Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 4/15

ΠΥΣ 4/2015: Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 4/2015: Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, (ΦΕΚ 24/Α/2015), 06-02-2015.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική τις Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως ισχύει.

 

2. Την 3/2014 πράξη υπουργικού συμβουλίου Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, απαλλαγή από τα καθήκοντά του, μετακίνηση του υπηρετούντος Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 14/ΥΟΔΔ/2014).

 

3. Την 26/2012 πράξη υπουργικού συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντά τους και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους (ΦΕΚ 155/Α/2012).

 

4. Την 26/2013 πράξη υπουργικού συμβουλίου Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, απαλλαγή από τα καθήκοντά του και διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 179/Α/2013).

 

5. Την 22/2014 πράξη υπουργικού συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κρήτης και Αιγαίου και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων (ΦΕΚ 735/ΥΟΔΔ/2014).

 

6. Την 7334/4115/28-01-2015 επιστολή παραίτησης του Εμμανουήλ Αγγελάκα, Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

7. Την ΙΓ166/28-01-2015 επιστολή παραίτησης της Καλλιόπης Γερακούδη, Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

8. Την 5986/370/02-02-2015 επιστολή παραίτησης της Βασιλικής Ευταξά, Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

9. Την 11489/445/02-02-2015 επιστολή παραίτησης του Γεωργίου Διδασκάλου, Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

10. Την από 02-02-2015 επιστολή παραίτησης του Σπυρίδωνος, Σπυρίδωνος, Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

11. Την 7/30-01-2015 επιστολή παραίτησης του Γρηγορίου Ροκαδάκη, Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

12. Την 285/29-01-2015 επιστολή παραίτησης του Αθανασίου Καρούντζου, Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

13. Την 6/04-02-2015 εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζει:

 

Αποδέχεται:

 

1. την 7334/4115/28-01-2015 παραίτηση του Εμμανουήλ Αγγελάκα, μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων, ο οποίος είχε διοριστεί με την 3/2014 πράξη υπουργικού συμβουλίου και τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του,

 

2. την ΙΓ166/28-01-2015 παραίτηση της Καλλιόπης Γερακούδη, μετακλητής Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων, η οποία είχε διοριστεί με την 26/2012 πράξη υπουργικού συμβουλίου και την απαλλάσσει από τα καθήκοντά της,

 

3. την 5986/370/2015 παραίτηση της Βασιλικής Ευταξά, μετακλητής Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων, η οποία είχε διοριστεί με την 26/2013 πράξη υπουργικού συμβουλίου και την απαλλάσσει από τα καθήκοντά της,

 

4. την 11489/445/2015 παραίτηση του Γεωργίου Διδασκάλου, μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων, ο οποίος είχε διοριστεί με την 3/2014 πράξη υπουργικού συμβουλίου και τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του,

 

5. την από 02-02-2015 παραίτηση του Σπυρίδωνος, Σπυρίδωνος, μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων, ο οποίος είχε διοριστεί με την 22/2014 πράξη υπουργικού συμβουλίου και τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του,

 

6. την 7/30-01-2015 παραίτηση του Γρηγορίου Ροκαδάκη, μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων, ο οποίος είχε διοριστεί με την 22/2014 πράξη υπουργικού συμβουλίου και τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του,

 

7. την 285/29-01-2015 παραίτηση του Αθανασίου Καρούντζου, μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων, ο οποίος είχε διοριστεί με την 26/2012 πράξη υπουργικού συμβουλίου και τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Πρωθυπουργός

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

 

Ακριβές Αντίγραφο

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.