Προεδρικό διάταγμα 817/76 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κατά το προηγούμενον άρθρο εγκριθέν πρόγραμμα δέον όπως εκτελεσθεί υπό του υποβάλλοντος τούτο, υποχρεουμένου άμα όπως αναφέρει εγγράφως εις το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενεργείας και εις τοΙνστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών την έναρξη εφαρμογής αυτού.

 

2. Ανά εξάμηνο από της ενάρξεως εφαρμογής του ερευνητικού προγράμματος και εντός δυο μηνών από της λήξεως τούτου, ο υπόχρεος δέον όπως υποβάλει εις το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών έκθεση προόδου των ερευνητικών εργασιών, εις διπλούν περιλαμβάνουσα:

 

α) τις εκτελεσθείσας ερευνητικές εργασίες κατά την υπόψη περίοδον το κόστος των επί μέρους ερευνών, εργασιών και μελετών και το συνολικόν κόστος των ερευνών του εξαμήνου.

 

β) τα αποτελέσματα εκ των διενεργηθεισών ερευνών, ήτοι: τα γεωλογικά δεδομένα, το μέγεθος των τυχόν διαπιστωθέντων κοιτασμάτων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μεταλλεύματος, τυχόν οικονομοτεχνικές απόψεις επί της εκμεταλλευσιμότητας τούτου, ως και προοπτικές δια την περαιτέρω εφαρμογήν του ερευνητικού προγράμματος και

 

γ) πλήρως αιτιολογημένη πρόταση περί της τυχόν αναγκαίας τροποποιήσεως του εγκριθέντος ερευνητικού προγράμματος επί τη βάσει των κατά την υπόψη περίοδον αποτελεσμάτων των ερευνών.

 

3. Εντός εξ μηνών από της ολοκληρώσεως του αρχικού, ή του κατά τροποποίηση, ερευνητικού προγράμματος, ο υπόχρεος δέον όπως υποβάλει εις το Υπουργείον Βιομηχανίας και Ενεργείας και εις το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών τελική έκθεση, περιλαμβάνουσα όλες τις γενόμενες ερευνητικές εργασίας και συνοδευόμενη υπό των σχετικών χαρτών, γεωλογικών τομών και πινάκων. Εις την αυτήν ως άνω τελική έκθεση δέον να περιλαμβάνονται απόψεις συνοδευόμενες υπό των αναγκαίων μελετών περί του εκμεταλλεύσιμου ή μη του τυχόν διαπιστωθέντος κοιτάσματος.

 

4. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών δέον όπως:

 

α) παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογήν του εγκριθέντος προγράμματος.

 

β) υποβάλει καθ' έκαστον εξάμηνο εις το Υπουργείον Βιομηχανίας και Ενεργείας συνοπτική έκθεση περί της προόδου των ερευνών και περί της εφαρμογής υπό του υπόχρεου του εγκριθέντος προγράμματος.

 

γ) εισηγείται εις τον Υπουργόν Βιομηχανίας και Ενεργείας περί των ληπτέων μέτρων εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως του υπόχρεου προς το εγκριθέν πρόγραμμα ερευνών και

 

δ) υποβάλει εις το Υπουργείον Βιομηχανίας και Ενεργείας έκθεση περιλαμβάνουσα αξιολόγηση της υποβληθείσης εις αυτό υπό του υπόχρεου τελικής εκθέσεως και απόψεις δια την αξιοποίηση των τυχόν διαπιστωθέντων κοιτασμάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.