Προεδρικό διάταγμα 75/11 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, που συνέρχεται για αυτό το σκοπό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου της έδρας της περιφέρειας και τούτου για οποιονδήποτε λόγο κωλυομένου, του δημάρχου του μεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσμό δήμου, το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου. Στην ίδια συνεδρίαση, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, εκλέγονται οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 94/2019 (ΦΕΚ 157/Α/2019).

 

2. Η πρόσκληση προς τους εκπροσώπους των δήμων και τους δημάρχους, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της παραγράφου 3, αποστέλλεται 2 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία συγκαλείται αυτή στους δημάρχους. Οι δήμαρχοι κοινοποιούν αντίγραφο αυτής, στους εκπροσώπους του δήμου τους για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου όγδοου του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014).

 

3. Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημερήσια διάταξη η οποία κατά σειρά περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω θέματα:

 

α) διαπίστωση απαρτίας,

β) εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής,

γ) εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και εκλογή εκπροσώπων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

δ) εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου.

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότεροι από τους απόντες.

 

4. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης φροντίζει για την εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση, για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθώς και για την προετοιμασία διεξαγωγής των εκλογών. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, καθώς και ως εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

 

5. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή με μεμονωμένες υποψηφιότητες.

 

Κάθε συνδυασμός και επί ποινή αποκλεισμού περιλαμβάνει υποψήφιους ανεξαρτήτως κατηγορίας τουλάχιστον ίσους με το ¼ του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παραλειπόμενου του κλάσματος όπου προκύπτει, με εξαίρεση τις Περιφερειακές  Ενώσεις Δήμων όπου το σύνολο των δημάρχων συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων όπου κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει υποψήφιους ίσους με τουλάχιστον το 1/3 των εκπροσώπων των δημοτικών συμβούλων που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Ο αριθμός των υποψηφίων δημάρχων και αντίστοιχα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, που αντιστοιχούν στο διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, μπορεί να προσαυξάνεται στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφ' όσον προκύπτει. Ο συνδυασμός επίσης περιλαμβάνει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι δύναται να είναι υποψήφιοι και για το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και ως εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τον αριθμό εκπροσώπων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος προσαυξημένο στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφ' όσον προκύπτει.

 

6. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με απλή γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν και η οποία υποβάλλεται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, το αργότερο μέχρι την δεκάτη πέμπτη ώρα (15η) της προηγουμένης των εκλογών ημέρας. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται το όνομα του συνδυασμού εφ' όσον υπάρχει. Ακολούθως και με αλφαβητική σειρά επωνύμου γράφονται τα ονοματεπώνυμα της κάθε κατηγορίας, δηλαδή των υποψηφίων μελών δημάρχων, ακολούθως των δημοτικών συμβούλων και στη συνέχεια των υποψηφίων εκπροσώπων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή δήλωση με την οποία γνωστοποιούν την υποψηφιότητά τους. Μεμονωμένες υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν και για την αντίστοιχη κατηγορία του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και για τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

 

7. Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζονται, με φροντίδα των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων τα οποία περιλαμβάνουν τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, καθώς και όλα τα ανωτέρω στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις υποψηφιοτήτων. Σε κάθε ψηφοφόρο μέλος στη Γενική Συνέλευση, δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια.

 

8. Κατά την ψηφοφορία εκφράζονται οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων για το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτών, σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγομένων μελών.

 

9. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και ο πλησιέστερος προς το πηλίκο ακέραιος αριθμός αποτελείτο εκλογικό μέτρο. Αν το πηλίκο είναι ακριβώς το μισό της μονάδας στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Μεμονωμένοι υποψήφιοι εκλέγονται εφόσον λάβουν έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο. Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν, εφόσον έχουν καταλάβει ήδη τουλάχιστον μια έδρα. Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες, τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο περισσότερων συνδυασμών είναι ίσο, τότε ενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

 

Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Μεμονωμένοι υποψήφιοι εκλέγονται εφόσον λάβουν έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.

 

Για την ανάδειξη από κάθε συνδυασμό των επιτυχόντων συμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω:

 

α) Εάν για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από ένα μόνο συνδυασμό, τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι, από κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος σε κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β) Εάν θέτουν υποψηφιότητα ένας συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που απέμειναν, οι σύμβουλοι του συνδυασμού.

 

γ) Εάν έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από πολλούς συνδυασμούς, πρώτα εκλέγονται οι σύμβουλοι του συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σε αυτόν είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός συμβούλων από κάθε κατηγορία μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγεται ίσος αριθμός από την κάθε κατηγορία και ένας επιπλέον από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων. Ακολούθως γίνεται κατανομή στον προηγούμενο κατά σειρά συνδυασμό πριν από εκείνον που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγει έναν επιπλέον από την κατηγορία των δημάρχων. Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους προηγούμενους μέχρι τον πρώτο συνδυασμό. Ο πρώτος τελικά συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία, μέχρι της συμπληρώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων.

 

δ) Εάν υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί και πολλοί μεμονωμένοι υποψήφιοι, πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και ακολούθως εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης γ.

 

ε) Εάν έχουν κατατεθεί μόνο μεμονωμένες υποψηφιότητες, οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις έδρες χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, που ορίζουν τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των δημάρχων και της κατηγορίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Εάν δεν καλύπτεται το εκλογικό μέτρο με αποτέλεσμα να παραμένουν κενές έδρες, οι εκλογές στην Περιφερειακή  Ένωση Δήμων επαναλαμβάνονται με νέες υποψηφιότητες είτε συνδυασμών είτε μεμονωμένων υποψηφίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 94/2019 (ΦΕΚ 157/Α/2019).

 

13. Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο αριθμός των εκλεγομένων ανά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 του παρόντος, τότε αυξάνει αντίστοιχα ο αριθμός των εκλεγομένων της άλλης κατηγορίας κατά τον αριθμό των μελών που ελλείπει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.