.

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Presidκncia do Conselho de Ministros; Προεδρία Κυβερνήσεως

- Ministιrio das Finanηas; Υπουργείο Οικονομικών

- Ministιrio da Defesa Nacional; (1) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Ministιrio dos Negσcios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas; Υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων

- Ministιrio da Administraηγo Interna; Υπουργείο Εσωτερικών

- Ministιrio da Justiηa; Υπουργείο Δικαιοσύνης

- Ministιrio da Economia; Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

- Ministιrio da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas; Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

- Ministιrio da Educaηγo; Υπουργείο Παιδείας

- Ministιrio da Ciκncia e do Ensino Superior; Υπουργείο Επιστημών και Ανώτατης Παιδείας

- Ministιrio da Cultura; Υπουργείο Πολιτισμού

- Ministιrio da Saϊde; Υπουργείο Υγείας

- Ministιrio da Seguranηa Social e do Trabalho; Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Απασχόλησης

- Ministιrio das Obras Pϊblicas, Transportes e Habitaηγo; Υπουργείο Δημόσιων Έργων, Συγκοινωνιών και Οικισμού

- Ministιrio das Cidades, Ordenamento do Territσrio e Ambiente. Υπουργείο Πόλεων, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

OIKEUSKANSLERINVIRASTO - JUSTITIEKANSLERSΔMBETET

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIΦ - HANDELSOCH

INDUSTRIMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Kuluttajavirasto - Konsumentverket Οργανισμός Καταναλωτών

Kilpailuvirasto - Konkurrensverket Αρχή Ανταγωνισμού

Kuluttajavalituslautakunta - Konsumentklagonδmnden Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών

Patentti- ja rekisterihallitus - Patent- och registerstyrelsen Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων

LIIKENNE- JA VIESTINTΔMINISTERIΦ - KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Viestintδvirasto - Kommunikationsverket Επιτροπή Εποπτείας Τηλεπικοινωνιών

MAA- JA METSΔTALOUSMINISTERIΦ -JORD- OCH

SKOGSBRUKSMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

Elintarvikevirasto - Livsmedelsverket Οργανισμός Τροφίμων

Maanmittauslaitos - Lantmδteriverket Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία

OIKEUSMINISTERIΦ - JUSTITIEMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Tietosuojavaltuutetun toimisto - Dataombudsmannens byrε Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Tuomioistuimet - domstolar Δικαστήρια

Korkein oikeus - Hφgsta domstolen Ανώτατο Δικαστήριο

Korkein hallinto-oikeus - Hφgsta fφrvaltningsdomstolen Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Hovioikeudet - hovrδtter Εφετεία

Kδrδjδoikeudet - tingsrδtter Πρωτοδικεία

Hallinto-oikeudet -fφrvaltningsdomstolar Διοικητικά Δικαστήρια

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen Εμποροδικείο

Tyφtuomioistuin - Arbetsdomstolen Εργοδικείο

Vakuutusoikeus - Fφrsδkringsdomstolen Ασφαλειοδικείο

Vankeinhoitolaitos - Fεngvεrdsvδsendet Διεύθυνση Σωφρονισμού

OPETUSMINISTERIΦ - UNDERVISNINGSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας

Valtion elokuvatarkastamo - Statens filmgranskningsbyrε Κρατικό Γραφείο Χαρακτηρισμού Κινηματογραφικών Ταινιών

PUOLUSTUSMINISTERIΦ - FΦRSVARSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

Puolustusvoimat (1) - Fφrsvarsmakten Ένοπλες Δυνάμεις

SISΔASIAINMINISTERIΦ - INRIKESMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Vδestφrekisterikeskus - Befolkningsregistercentralen Κέντρο Μητρώων Πληθυσμού

Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen Κεντρική Αστυνομία Διώξεως Εγκλήματος

Liikkuva poliisi - Rφrliga polisen Κεντρική Αστυνομία Τροχαίας Κινήσεως

Rajavartiolaitos (1) - Grδnsbevakningsvδsendet Συνοριακή Φρουρά

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Tyφttφmyysturvalautakunta - Arbetslφshetsnδmnden Γραφείο Προσφυγών Ανεργίας

Tarkastuslautakunta - Prφvningsnδmnden Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο

Lδδkelaitos - Lδkemedelsverket Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus - Rδttsskyddscentralen fφr hδlsovεrden Εθνική Ιατροδικαστική Αρχή

Tapaturmavirasto - Olycksfallsverket Γραφείο Αποζημίωσης Ατυχημάτων

Sδteilyturvakeskus - Strεlsδkerhetscentralen Αρχή Προστασίας από Ακτινοβολίες

TYΦMINISTERIΦ - ARBETSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Valtakunnansovittelijain toimisto - Riksfφrlikningsmδnnens byrε Εθνικό Γραφείο Συνδιαλλαγής

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset - Statliga fφrlδggningar fφr asylsφkande Κρατικές εγκαταστάσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο

Tyφneuvosto - Arbetsrεdet i Finland Φινλανδικό Συμβούλιο Εργασίας

ULKOASIAINMINISTERIΦ - UTRIKESMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

VALTIOVARAINMINISTERIΦ - FINANSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Valtiontalouden tarkastusvirasto - Statens revisionsverk Ελεγκτικό Συνέδριο

Valtiokonttori - Statskontoret Δημόσιο Ταμείο

Valtion tyφmarkkinalaitos - Statens arbetsmarknadsverk Κρατικό Εργοδοτικό Γραφείο

Verohallinto - Skattefφrvaltningen Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων

Tullilaitos - Tullverket Τελωνεία

Valtion vakuusrahasto - Statsgarantifonden Κρατικό Ταμείο Εγγύησης

YMPΔRISTΦMINISTERIΦ - MILJΦMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

A

Akademien fφr de fria konsterna Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών

Alkoholinspektionen Επιθεώρηση Οινοπνεύματος

Alkoholsortimentsnδmnden Συμβούλιο Οινοπνευματωδών Προϊόντων

Allmδnna pensionsfonden Γενικό Ταμείο Συντάξεων

Allmδnna reklamationsnδmnd Γενικό Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών

Ambassader Πρεσβείες

Arbetsdomstolen Εργοδικείο

Arbetsgivarverk, statens Κρατικός Φορέας Δημοσίων Υπαλλήλων

Arbetslivsfonden Ταμεία Ζωής Εργαζομένων

Arbetslivsinstitutet Ίδρυμα Ζωής Εργαζομένων

Arbetsmarknadsstyrelsen Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας

Arbetsmiljφfonden Ταμείο Περιβάλλοντος Εργασίας

Arbetsmiljφinstitutet Ίδρυμα Περιβάλλοντος Εργασίας

Arbetsmiljφnδmnd, statens Συμβούλιο Περιβάλλοντος Εργασίας Δημοσίων Υπαλλήλων

Arbetsmiljφverket Αρχή Περιβάλλοντος Εργασίας

Arkitekturmuseet Μουσείο Αρχιτεκτονικής

Arrendenδmnder (12) Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών Διαφορών (12)

 

Β

Banverket Εθνικοί Σιδηρόδρομοι

Barnombudsmannen Γραφείο Διαμεσολαβητή Παιδιών

Beredning fφr utvδrdering av medicinsk metodik, statens Συμβούλιο Αξιολόγησης Τεχνολογίας Μέριμνας για την Υγεία (κρατικό)

Besvδrsnδmnden fφr rδttshjδlp Επιτροπή Προσφυγών Νομικής Αρωγής

Biografbyrε, statens Εθνικό Συμβούλιο Λογοκρισίας Κινηματογραφικών Ταινιών

Biografiskt lexikon, svenskt Σουηδικό Βιογραφικό Λεξικό

Birgittaskolan Σχολή Birgitta

Blekinge tekniska hφgskola Τεχνολογικό Ινστιτούτο Blekinge

Bokfφringsnδmnden Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων

Bostadskreditnδmnd, statens (BKN) Εθνικό Ταμείο Εγγύησης Στεγαστικών Δανείων

Boverket Εθνικό Συμβούλιο Οικισμού

Brottsfφrebyggande rεdet Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης του Εγκλήματος

Brottsoffermyndigheten Αρχή Αρωγής Θυμάτων Εγκλήματος

Brottsskadenδmnden Αρχή Αποζημίωσης Ζημιών λόγω Εγκλήματος

Byggforskningsrεdet Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας

 

C

Centrala fφrsφksdjursnδmnden Κεντρική Επιτροπή Πειραματόζωων

Centrala studiestφdsnδmnden Εθνικό Συμβούλιο Υποτροφιών

Centralnδmnden fφr fastighetsdata Κεντρικό Συμβούλιο Κτηματολογίου

 

D

Danshφgskolan Ανωτάτη Σχολή Χορού

Datainspektionen Επιθεώρηση Δεδομένων

Delegationen fφr utlδndska investeringar Sverige, ISA Οργανισμός Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων (Invest in Sweden Agency, ISA)

Departementen Υπουργεία

Domstolsverket Διοίκηση Δικαστηρίων

Dramatiska institutet Δραματική Σχολή

 

E

Ekeskolan Σχολή Eke

Ekobrottsmyndigheten Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος

Ekonomistyrningsverket Αρχή Οικονομικής Διαχείρισης

Elsδkerhetsverket Συμβούλιο Ηλεκτρολογικής Ασφάλειας

Energimyndigheten, statens Εθνικός Οργανισμός Ενέργειας

EU/FoU-rεdet Συμβούλιο ΕΕ/Ε&Α

Exportkreditnδmnden Οργανισμός Εγγύησης Εξαγωγικών Πιστώσεων

Exportrεd, Sveriges Σουηδικό Συμβούλιο Εξαγωγικού Εμπορίου

 

F

Fastighetsmδklarnδmnden Σώμα Εποπτείας Κτηματομεσιτών

Fastighetsverk, statens Εθνικό Συμβούλιο Ακινήτων

Fideikommissnδmnden Συμβούλιο Κληροδοτημάτων

Finansinspektionen Χρηματοοικονομική Επιθεώρηση

Fiskeriverket Εθνικό Συμβούλιο Αλιείας

Flygmedicincentrum Αεροϊατρικό Κέντρο

Flygtekniska fφrsφksanstalten Ίδρυμα Αεροναυτικών Ερευνών

Folkhδlsoinstitut,statens Εθνικό Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας

Fonden fφr fukt- och mφgelskador Ταμείο Αρωγής Μικροϊδιοκτητών

Forskningsrεdet fφr miljφ, areella nδringar och samhδllsbyggande, Formas Συμβούλιο Περιβαλλοντολογικών, Γεωπονικών και Χωροταξικών Ερευνών

Fortifikationsverket Εθνική Εφορία Οχυρώσεων

Fφrlikningsmannaexpedition, statens Εθνική Υπηρεσία Συνδιαλλαγής

Fφrsvarets forskningsanstalt Κέντρο Ερευνών Εθνικής Άμυνας

Fφrsvarets materielverk Εφορία Υλικού Πολέμου

Fφrsvarets radioanstalt Εφορία Στρατιωτικών Ραδιοεπικοινωνιών

Fφrsvarshistoriska museer, statens Εθνικά Πολεμικά Μουσεία

Fφrsvarshφgskolan Ανωτάτη Σχολή Πολέμου

Fφrsvarsmakten Ένοπλες Δυνάμεις

Fφrsδkringskassorna (21) Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (21)

 

G

Gentekniknδmnden Συμβούλιο Γονιδιακής Τεχνολογίας

Geologiska undersφkning, Sveriges Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία

Geotekniska institut, statens Εθνικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο

Giftinformationscentralen Κέντρο Δηλητηριάσεων

Glesbygdsverket Εθνικός Οργανισμός Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Grafiska institutet och institutet fφr hφgre kommunikationoch reklamutbildning Ινστιτούτο Γραφικών Τεχνών και Ανώτατη Σχολή Επικοινωνίας και Διαφήμισης

Granskningsnδmnden fφr radio och TV Εθνική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης

Gφteborgs universitet Πανεπιστήμιο Gφteborg

 

H

Handelsflottans kultur- och fritidsrεd Οίκος Ναύτου

Handelsflottans pensionsanstalt Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

Handikappombudsmannen Διαμεσολαβητής Θεμάτων Αναπηρίας

Handikapprεd, statens Εθνικό Συμβούλιο Αναπήρων

Haverikommission, statens Εθνικό Ίδρυμα Διερεύνησης Ατυχημάτων

Historiska museer, statens Εθνικά Ιστορικά Μουσεία

Hjδlpmedelsinstitutet Ίδρυμα Βοηθημάτων Αναπήρων

Hovrδtterna (6) Εφετεία (6)

Hyresnδmnder (12) Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών Διαφορών (12)

Hδktena (30) Δικαστικές Φυλακές (30)

Hδlso- och sjukvεrdens ansvarsnδmnd Επιτροπή Ιατρικής Ευθύνης

Hφgskolan Dalarna Ανωτάτη Σχολή Dalarna

Hφgskolan i Borεs Ανωτάτη Σχολή Borεs

Hφgskolan i Gδvle Ανωτάτη Σχολή Gδvle

Hφgskolan i Halmstad Ανωτάτη Σχολή Halmstad

Hφgskolan i Kalmar Ανωτάτη Σχολή Kalmar

Hφgskolan i Karlskrona/Ronneby Ανωτάτη Σχολή Karlskrona/Ronneby

Hφgskolan i Kristianstad Ανωτάτη Σχολή Kristianstad

Hφgskolan i Skφvde Ανωτάτη Σχολή Skφvde

Hφgskolan i Trollhδttan/Uddevalla Ανωτάτη Σχολή Trollhδttan/Uddevalla

Hφgskolan pε Gotland Ανωτάτη Σχολή Gotland

Hφgskoleverket Εφορία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Hφgsta domstolen Ανώτατο Δικαστήριο

 

I

Idrottshφgskolan i Stockholm Ανωτάτη Σχολή Σωματικής Αγωγής Στοκχόλμης

Inspektionen fφr strategiska produkter Επιθεώρηση Στρατηγικών Προϊόντων

Institut fφr byggnadsforskning, statens Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας

Institut fφr ekologisk hεllbarhet, statens Εθνικό Ίδρυμα Οικολογικής Αειφορίας

Institut fφr kommunikationsanalys, statens Εθνικό Ίδρυμα Συγκοινωνιολογικών Αναλύσεων

Institut fφr psykosocial miljφmedicin, statens Εθνικό Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Ιατρικής

Institut fφr sδrskilt utbildningsstφd Εθνικό Ίδρυμα Ειδικής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Institutet fφr arbetsmarknadspolitisk utvδrdering Ινστιτούτο Αξιολόγησης Πολιτικής Αγοράς Εργασίας

Institutet fφr rymdfysik Ινστιτούτο Διαστημικής Φυσικής

Institutionsstyrelse, Statens Εθνικό Συμβούλιο Ιδρυματικής Περίθαλψης

Insδttnigsgarantinδmnden Ταμείο Παρακαταθηκών

Integrationsverket Εφορία Κοινωνικής Ένταξης

Internationella adoptionsfrεgor, Statens nδmnd fφr Εθνικό Συμβούλιο Διασυνοριακών Υιοθεσιών

Internationella programkontoret fφr utbildningsomrεdet Διεθνές Γραφείο Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

J

Jordbruksverk, statens Εθνική Εφορία Γεωργίας

Justitiekanslern Καγκελαρία Δικαιοσύνης

Jδmstδlldhetsombudsmannen Εφορία Ισότητας Ευκαιριών

 

K

Kammarkollegiet Εισηγητικό Συμβούλιο (Kammarkollegiet)

Kammarrδtterna (4) Διοικητικά Εφετεία (4)

Karlstads universitet Πανεπιστήμιο Karlstad

Karolinska Institutet Ίδρυμα Karolinska

Kemikalieinspektionen Εθνική Επιθεώρηση Χημικών Ουσιών

Kommerskollegium Εθνική Επιτροπή Εμπορίου

Koncessionsnδmnden fφr miljφskydd Αντιπροσωπία Προστασίας του Περιβάλλοντος

Konjunkturinstitutet Ινστιτούτο Οικονομικής Συγκυρίας

Konkurrensverket Αρχή Ανταγωνισμού

Konstfack Σχολή Χειροτεχνίας

Konsthφgskolan Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Konstmuseer, statens Κρατικά Μουσεία Τέχνης

Konstnδrsnδmnden Συμβούλιο Καλλιτεχνικών Επιχορηγήσεων

Konstrεd, statens Εθνικό Συμβούλιο Καλών Τεχνών

Konsulat Προξενεία

Konsumentverket Αρχή Προστασίας Καταναλωτών

Kriminaltekniska laboratorium, statens Κρατικό Ιατροδικαστικό Εργαστήριο

Kriminalvεrdens regionkanslier (4) Περιφερειακές Σωφρονιστικές Εφορίες (4)

Kriminalvεrdsanstalterna (35) Σωφρονιστικά ιδρύματα (35)

Kriminalvεrdsstyrelsen Εθνική Εφορία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων

Kristinaskolan Σχολή Kristina

Kronofogdemyndigheterna (10) Εκτελεστικές Υπηρεσίες (10)

Kulturrεd, statens Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού

Kungl. Biblioteket Βασιλική Βιβλιοθήκη

Kungl. Konsthφgskolan Βασιλική Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Kungl. Musikhφgskolan Βασιλική Ανωτάτη Σχολή Μουσικής

Kungl. Tekniska hφgskolan Βασιλικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Kustbevakningen Ακτοφυλακή

Kvalitets- och kompetensrεd, statens Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας και Ικανότητας

Kδrnkraftinspektion, statens Εθνική Επιθεώρηση Πυρηνικής Ενέργειας

 

L

Lagrεdet Νομοθετικό Συμβούλιο

Lantbruksuniveritet, Sveriges Σουηδικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Lantmδteriverket Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία

Linkφpings universitet Πανεπιστήμιο Linkφping

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet Βασιλικό Οπλοστάσιο, Κάστρο Skokloster και Μουσείο Hallwylska

Livsmedelsverk, statens Εθνική Αρχή Τροφίμων

Ljud- och bildarkiv, statens Κρατικό Οπτικοακουστικό Αρχείο

Lotteriinspektionen Επιθεώρηση Λαχείων

Luftfartsverket Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Luleε tekniska universitet Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Luleε

Lunds universitet Πανεπιστήμιο Lund

Lδkemedelsverket Οργανισμός Φαρμάκων

Lδnsarbetsnδmnderna (20) Νομαρχιακά Εργασιακά Συμβούλια (20)

Lδnsrδtterna (23) Νομαρχιακά Διοικητικά Δικαστήρια (23)

Lδnsstyrelserna (21) Νομαρχιακά Συμβούλια (21)

Lδrarhφgskolan i Stockholm Παιδαγωγική Ακαδημία Στοκχόλμης

 

M

Malmφ hφgskola Πανεπιστήμιο Malmφ

Manillaskolan Σχολή Κωφαλάλων Manilla

Marknadsdomstolen Αγοραδικείο

Medlingsinstitutet Εθνικό Διαμεσολαβητικό Ίδρυμα

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Σουηδικό Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Ίδρυμα

Migrationsverket Επιτροπή Μεταναστεύσεως

Militδrhφgskolor Στρατιωτικές Σχολές

Mitthφgskolan Πανεπιστήμιο Κεντρικής Σουηδίας

Moderna museet Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης

Museer fφr vδrldskultur, statens Κρατικά Μουσεία Παγκόσμιου Πολιτισμού

Musiksamlingar, statens Κρατική Μουσική Συλλογή

Myndigheten fφr kvalificerad yrkesutbildning Οργανισμός Προχωρημένης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Myndigheten fφr Sveriges nδtuniversitet Οργανισμός Σουηδικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Mδlardalens hφgskola Ανωτάτη Σχολή Mδlardalen

 

Ν

Nationalmuseum Εθνικό Μουσείο

Nationellt centrum fφr flexibelt lδrande Εθνικό Κέντρο Ευέλικτης Μάθησης

Naturhistoriska riksmuseet Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Naturvεrdsverket Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Nordiska Afrikainstitutet Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Αφρικής

Notarienδmnden Συμβολαιογραφικός Σύλλογος

Nδmnden fφr offentlig upphandling Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών

 

Ο

Ombudsmannen mot diskriminering pε grundav sexuell lδggning Διαμεσολαβητής επί Διακρίσεων λόγω Γενετήσιου Προσανατολισμού

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Διαμεσολαβητής επί Εθνοφυλετικών Διακρίσεων

Operahφgskolan i Stockholm Ανωτάτη Σχολή Όπερας, Στοκχόλμη

 

P

Patent- och registreringsverket Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων

Patentbesvδrsrδtten Δικαστήριο προσφυγών Ευρεσιτεχνίας

Pensionsverk, statens Οργανισμός Συντάξεων Δημόσιων Υπαλλήλων

Person- och adressregisternδmnd, statens Κρατικό Μητρώο Πληθυσμού και Διευθύνσεων

Pliktverk, Totalfφrsvarets Εφορία Υποχρεωτικής Εργασίας/Παλλαϊκής Άμυνας

Polarforskningssekretariatet Γραμματεία Πολικών Εξερευνήσεων

Polismyndigheter (21) Αστυνομικές Αρχές (21)

Post- och telestyrelsen Οργανισμός Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών

Premiepensionsmyndigheten Οργανισμός Επικουρικών Συντάξεων

Presstφdsnδmnden Επιτροπή Επιχορηγήσεων Τύπου

 

R

Radio- och TV-verket Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο

Regeringskansliet Γραμματεία Κυβερνήσεως

Regeringsrδtten Συμβούλιο της Επικρατείας

Revisorsnδmnden Σώμα Ορκωτών Λογιστών

Riksantikvarieδmbetet Εθνικό Γραφείο Αρχαιοτήτων

Riksarkivet Αρχεία του Κράτους

Riksbanken Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας

Riksdagens fφrvaltningskontor Τμήμα Διοικητικού του Κοινοβουλίου

Riksdagens ombudsmδn Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής

Riksdagens revisorer Κοινοβουλευτικοί Ελεγκτές Λογαριασμών

Riksfφrsδkringsverket Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Riksgδldskontoret Υπηρεσία Δημόσιου Χρέους

Rikspolisstyrelsen Εθνική Αστυνομία

Riksrevisionsverket Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο

Riksskatteverket Γραφείο Δημόσιου Θησαυρού

Rikstrafiken Οργανισμός Δημόσιων Συγκοινωνιών

Riksutstδllningar, Stiftelsen Εθνικό Ίδρυμα Περιοδευουσών Εκθέσεων

Riksεklagaren Γενική Εισαγγελία

Rymdstyrelsen Εθνικό Συμβούλιο Διαστήματος

Rεd fφr byggnadsforskning, statens Κρατικό Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας

Rεdet fφr grundlδggande hφgskoleutbildning Συμβούλιο Βασικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Rδddningsverk, statens Κρατικές Σωστικές Υπηρεσίες

Rδttshjδlpsmyndigheten Οργανισμός Νομικής Αρωγής

Rδttsmedicinalverket Εθνικό Συμβούλιο Ιατροδικαστικής

 

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor Λαπωνική Σχολική Εφορία και λαπωνικά σχολεία

Sametinget Λαπωνική Βουλή

Sjφfartsverket Διοίκηση Ναυτιλίας

Sjφhistoriska museer, statens Κρατικά Ναυτικά Μουσεία

Skattemyndigheterna (10) Οικονομικές Εφορίες (10)

Skogsstyrelsen Διοίκηση Δασών

Skolverk, statens Εθνικός Οργανισμός Παιδείας

Smittskyddsinstitutet Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων

Socialstyrelsen Κοινωνική Πρόνοια

Specialpedagogiska institutet Ίδρυμα Ειδικής Παιδαγωγικής

Specialskolemyndigheten Εθνικός Οργανισμός Ειδικών Σχολείων (Κωφαλάλων)

Sprεk- och folkminnesinstitutet Ινστιτούτο Διαλεκτολογίας και Λαογραφίας

Sprδngδmnesinspektionen Εθνική Επιθεώρηση Εκρηκτικών

Statens personregisternδmnd, SPAR-nδmnden Κρατικό Μητρώο Πληθυσμού

Statistiska centralbyrεn Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Statskontoret Σουηδικός Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης

Stockholms universitet Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης

Strεlskyddsinstitut, statens Κρατικό Ίδρυμα Ακτινοπροστασίας

Styrelsen fφr ackreditering och teknisk kontroll Οργανισμός Διαπίστευσης και Τεχνικού Ελέγχου

Styrelsen fφr internationell utvecklings- samarbete, SIDA Οργανισμός Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (SIDA)

Styrelsen fφr psykologiskt fφrsvar Συμβούλιο Ψυχολογικής Άμυνας

Svenska institutet Σουηδικό Ινστιτούτο

Sδkerhetspolisen Ασφάλεια του Κράτους

Sφdertφrns hφgskola Ανωτάτη Σχολή Νότιας Στοκχόλμης

 

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Βιβλιοθήκη Τυφλών

Teaterhφgskolan Ανωτάτη Δραματική Σχολή

Tekniska museet, stiftelsen Ίδρυμα Τεχνολογικού Μουσείου

Tingsrδtterna (72) Τοπικά Δικαστήρια (72)

Tjδnstefφrslagsnδmnden fφr domstolsvδsendet Επιτροπή Επιλογής Δικαστικών Λειτουργών

Totalfφrsvarets forskningsinstitut Ίδρυμα Ερευνών Παλλαϊκής Άμυνας

Transportforskningsberedningen Συμβούλιο Μεταφορικών Ερευνών

Transportrεdet Συμβούλιο Μεταφορών

Tullverket Διοίκηση Τελωνείων

Turistdelegationen Οργανισμός Τουρισμού

 

U

Umeε universitet Πανεπιστήμιο Umeε

Ungdomsstyrelsen Συμβούλιο Νέας Γενιάς

Uppsala universitet Πανεπιστήμιο Ουψάλας

Utlδnningsnδmnden Επιτροπή Αλλοδαπών

Utsδdeskontroll, statens Κρατικό Ινστιτούτο Σπόρων

 

V

Valmyndigheten Εκλογική Αρχή

Vatten- och avloppsnδmnd, statens Κρατική Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Vattenφverdomstolen Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο Υδάτων

Verket fφr hφgskoleservice (VHS) Εθνικός Οργανισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Verket fφr innovationssystem (VINNOVA) Οργανισμός Καινοτομίας (VINNOVA)

Verket fφr nδringslivsutveckling (NUTEK) Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (NUTEK)

Vetenskapsrεdet Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών

Veterinδrmedicinska anstalt, statens Κρατικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο

Vδgverket Οργανισμός Οδοποιίας

Vδnerskolan Σχολή Vδner

Vδxjφ universitet Πανεπιστήμιο Vδxjφ

Vδxtsortnδmnd, statens Κρατικό Ινστιτούτο Φυτικών Ποικιλιών

 

Ε

Εklagarmyndigheterna Περιφερειακές Εισαγγελίες (6)

Εsbackaskolan Σχολή Εsbacka

 

Φ

Φrebro universitet Πανεπιστήμιο Φrebro

Φstervεngsskolan Σχολή Φstervεng

Φverbefδlhavaren Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων

Φverstyrelsen fφr civil beredskap Οργανισμός Πολιτικής Άμυνας

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

- Cabinet Office (Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου)

Civil Service College

Office of the Parliamentary Counsel

- Central Office of Information (Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών)

- Charity Commission (Επιτροπή Φιλανθρωπίας)

- Crown Prosecution Service (Υπηρεσία Ποινικών Διώξεων)

- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

- HM Customs and Excise (Τελωνεία και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης)

- Department for Culture, Media and Sport (Υπουργείο Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού)

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

- Department for Education and Skills (Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων)

Higher Education Funding Council for England

- Department for Environment, Food and Rural Affairs (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Υπαίθρου)

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

- Department of Health (Υπουργείο Υγείας)

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England

National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Service Laboratory Board

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

- Department for International Development (Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης)

- Department for National Savings (Υπουργείο Εθνικής Αποταμίευσης)

- Department for Transport (Υπουργείο Μεταφορών)

Maritime and Coastguard Agency

- Department for Work and Pensions (Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων)

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

- Department of the Procurator General and Treasury Solicitor (Διαρκής Γραμματεία και Νομική Υπηρεσία Δημοσίου

Θησαυρού)

Legal Secretariat to the Law Officers

 

- Department of Trade and Industry (Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας)

Central Transport Consultative Committees

Competition Commission

Electricity Committees

Employment Appeal Tribunal

Employment Tribunals

Gas Consumers' Council

National Weights and Measures Laboratory

Office of Manpower Economics

Patent Office

- Export Credits Guarantee Department (Οργανισμός Εγγύησης Εξαγωγικών Πιστώσεων)

- Foreign and Commonwealth Office (Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας)

Wilton Park Conference Centre

- Government Actuary's Department (Αναλογιστική Υπηρεσία του Κράτους)

- Government Communications Headquarters (Κυβερνητικό Αρχηγείο Επικοινωνιών)

- Home Office (Υπουργείο Εσωτερικών)

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

- House of Commons (Βουλή των Κοινοτήτων)

- House of Lords (Βουλή των Λόρδων)

- Inland Revenue, Board of (Διοίκηση Δημόσιων Εσόδων από Εγχώριες Πηγές)

- Lord Chancellor's Department (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal - Criminal

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Pensions Appeal Tribunals

 

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

- Ministry of Defence (Υπουργείο Αμύνης)

Meteorological Office

Defence Procurement Agency

- National Assembly for Wales (Εθνοσυνέλευση Ουαλίας)

Higher Education Funding Συμβούλιο for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

- National Audit Office (Εθνικό Γραφείο Ελέγχου Λογαριασμών)

- National Investment and Loans Office (Εθνική Υπηρεσία Επενδύσεων και Δανείων)

- Northern Ireland Assembly Commission (Επιτροπάτο Συνέλευσης Βόρειας Ιρλανδίας)

- Northern Ireland Court Service (Υπηρεσία Δικαστηρίων Βόρειας Ιρλανδίας)

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Courts

Pensions Appeals Tribunals

- Northern Ireland, Department for Employment and Learning (Υπουργείο Απασχόλησης και Μόρφωσης Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department for Regional Development (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department for Social Development (Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development (Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure (Υπουργείο πολιτισμού, Τεχνών και Ελεύθερου Χρόνου Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Education (Υπουργείο Παιδείας Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Επενδύσεων Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of the Environment (Υπουργείο Περιβάλλοντος Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel (Υπουργείο Οικονομικών και Προσωπικού Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety (Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Ασφάλειας Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment (Υπουργείο Ανώτερης Παιδείας και Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister (Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Β. Ιρλανδίας)

- Northern Ireland Office (Υπουργείο Β. Ιρλανδίας)

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Agency of Northern Ireland

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

- Office of Fair Trading (Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών και Ανταγωνισμού)

- Office for National Statistics (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία)

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

- Office of the Deputy Prime Minister (Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως)

Rent Assessment Panels

- Paymaster General's Office (Γραφείο Πληρωμών Δημοσίου)

- Postal Business of the Post Office (Ταχυδρομικές δραστηριότητες Οργανισμού Ταχυδρομείων)

- Privy Council Office (Γραφείο Συμβουλίου του Στέμματος)

- Public Record Office (Γενικά Αρχεία του Κράτους)

- Royal Commission on Historical Manuscripts (Βασιλική Επιτροπή Ιστορικών Χειρογράφων)

- Royal Hospital, Chelsea (Βασιλικό Νοσοκομείο Chelsea)

- Royal Mint (Βασιλικό Νομισματοκοπείο)

- Rural Payments Agency (Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών)

- Scotland, Auditor-General (Γενικός Επιθεωρητής Σκωτίας)

- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service (Γενική Εισαγγελία Σκωτίας)

- Scotland, General Register Office (Γενικό Ληξιαρχείο της Σκωτίας)

- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer (Εφορία Αδέσποτων Αγαθών Σκωτίας)

- Scotland, Registers of Scotland (Κτηματολόγιο Σκωτίας)

- The Scotland Office (Υπουργείο Σκωτίας)

- The Scottish Executive Corporate Services (Εταιρικές Υπηρεσίες του Σκωτικού Εκτελεστικού)

- The Scottish Executive Education Department (Υπουργείο Παιδείας του Σκωτικού Εκτελεστικού)

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

- The Scottish Executive Development Department (Υπουργείο Ανάπτυξης του Σκωτικού Εκτελεστικού)

- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department (Υπουργείο Επιχειρήσεων και Δια Βίου Μάθησης του Σκωτικού Εκτελεστικού)

- The Scottish Executive Finance (Υπουργείο Οικονομικών του Σκωτικού Εκτελεστικού)

- The Scottish Executive Health Department (Υπουργείο Υγείας του Σκωτικού Εκτελεστικού)

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

 

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish National Health Service Authorities and Trusts

- The Scottish Executive Justice Department (Υπουργείο Δικαιοσύνης του Σκωτικού Εκτελεστικού)

Accountant of Court's Office

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Επιθεώρηση of Constabulary

Lands Tribunal for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Scottish Criminal Record Office

Scottish Crime Squad

Scottish Fire Service Training Squad

Scottish Police College

Social Security Commissioners' Office

- The Scottish Executive Rural Affairs Department (Υπουργείο Υπαίθρου του Σκωτικού Εκτελεστικού)

Crofters Commission

Red Deer Commission

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

- The Scottish Executive Secretariat (Γραμματεία του Σκωτικού Εκτελεστικού)

- The Scottish Parliamentary Body Corporate (Εταιρικό Σώμα του Κοινοβουλίου της Σκωτίας)

- Scottish Record Office (Γραφείο Σκωτικών Αρχείων)

- HM Treasury (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας)

- Office of Government Commerce (Γραφείο Κρατικών Προμηθειών)

- The Wales Office (Υπουργείο Ουαλίας)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.2 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.