Απόφαση 146776/16

Απόφαση 146776/2459/2016: Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 146776/2459/2016: Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει, (ΦΕΚ 3532/Β/2016), 03-11-2016.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Τις διατάξεις:

 

προεδρικό διάταγμα 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, άρθρο 1 με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άρθρου 6 του ιδίου προεδρικού διατάγματος με το οποίο μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 352/1991 άρθρο 1, (ΦΕΚ 124/Α/1991) και προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 228/2002 άρθρο 1 παράγραφος 2, (ΦΕΚ 208/Α/2002)).
προεδρικό διάταγμα 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/2014) Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
προεδρικό διάταγμα 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
προεδρικό διάταγμα 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).
Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) όπως αυτές αντικατέστησαν εκείνες των άρθρων 13 έως και 26 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), και ειδικά την παράγραφο 1 εδάφια β, γ, δ και ε του άρθρου 21, σύμφωνα με τα οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν.

 

5. Το 705/8/11-10-2016 απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΚΧΑ ΑΕ σχετικά με την έγκριση σχεδίου υπουργικής απόφασης για θέματα Ανάρτησης, Διόρθωσης, Συμπλήρωσης, Κύρωσης, Αναμόρφωσης και λοιπών εργασιών Δασικών Χαρτών.

 

6. Την σχετική εισήγηση τής Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών τής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις τής παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Έναρξη ισχύος

 

Θέματα Ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών

 

Περιεχόμενα

 

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Ανάρτηση δασικού χάρτη

Κεφάλαιο 3: Υποβολή αντιρρήσεων

Κεφάλαιο 4: Σημείο υποστήριξης ανάρτησης του Δασικού Χάρτη

Κεφάλαιο 5: Επεξεργασία αντιρρήσεων

Κεφάλαιο 6: Διόρθωση και συμπλήρωση δασικών χαρτών

Κεφάλαιο 7: Αναμόρφωση και τήρηση κυρωμένων δασικών χαρτών

Κεφάλαιο 8: Συγκρότηση, λειτουργία, υποστήριξη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων

 

Υπόδειγμα 1: Απόφαση ανάρτησης

Υπόδειγμα 2: Ανακοίνωση ανάρτησης δασικού χάρτη & πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων

Υπόδειγμα 3: Απόφαση συγκρότησης ΣΥΑΔΧ

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21-10-2016

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.