Προεδρικό διάταγμα 778/80 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Χρήση ικριωμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών στο άρθρο 1 του παρόντος πρέπει να χρησιμοποιούνται ικριώματα ή φορητές κλίμακες κάτω από του ακόλουθους όρους και περιορισμούς, ανάλογα με το ύψος τους από τη στάθμη του εδάφους ή του κατά περίπτωση δαπέδου ορόφου της οικοδομής.

 

α) Σε εξωτερικές εργασίες ύψους άνω των 4 m από του εδάφους χρησιμοποιούνται σταθερά ικριώματα.

 

Στις εν λόγω εργασίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και κινητά μεταλλικά ικριώματα εν είδει πύργων, εφόσον όμως το ύψος του δαπέδου εργασίας τους δεν υπερβαίνει τα 5 m.

 

β) Σε εξωτερικές (αποκλειομένων των εξωστών) και εσωτερικές εργασίες ύψους κάτω των 3,50 m μπορούν να χρησιμοποιούνται κινητά ικριώματα (καβαλέτα).

 

γ) Στις εσωτερικές εργασίες άνω των 3,50 m χρησιμοποιούνται σταθερά ικριώματα.

 

Στις παραπάνω εργασίες μπορούν να χρησιμοποιούνται και κινητά μεταλλικά ικριώματα εν είδει πύργων, εφόσον το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει τα 12 m.

 

δ) Σε ελαφρές η περιορισμένης έκτασης εργασίες μπορούν να χρησιμοποιούνται φορητές κλίμακες κάτω από τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22-12-1933 όπως συμπληρώθηκε από το υπ' αριθμό [ΠΔ] 17/1978 προεδρικό διάταγμα περί συμπλήρωσης του από [ΠΔ] 29-12-1933 προεδρικού διατάγματος, περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων και εφόσον κρίνεται από τον υπεύθυνο αυτών των εργασιών ότι αυτές μπορούν να εκτελεσθούν χωρίς κίνδυνο.

 

2. Της έναρξης και εκτέλεσης εργασίας επί σταθερών ικριωμάτων πρέπει να προηγείται βεβαίωση σε δυο αντίγραφα, του υπευθύνου μηχανικού που επιβλέπει το υπό εκτέλεση έργο και του κατασκευαστή του έργου περί συμφωνίας με όλους τους προβλεπόμενους όρους από τις διατάξεις του παρόντος εγκαταστάσεων αυτών, η οποίο υποβάλλεται στο οικείο Τμήμα ή Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας ή, όπου δεν υπάρχουν αυτά, προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Η μία από τις δυο προαναφερόμενες βεβαιώσεις, αφού θεωρηθεί, τηρείται στον τόπο εργασίας.

 

3. Απαγορεύεται η χρήση ξύλινων εξωτερικών ικριωμάτων σε οικοδομές άνω των 3 ορόφων και ύψους μεγαλύτερο των 10 m. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται μόνο μεταλλικά (σωληνωτά) ικριώματα.

 

4. Απαγορεύεται η μερική αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων. Αυτά πρέπει να παραμένουν σε πλήρη σύνθεση μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών για τις οποίες κατασκευάστηκαν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.