Προεδρικό διάταγμα 78/06

ΠΔ 78/2006: Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 78/2006: Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, (ΦΕΚ 80/Α/2006), 13-004-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις και ιδιαίτερα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 1 καθώς και του άρθρου 12 αυτού.

 

β. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/1989) Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/1986) Σύσταση και Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) και το προεδρικό διάταγμα 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α/2005) Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

γ. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1993 (ΦΕΚ 38/Α/1993) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

δ. Του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 710/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970) Περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περιφερειακών Αρχών διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Βιομηχανίας αρμοδιοτήτων.

 

ε. Του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 190/1972 (ΦΕΚ 41/Α/1972) Περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών - Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων και μεταβιβάσεις εις αυτούς και εις τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (Τομέας Βιομηχανίας).

 

στ. Του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 807/1972 (ΦΕΚ 241/Α/1972) Περί μεταβιβάσεως εις τους Υφυπουργούς - Περιφερειακούς Διοικητές και εις τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων και αντικειμένων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Τομέας Βιομηχανίας).

 

ζ. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 333/1983 (ΦΕΚ 119/Α/1983) Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων στους Νομάρχες.

 

η. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 482/1983 (ΦΕΚ 184/Α/1983) Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στους Νομάρχες και στις διανομαρχιακού επιπέδου Επιθεωρήσεις Βιομηχανίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

θ. Του προεδρικού διατάγματος 347/1986 (ΦΕΚ 154/Α/1986) Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές διανομαρχιακού επιπέδου.

 

ι. Του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

ι)α. Του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ιδίως των άρθρων 108 και επόμενα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις και ιδιαίτερα της παραγράφου 5 του άρθρου 83 αυτού.

 

ι)β. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Τις υπ' αριθμόν 821/23-08-2005 και 291/09-03-2006 γνώμες της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.

 

3. Τις υπ' αριθμόν 308/22-11-2005 και 83/28-03-2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.

 

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η τυχόν προκαλούμενη δαπάνη λόγω της ανακατανομής των θέσεων του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό αυτών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός, Αρμοδιότητες, Διάρθρωση

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες Τμήματος Α'

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Τμήματος Β'

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Τμήματος Γ'

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Τμήματος Δ'

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Τμήματος Ε'

Άρθρο 7: Κατηγορίες, Κλάδοι, Ειδικότητες Προσωπικού

Άρθρο 8: Έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρου 12 του νόμου 3325/2005

Άρθρο 9: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-04-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.