Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 1596/90

ΣτΕ 1596/1990


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αριθμός 1596/1990

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας

 

Τμήμα Δ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20-03-1990 με την εξής σύνθεση: Μ. Μουζουράκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ' Τμήματος, Τ. Κούνδουρος, Σ. Χαραλαμπίδης, Σύμβουλοι, Φ. Αρναούτογλου, Αικατερίνη Χριστοφορίδου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Μ. Καλαντζής, Γραμματέας του Δ' Τμήματος.

 

Για να δικάσει την από 02-11-1986 αίτηση:

 

του __________ κατοίκου Αμαρουσίου (__________), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κ. Σωτηρίου (Αριθμός Μητρώου 934/1990) που τον διόρισε στο ακροατήριο

 

κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος παρέστη με τον Σπύρο Σκουτέρη, Πάρεδρο της Διοικήσεως.

 

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί το από 29-09-1986 προεδρικό διάταγμα.

 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Παρέδρου, Φ. Αρναούτογλου.

 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, που ζήτησε την απόρριψή της.

 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, και,

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

 

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

 

1. Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση έχουν κατατεθεί τα νόμιμα τέλη (διπλότυπο 353604/1986 και 353605/86 του Ταμείου Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών) και το παράβολο (ειδικά έντυπα 252248, 1486095).

 

2. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται εμπρόθεσμα η ακύρωση του από 29-09-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 913/Δ/1986), με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη δύο πολεοδομικών ενοτήτων της περιοχής Άγιος Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου και η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ιδίου Δήμου.

 

3. Επειδή ο αιτών, που φέρεται ως ιδιοκτήτης ακινήτου το οποίο θίγεται με ρυθμίσεις της προσβαλλομένης πράξεως, έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την ακύρωσή της.

 

4. Επειδή, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, για τη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου της Διοικήσεως δεν αρκεί η παρουσία των αποτελούντων την νόμιμη απαρτία μελών, αλλά απαιτείται η προηγούμενη έγκαιρη και έγγραφη πρόσκληση όλων των τακτικών μελών. Για την περίπτωση δε κωλύματος τούτων πρέπει να καλούνται και τα αναπληρωματικά μέλη, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών του οργάνου στην συνεδρίασή του (ΣτΕ 3617/1987, 43/1985, 2112/1985 κ.λ.π.). Εξ άλλου, κατά το άρθρο 19 παράγραφος 5 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986):

 

{Κλήτευση των μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών) συλλογικού οργάνου δεν απαιτείται όταν έχουν προκαθορισθεί τακτές ημέρες συνεδριάσεων, όταν το μέλος έχει δηλώσει από πριν ότι κωλύεται να συμμετάσχει ή όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία συμμετοχής του. Η κλήτευση, όπου απαιτείται, γίνεται από τον πρόεδρο ή το γραμματέα του οργάνου. Η κλήτευση μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα ή τηλεγράφημα, στις περιπτώσεις δε αυτές αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή του προσώπου που έκανε την κλήτευση.}

 

5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, για την έκδοση του προσβαλλόμενου προεδρικού διατάγματος γνωμοδότησε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου 1337/1983 το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής κατά την συνεδρίασή του της 17-07-1986. Κατά τη συνεδρίαση εκείνη, ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος παρέστη το αναπληρωματικό μέλος Ξενοφών Σφακιανάκης αντί του τακτικού Ευαγγέλου Χωριανόπουλου, χωρίς, όμως, να προκύπτει ότι υπήρξε προηγούμενη έγκαιρη και έγγραφη πρόσκληση του τελευταίου, σύμφωνα με την γενική αρχή που αναφέρθηκε στην προηγούμενη σκέψη. Και ναι μεν παλαιότερα, με το έγγραφο 4008/1751/1984 της Προέδρου του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος προς τα μέλη του και, κυρίως, με την απόφαση 9234/4261/1984 του Νομάρχη του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής περί ανασυγκροτήσεως του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, - με την οποία οι δύο προαναφερθέντες είχαν ορισθεί ως μέλη του -, καθοριζόντουσαν τακτές ημέρες συνεδριάσεως τούτου (οι 3 πρώτες Πέμπτες κάθε μηνός), στην συνέχεια, όμως, με την απόφαση 21529/5803/1985 του ιδίου Νομάρχη περί νέας ανασυγκροτήσεως του Συμβουλίου τούτου ορίσθηκε ότι οι συνεδριάσεις του θα καθορίζονται με απόφαση της Διευθύνσεως Πολεοδομίας του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής (της οποίας η προϊσταμένη προήδρευε του Συμβουλίου) και ότι κάθε προηγούμενη απόφασή του παύει να ισχύει. Αλλά, ούτε τέτοια απόφαση της Διευθύνσεως Πολεοδομίας προκύπτει ότι εκδόθηκε (βλέπε έγγραφό της 27764/Π-1541/1988), ούτε η ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο νεότερη νομαρχιακή απόφαση περί ανασυγκροτήσεως του οργάνου τούτου (5036/1410/1986) διέλαβε κάτι το σχετικό. Υπό τα δεδομένα αυτά, προκαθορισμένες τακτές ημέρες συνεδριάσεων του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που θα καθιστούσαν περιττή, κατά την μνημονευθείσα στην προηγούμενη σκέψη διάταξη του άρθρου 19 παράγραφος 5 του νόμου 1599/1986, την κλήτευση του απουσιάσαντος τακτικού μέλους του Ευαγγέλου Χωριανόπουλου, δεν υπήρξαν.

 

Εξ άλλου, η έλλειψη αυτή δεν καλύπτεται ούτε από τη βεβαιούμενη στο ως άνω έγγραφο της Διευθύνσεως Πολεοδομίας σχετική τηλεφωνική πρόσκληση της Προέδρου του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος η οποία δεν αποδεικνύεται από σχετική σημείωση στο ειδικό βιβλίο που απαιτεί η προαναφερθείσα διάταξη, ούτε από την αναφερόμενη στο ίδιο έγγραφο ανάρτηση του πινακίου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που δεν προβλέπεται ως τύπος προσκλήσεως των μελών συλλογικού οργάνου. Συνεπώς, και σύμφωνα με την προηγούμενη σκέψη, υπήρξε κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, κακή σύνθεση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος κατά την κρίσιμη συνεδρίασή του με αποτέλεσμα να πρέπει ν' ακυρωθεί για το λόγο αυτό το προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα που ερείδεται επί της σχετικής γνωμοδοτήσεώς του και να καθίσταται περιττή η έρευνα των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως.

 

6. Επειδή, επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή.

 

Δια ταύτα

 

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

 

Ακυρώνει το από 29-09-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 913/Δ/1986) σύμφωνα με το σκεπτικό.

 

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

 

Επιβάλλει στο Δημόσιο να καταβάλει στον αιτούντα 28.000 δραχμές για την δικαστική του δαπάνη.

 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23-03-1990 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 08-05-1990.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.