Υγειονομική διάταξη 6428/67 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δάπεδον Θα είναι εκ λείου και αδιαπότιστου υλικού ή εκ ξύλου στιλβωμένου.

 
2. Οι τοίχοι μέχρις ύψους 2 m θα είναι ελαιοχρωματισμένοι άνωθεν δε του ύψους τούτου ως και η οροφή υδροχρωματισμένοι και καθαροί.

 
3. Φωτισμός. Τόσον ο φυσικός όσον και ο τεχνητός φωτισμός δέον να είναι επαρκής. Το άνοιγμα υαλοθύρων και παραθύρων δέον ν' αντιστοιχεί τουλάχιστον εις το 1/7 του εμβαδού του όλου καταστήματος. Καθ' ον χρόνον δεν υφίσταται φυσικός φωτισμός ο τεχνητός φωτισμός δέον να είναι τοιαύτης εντάσεως ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτος ανάγνωσις εντύπων στοιχείων αττικών των 8 στιγμών υπό εμμέτρωπος.

 
4. Αερισμός. Ο αερισμός θα είναι επαρκής και θα πραγματοποιείται δια των θυρών και παραθύρων άτινα να βλέπουν αμέσως εις τον ανοικτό χώρο.

 
5. Ύδρευσις. Θα υπάρχει υποχρεωτικώς ύδρευσις ήτις θα πληροί τους όρους των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.

 
6. Αποχέτευσις. Αυτή θα πληροί τους όρους των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.

 
7. Αποχωρητήρια νιπτήρες. Ταύτα από απόψεως αριθμού και κατασκευής θα πληρούν τους όρους της υπ' αριθμόν ΓΙΓ/300/16-03-1967 Υγειονομικής Διατάξεως (ΦΕΚ 126/Β/1967). Εις τους νιπτήρες θα υπάρχει εγκατάστασις θερμού και ψυχρού ύδατος.

 
8. Λουτρά. Οι τοίχοι του δωματίου λουτρού θα είναι επιστρωμένοι μέχρις ύψους 2 m δια πλακιδίων εκ πορσελάνης άνωθεν δε τούτων ως και η οροφή θα είναι υδροχρωματισμένοι και καθαροί. Το δάπεδον θα είναι εκ λείου ανοιχτόχρωμου και αδιαπότιστου υλικού με κατάλληλη κλίση δια την ταχεία και καλή απορροή των υδάτων εντός κεκαλυμμένων δι' εσχάρας φρεατίων μετά σιφώνων που αερίζονται καλώς. Ο λουτήρας θα είναι εκ μαρμάρου ή εμαγιέ με τοιχώματα λεία άνευ ρωγμών θα πλένεται δε καλώς μεθ' εκάστη χρήση δια θερμού ύδατος και απορρυπαντικών και θα εκπλύνεται καλώς δια θερμού ύδατος. Σε αυτού που χρησιμοποιούν τούτο θα παρέχεται σαπούνι ως και προσόψια καθαρά και αμεταχείριστα.

 

9. Απορρίμματα. Θα υπάρχουν δοχεία απορριμμάτων που πληρούν τους όρους της υγιεινής.

 

10. Εργαλεία - προσθήκες. Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία θα καθαρίζονται καλώς μεθ' εκάστη χρήση και θα απολυμαίνονται δια οινοπνεύματος ή βρασμού, Ταύτα θα φυλάσσονται εντός κλειστών ερμαρίων ή υάλινων προθηκών.

 

11. Υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι θα είναι υγιείς, καθαροί και με όνυχας καλώς κομμένους. Θα τοποθετούν τον ιματισμό των εις ειδικό ιματιοφυλάκιο, θα φέρουν λευκό επενδύτη και θα κέκτηνται βιβλίο υγείας.

 

Αυτοί είναι συνυπεύθυνοι μετά του ιδιοκτήτη για τη μη τήρηση των όρων της παρούσης και μόνο αυτοί υπεύθυνοι δι' όσα αφορούν την ατομική καθαριότητα ή ανάγονται εις ατομική των και μόνο αμέλεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.