Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την πραγματοποίηση της αποκαταστάσεως χορηγούνται ειδικά δάνεια και παρέχεται αρωγή και τεχνική συνδρομή εις τους πληγέντες.

 

2. Δι' αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής καθορίζονται εκάστοτε τα των χορηγουμένων στεγαστικών δανείων και ιδία οι προϋποθέσεις χορηγήσεως του δανείου, τα πιστοδοτικά Ιδρύματα, το ύψος, το επιτόκιον και το τυχόν μέρος του δανείου το οποίον δύναται να είναι άτοκο, και ο τρόπος και ο χρόνος εξοφλήσεως αυτού. Δι' ομοίων αποφάσεων καθορίζονται επίσης και τα της τυχόν χορηγούμενης δωρεάν αρωγής, ως και τα της τυχόν ειδικής αρωγής δια την αποκατάστασιν κρινόμενων ως διατηρητέων κτιρίων.

 

Δια την αποκατάστασιν των ζημιών των φερόντων και λοιπών κοινοτήτων στοιχείων των κτιρίων το δάνειον καλύπτει το σύνολον της δαπάνης ταύτης. Οι ζημίες εις τα φέροντα στοιχεία των κτιρίων αποκαθίστανται εκ του προϊόντος των δανείων κατ' απόλυτον προτεραιότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

3. Η δανειοδότησις των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και επαγγελματιών, των οποίων οι κτιριακές εγκαταστάσεις υπέστησαν βλάβες, ενεργείται κατά τα καθοριζόμενα δι' αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων και εις τις περιπτώσεις αυτές των διατάξεων της παρούσης.

 

4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων τάσσεται τρίμηνος προθεσμία δια την υποβολή αιτήσεων δανειοδοτήσεως εκ μέρους των δικαιούχων, δυναμένη δι' ομοίων αποφάσεων να παρατείνεται από της λήξεως εκάστοτε της προηγουμένης και μέχρι το πολύ της 31-12-1979.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.