Προεδρικό διάταγμα 60/07 - Άρθρο p9

Παράρτημα IX: Μητρώα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τους σκοπούς του άρθρου 44, ως μητρώα νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν παράρτημα και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα αντικατέστησαν.

 

Παράρτημα IXΑ: Συμβάσεις δημοσίων έργων

 

Τα επαγγελματικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι:

 

στο Βέλγιο: Registre du Commerce, Handelsregister,
στη Δανία: Erhvervs-og Selskabsstyrelsen,
στη Γερμανία: Handelsregister και Handwerksrolle,
στην Ελλάδα: το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
στην Ισπανία: για τα νομικά πρόσωπα, εγγραφή στο Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda,
στη Γαλλία: Registre du commerce et des sociιtιs και Rιpertoire des mιtiers,
στην Κροατία, Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske,
στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies ή το Registrar of Friendly Societies ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,
στην Ιταλία: Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
στο Λουξεμβούργο: Registre aux firmes και Rτle de la chambre des mιtiers,
στις Κάτω Χώρες: Handelsregister,
στην Αυστρία: Firmenbuch, Gewerberegister και Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,
στην Πορτογαλία: Instituto dos Mercados de Obras Pϊblicas e Particulares e do Imobiliαrio (IMOPPI),
στη Φινλανδία: Kaupparekisteri/Handelsregistret,
στη Σουηδία: aktiebolags-, handels- eller fφreningsregistren,
στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία.

 

Παράρτημα IXΒ: Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

 

Τα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και οι δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι:

 

στο Βέλγιο: Registre du commerce Handelsregister,
στη Δανία: Erhvervs-og Selskabsstyrelsen,
στη Γερμανία: Handelsregister και Handwerksrolle,
στην Ελλάδα: Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
στην Ισπανία: το Registro Mercanti ή, στην περίπτωση μη καταχωρημένων σε μητρώο ατόμων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα,
στη Γαλλία: Registre du Commerce et des sociιtιs και Rιpertoire des mιtiers,
στην Κροατία, Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske,
στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies ή το Registrar of Friendly Societies, το οποίο πιστοποιεί ότι έχει συστήσει εταιρεία ή είναι καταχωρημένος σε μητρώο ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο, υπό καθορισμένη εμπορική και επαγγελματική επωνυμία,
στην Ιταλία: Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato και Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato,
στο Λουξεμβούργο: Registre aux firmes και Rτle de la chambre des mιtiers,
στις Κάτω Χώρες: Handelsregister,
στην Αυστρία: Firmenbuch, Gewerberegister και Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,
στην Πορτογαλία: Registro Nacional das Pessoas Colectivas,
στη Φινλανδία: Kaupparekisteri/Handelsregistret,
στη Σουηδία: aktiebolags-, handels- eller foreningsregistren,
στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies, το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική και επαγγελματική επωνυμία.

 

Παράρτημα IXΓ: Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών

 

Τα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ή δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι:

 

στο Βέλγιο: Registre du commerce/Handelsregister και Ordres professionnels/Beroepsorden,
στη Δανία: Erhvervs- og Selskabstyrelsen,
στη Γερμανία: Handelsregister, Handwerksrolle, Vereinsregister, Partnerschaftsregister και Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Lδnder,
στην Ελλάδα: ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περιπτώσεις, για την παροχή υπηρεσιών μελετών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι Α, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το Μητρώο Μελετητών και το Μητρώο Γραφείων Μελετών,
στην Ισπανία: για τα νομικά πρόσωπα, εγγραφή στο Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda,
στη Γαλλία: Registre du commerce et des sociιtιs και Rιpertoire des mιtiers,
στην Κροατία, Sudski registar trgovackih drustava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske,
στην Ιρλανδία: ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of companies ή το Registrar of Friendly Societies ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στην χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,
στην Ιταλία: Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ή Consiglio nazionale degli ordini professionali,
στο Λουξεμβούργο: Registre aux firmes και Rτle de la chambre des mιtiers,
στις Κάτω Χώρες: Handelsregister,
στην Αυστρία: Firmenbuch, Gewerberegister και Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,
στην Πορτογαλία: Registo nacional des Pessoas Colectivas,
στη Φινλανδία: Kaupparekisteri/Handelsregistret,
στη Σουηδία: aktiebolags-, handels- eller fφreningsregistren,
στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of companies ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στην χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.2 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.