Προεδρικό διάταγμα 697/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περιοχές του συνεχούς συστήματος δομήσεως εφόσον κατασκευάζεται εις το ισόγειο είσοδος υπογείου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων, επιτρέπεται επέκτασις του χώρου της εισόδου ταύτης και εντός του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου υπό προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια της ως άνω επεκτάσεως του ισογείου χώρου δεν υπερβαίνει τα 30 m2. Το ανώτατον ύψος της πλάκας επικαλύψεως του χώρου του επεκτεινομένου εντός του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, μετρούμενο από της πέριξ φυσικής ή τεχνητής στάθμης εδάφους δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2 m.

 

Η προκύπτουσα κατά τα ανωτέρω επί πλέον κάλυψις δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α/1981).

 

2. Εις περιοχές του συνεχούς συστήματος δομήσεως το κτίριον δύναται να τοποθετηθεί κατά την κυρία όψιν αυτού εν μέρει ή εν όλω εσώτερο της γραμμής δομήσεως, προκειμένου ο ούτως αφιέμενος προ αυτού ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου να χρησιμοποιηθεί δια στάθμευση αυτοκινήτων.

 

Το πλάτος του κατά τα ανωτέρω ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, μετρούμενο από της γραμμής δομήσεως αυτού, ορίζεται εις 5 m, δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω μόνον κατά ακέραια πολλαπλάσια των 2.5 m. Το ούτως αφιέμενο κατά το πρόσωπον του οικοπέδου ακάλυπτο τμήμα αυτού δεν συνεπάγεται μείωσιν των υποχρεωτικώς αφιεμένων από των οπισθίων ορίων του οικοπέδου αποστάσεων. Δια την παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α/1981).

 

3. Ανεξαρτήτως συστήματος δομήσεως, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται επέκτασις του υπογείου χώρου του κτιρίου και υπό το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου, εξαιρέσει του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, δι' ο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος. Τούτο ισχύει μόνον εφ όσον διατίθεται αποκλειστικώς ως χώρος σταθμεύσεως το σύνολον του κατά τα ως άνω επεκτεινομένου υπογείου χώρου ως και το ήμισυ τουλάχιστον του προ της επεκτάσεως υπογείου χώρου.

 

4. Εις περιοχές του πανταχόθεν ελευθέρου και ασυνεχούς συστήματος δομήσεως και οσάκις γίνεται επέκτασις του υπογείου χώρου του κτιρίου συμφώνως προς την ως άνω παράγραφο 3 τμήμα της επεκτάσεως ταύτης εφαπτόμενο του προς της επεκτάσεως υπογείου και μέχρι συμπληρώσεως μετά του αρχικού υπογείου ποσοστού 60% της επιφανείας του οικοπέδου αφαιρουμένου του προκηπίου, επιτρέπεται να έχει στάθμη πλάκας επικαλύψεως μη υπερκειμένη της τεχνητής ή φυσικής στάθμης του εδάφους. Του λοιπού υπογείου χώρου η ως άνω στάθμη δέον να περιορίζεται 1.5 m τουλάχιστον κάτωθεν της τεχνητής ή φυσικής στάθμης του εδάφους.

 

5. Εις τις περιοχές των λοιπών συστημάτων δομήσεως η πλάκα επικαλύψεως του κατά την ως άνω παράγραφο 3 επεκτεινομένου υπογείου χώρου δέον να κατασκευάζεται τουλάχιστον 1 m κάτωθεν της στέψεως του εις την θέσιν ταύτη επιτρεπομένου συμπαγούς περιφράγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α/1981).

 

6. Υπόγειοι χώροι προς στάθμευση αυτοκινήτων δύνανται να επεκτείνονται υπό το τυχόν ισχύον προκήπιο, ανεξαρτήτως συστήματος δομήσεως, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώροι αυτοί θα απέχουν τουλάχιστον 4 m από της ρυμοτομικής γραμμής και ή ανωτάτη στάθμη επικαλύψεως αυτών θα ευρίσκεται 3 m τουλάχιστον κάτωθεν της στάθμης του πεζοδρομίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α/1981).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.