Προεδρικό διάταγμα 97/87

ΠΔ 97/1987: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 511/1977 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 97/1987: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 511/1977 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, (ΦΕΚ 59/Α/1987).

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 3, 5 και 6 του νόμου 6422/1934 περί ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λ.π., όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1150/1949.

 

β) Του προεδρικού διατάγματος 511/1977 περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων.

 

2. Την V-3η/Φ19/3861/1987 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Γ. Πέτσο (ΦΕΚ 90/Β/1987)

 

3. Την υπ' αριθμόν 693/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 511/1977, προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε. Στους κατόχους πτυχίου της ταχύρρυθμης σχολής συντηρητών λεβητοστασίων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων τουλάχιστον 400 εργάσιμων ημερών.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 511/1977, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προϋπηρεσία που αναφέρεται στα εδάφια α, β, γ, δ και ε της παραγράφου 2 του προεδρικού διατάγματος 511/1977 αποδεικνύεται ως εξής:

 

α. Η προϋπηρεσία των ασκούντων το επάγγελμα με παροχή εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξής της, με πιστοποιητικό προϋπηρεσίας.

 

β. Η προϋπηρεσία των ασκούντων το επάγγελμα ελεύθερα και μόνο εφόσον έχουν αρχίσει να το ασκούν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος με την υποβολή τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή βεβαίωση της εφορίας. Οι παραπάνω δικαιούνται να προσμετρούν στην προϋπηρεσία τους και την προϋπηρεσία που θα αποκτήσουν και μετά την δημοσίευση του παρόντος.

 

γ. Η προϋπηρεσία των κατόχων πτυχίων της ταχύρρυθμης σχολής συντηρητών των λεβητοστασίων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ανεξάρτητα από το χρόνο ενάρξεως του επαγγέλματός των με τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων α και β.}

 

3. Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 14-04-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.