Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και εργασιών με αυτεπιστασία και απολογιστικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκτελεί το έργο, ορίζει τους επιβλέποντες υπαλλήλους, ειδικοτήτων αναλόγων με το είδος του εκτελούμενου έργου. Δεδομένης της δυσχερούς προμέτρησης των αρχαιολογικών εν γένει έργων, συντάσσεται και εγκρίνεται από την υπηρεσία, πριν από την εκτέλεση και κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Αρχή, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου τα οποία προβλέπουν τον αριθμό, τις ειδικότητες και τη διάρκεια απασχόλησης του αναγκαίου προσωπικού, τον αναγκαίο μηχανικό εξοπλισμό και τα απαιτούμενα υλικά. Το είδος και ο αριθμός των μηχανημάτων των έργων, των οποίων η αγορά κρίνεται, και τυχόν αναγκαία, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή από την οποία εγκρίνεται και ο τρόπος εκμετάλλευσης, μετά τη χρήση τους στο έργο.

 

2. Το απαιτούμενο προσωπικό διατίθεται από τακτικό ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό ή προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 και του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος.

 

3. Από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις καλύπτονται, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το έργο, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος, η δε απόδοσή τους γίνεται με την υποβολή των νομίμων παραστατικών στοιχείων (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) και δικαιολογητικών (αποφάσεις πρόσληψης κ.λ.π.).

 

4. Κατά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, τηρείται με ευθύνη της Υπηρεσίας ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται καθημερινώς το απασχολούμενο, κατά ειδικότητα, προσωπικό, τα μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την τεκμηρίωση. Στις εργασίες ανασκαφών, αναστήλωσης και συντήρησης τηρείται εκ παραλλήλου και αναλυτικό επιστημονικό ημερολόγιο με ευθύνη  που επιβλέποντος, που κατατίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μετά την περάτωση του έργου. Η Υπηρεσία που εκτελεί το έργο οφείλει να υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή, κάθε τρίμηνο, συνοπτική έκθεση για την πορεία του έργου.

 

5. Μετά την περάτωση του έργου ή αυτοτελούς τμήματός του, συντάσσεται από τους επιβλέποντες συγκεντρωτική έκθεση απολογισμού του έργου και υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός τριμήνου στην υπηρεσία που εκτελεί το έργο και στην προϊσταμένη αρχή. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί, κατά την κρίση της να ορίσει επιτροπή ποιοτικής παραλαβής του έργου, αποτελούμενη από τρία τουλάχιστον μέλη με ειδικότητες ανάλογες προς τη φύση των εργασιών. Το πρακτικό της επιτροπής κατακυρώνεται από την προϊσταμένη αρχή. Μετά την παρέλευση δεκαπέντε μηνών από την υποβολή της έκθεσης απολογισμού, εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία παραλαβής, το έργο θεωρείται αυτοδικαίως παραληφθέν.

 

6. Τα αρχαιολογικά έργα του παρόντος άρθρου μπορούν να επιθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ή από επιτροπές συγκροτούμενες από τον Υπουργό Πολιτισμού, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.