Προεδρικό διάταγμα 60/07 - Άρθρο p7

Παράρτημα VII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παράρτημα VIIΑ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 

1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.

 

3. Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο Διαδίκτυο (URL).

 

4. Αριθμός(-οι) αναφοράς της ονοματολογίας CPV.

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες και, σε περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, των υπηρεσιών, π.χ. η σχετική κυβερνητική ιστοθέση, από τις οποίες μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο για φόρους, περιβαλλοντική προστασία, προστασία της απασχόλησης και συνθήκες εργασίες οι οποίες ισχύουν στον τόπο στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.

 

2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας.

 

3. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των εργασιών, τόπος εκτέλεσης. σε περίπτωση που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, βασικά χαρακτηριστικά των τμημάτων αυτών σε σχέση με το έργο. εφόσον είναι διαθέσιμη, εκτίμηση του κόστους στο οποίο θα κυμαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες. αριθμός(-οι) αναφοράς της ονοματολογίας.

 

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση προϊόντων, αριθμός(-οι) αναφοράς της ονοματολογίας.

 

Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: προβλεπόμενο συνολικό ποσό των αγορών για κάθε μία από τις κατηγορίες υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙΑ αριθμός(-οι) αναφοράς της ονοματολογίας.

 

4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων, σε περίπτωση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών ανά κατηγορία.

 

5. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για συμφωνία - πλαίσιο.

 

6. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες.

 

7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο προφίλ αγοραστή.

 

8. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες με διαπραγμάτευση:

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Ενδεχομένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας.

 

3. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης.

β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

γ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία - πλαίσιο.

δ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών.

ε) Ενδεχομένως, χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (στην περίπτωση των ανοικτών, κλειστών ή με διαπραγμάτευση διαδικασιών, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο α)).

 

4. Τύπος της σύμβασης.

 

5. Τόπος εκτέλεσης / υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος παροχής των υπηρεσιών.

 

6. α) Συμβάσεις δημοσίων έργων:

φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για την ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων. Εάν το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, αναφορά της τάξης μεγέθους των διαφόρων τμημάτων. αριθμός(-οι) αναφοράς της ονοματολογίας,
πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών,
στην περίπτωση συμφωνιών - πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των εργασιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν.

 

β) Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

φύση των ζητουμένων προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για συνδυασμό αυτών, αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας. ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων, με αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων, αριθμός(-οι) αναφοράς της ονοματολογίας,
σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές προμηθειών,
στην περίπτωση συμφωνιών - πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των προμηθειών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν.

 

γ) Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας. αριθμός(-οι) αναφοράς της ονοματολογίας. ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων. σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές υπηρεσιών. Στην περίπτωση συμφωνιών - πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν.
να διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

 

7. Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή / και για όλα τα τμήματα.

 

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων/προμηθειών/υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης έργων/προμηθειών/υπηρεσιών. Ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης των έργων ή προθεσμία έναρξης ή παράδοσης των προμηθειών, ή παροχής των υπηρεσιών.

 

9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

 

10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.

 

11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

α) ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης,

β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών,

γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.

 

12. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγορών (ανοικτές διαδικασίες).

β) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες).

γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.

 

13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

α) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών,

β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

 

14. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.

 

15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

 

16. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση.

 

17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους, και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται.

 

18. Για τις συμφωνίες - πλαίσιο: αριθμός, ενδεχομένως, μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν, προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο, με διευκρίνιση, ενδεχομένως, των λόγων που δικαιολογούν διάρκεια ανώτερη των τεσσάρων ετών.

 

19. Για τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών.

 

20. Για τις κλειστές διαδικασίες, τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν: να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.

 

21. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες).

 

22. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση).

 

23. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 53, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο.

 

24. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

25. Ημερομηνία(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που αναφέρονται στο παράρτημα VIII ή μνεία της μη δημοσίευσής της.

 

26. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

27. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.

 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ

 

1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Επωνυμία και ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

 

3. Επανάληψη δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στο δυναμικό σύστημα αγορών.

 

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών.

 

5. Αντικείμενο της σύμβασης: περιγραφή με αριθμό (-ους) αναφοράς της ονοματολογίας CPV και ποσότητα ή έκταση της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.

 

6. Προθεσμία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 22), αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.

 

3. Συμβάσεις δημοσίων έργων: φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: φύση και ποσότητα των προμηθευόμενων προϊόντων, ενδεχομένως, ανά προμηθευτή. αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας. Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας. αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας. ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

4. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

 

5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

 

6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών.

 

7. Όνομα και διεύθυνση του ή των αναδόχων.

 

8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που καταβλήθηκαν.

 

9. Αξία της (των) επιλεγείσας (-ων) προσφοράς(-ων) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.

 

10. Κατά περίπτωση, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους.

 

11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII.

 

12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης.

 

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης.

 

Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

Παράρτημα VIIΒ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής

 

2. α) Τόπος εκτέλεσης

β) Αντικείμενο της παραχώρησης, φύση και έκταση των εργασιών

 

3. α) Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται

 

4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι

 

5. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης

 

6. Ενδεχομένως, το ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους

 

7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

 

8. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης.

 

Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

Παράρτημα VIIΓ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις συμβάσεων του αναδόχου σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσα αρχή

 

1. α) Τόπος εκτέλεσης

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου

 

2. Ενδεχομένως, ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών

 

3. Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού από τον οποίο μπορούν να ζητούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα

 

4. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και/ή για την παραλαβή των προσφορών

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται

 

5. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις

 

6. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης

 

7. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης

 

8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

 

Παράρτημα VIIΔ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών στον τομέα των υπηρεσιών

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται τα συμπληρωματικά έγγραφα.

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης.

3. Είδος της διαδικασίας του διαγωνισμού: ανοικτή ή κλειστή.

4. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας: τελική προθεσμία υποβολής των μελετών.

5. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας:

α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων.

β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων.

γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων.

δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.

6. Να διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν η συμμετοχή επιφυλάσσεται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

7. Κριτήρια που θα εφαρμοσθούν κατά την αξιολόγηση των μελετών.

8. Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής.

9. Να διευκρινίζεται εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

10. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.

11. Να διευκρινίζονται, ενδεχομένως, οι πληρωμές που πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

12. Να διευκρινίζεται εάν οι συμβάσεις που θα ακολουθήσουν μετά τον διαγωνισμό θα ανατεθούν ή δεν θα ανατεθούν στον βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους.

13. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης.

3. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων.

4. Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων.

5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού.

6. Ενδεχομένως, απονεμηθέν(-τα) βραβείο(-α).

7. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισμού μελετών.

8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.