Προεδρικό διάταγμα 84/84 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μετεγκατάσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αποθήκες, εγκαταστημένες και νόμιμα λειτουργούσες κατά τη δημοσίευση αυτού του Διατάγματος μέσα στο όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και των νησιών Σαλαμίνας και Αίγινας, μπορούν να μετεγκαθίστανται μέσα στην περιοχή αυτή με τις προϋποθέσεις που επιτρέπεται και να ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος.

 

2. Εγκαταστημένες και νόμιμα λειτουργούσες κατά τη δημοσίευση αυτού του Διατάγματος βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αποθήκες μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και των νησιών Σαλαμίνας και Αίγινας που δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετεγκαθίστανται μέσα στην πιο πάνω περιοχή, εφόσον από την μετεγκατάσταση αυτή δεν επέρχεται πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον, με τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Η μετεγκατάσταση γίνεται στις περιοχές οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων όπως αυτές εικονίζονται στους χάρτες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Διατάγματος αυτού, και αφορά βιομηχανίες ή βιοτεχνίες υψηλής όχλησης με κινητήρια δύναμη του μηχανολογικού εξοπλισμού που μετέχει στην παραγωγική διαδικασία μέχρι 120 HP και βιομηχανίες ή βιοτεχνίες μέσης όχλησης.

 

β) Η μετεγκατάσταση γίνεται στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων όπως εικονίζονται στους χάρτες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Διατάγματος αυτού και αφορά βιομηχανίες ή βιοτεχνίες μέσης και χαμηλής όχλησης.

 

γ) Η μετεγκατάσταση γίνεται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης μόνο σε γήπεδα όπου ανεγέρθηκαν, πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 791/1981, κτίρια εφοδιασμένα με πολεοδομική άδεια για βιομηχανικό ή βιοτεχνικό κτίριο στα οποία λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση αυτού του Διατάγματος νόμιμα βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και αφορά βιομηχανίες ή βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης.

 

3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των μονάδων που αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 2 παράγραφος 2 αυτού του διατάγματος με τα όρια της κινητήριας δύναμης που αναφέρονται σ' αυτόν, μέσα στην ίδια περιοχή χρήσεως γης και στα όρια του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας όπου ανήκε η παλιά τους θέση όταν η μετεγκατάστασή τους επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας (κατεδάφιση, έξωση λόγω ιδιοχρησίας, αναγκαστική απαλλοτρίωση, πυρκαϊά, σεισμός, κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 16 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.