Προεδρικό διάταγμα 817/76 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η, κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, υποβαλλομένη υπό του μεταλλειοκτήτου ή του εξ αυτού έλκοντος δικαιώματα Ειδική Έκθεσις περί του προγράμματος ερευνών δια την διερεύνηση του εις την πρόσκληση αναφερομένου μεταλλευτικού η μεταλλευτικών χώρων αυτού, δέον να περιλαμβάνει:

 

α) Έκθεση περί των ήδη διενεργηθεισών πάσης φύσεως ερευνών εντός των περί ων η πρόσκλησις του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας μεταλλευτικών χώρων, συνοδευόμενη υπό των αναγκαίων χαρτών, αντιγράφων των τυχόν εκπονηθεισών εκθέσεων ή μελετών, ως και των σχετικών συμπερασμάτων.

 

β) Πρόγραμμα ερευνών, δι' έκαστον των εις την πρόσκληση αναφερομένων μεταλλευτικών χώρων, περιλαμβάνον:

 

την θέσιν ή τις θέσεις εις τις οποίας θα εκτελεσθούν οι έρευνες εμφαινομένων των θέσεων και των εις εκάστην εκ τούτων προβλεπομένων ερευνών, μετά πάσης λεπτομέρειας, επί χαρτών καταλλήλου κλίμακας.
το είδος των ερευνών και ο δια τούτων επιδιωκόμενος σκοπός, ως η ανεύρεση νέων κοιτασμάτων, η διερεύνησις επεκτάσεως και μελέτη ήδη διαπιστωθέντων τοιούτων, δια παραθέσεως των απαραιτήτων στοιχείων (γεωλογικών και κοιτασματολογικών χαρτών, γεωλογικών τομών, χημικών αναλύσεων κ.λ.π.).
το χρονοδιάγραμμα εκτελέσεως του προτεινομένου προγράμματος ερευνών και το ύψος της δαπάνης κατ' είδος έρευνας που θα απαιτηθεί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.