Απόφαση 16721/16

Απόφαση 16721/2016: Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 16721/2016: Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης, (ΦΕΚ 4403/Β/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

3. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 31635/2014, εγκύκλιο 49, του Υπουργείου Εσωτερικών Θέματα προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των νόμων 4257/2014 και 4258/2014.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 136/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ 229/Α/2010), όπως ισχύουν.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης, όπως ισχύει.

 

6. Την υπ' αριθμόν 141/16-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης περί τροποποίησης Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 175/15-12-2016 γνωμοδότηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων της Περιφέρειας Κρήτης Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης νομού Ηρακλείου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 22/16-12-2016 γνωμοδότηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων της Περιφέρειας Κρήτης Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.

 

9. Την από 16-12-2016 γνωμοδότηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων της Περιφέρειας Κρήτης Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 242991/06-12-2016 σε ορθή επανάληψη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 141/16-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, αναφορικά με την αντικατάσταση των άρθρων 12 και 13 και την τροποποίηση του άρθρου 40 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, όπως έχει καταρτιστεί με το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010), ως εξής:

 

1. Τα άρθρα 12 και 13 τα οποία αντικαθίστανται ως κάτωθι:

 

{Άρθρο 12: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού

 

1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, καθώς και η διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού είναι αρμόδιος για την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

 

2. Τη Διεύθυνση Οικονομικού απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,

β. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.

γ. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

δ. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

ε. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

στ. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.

ζ. Τμήμα Προμηθειών.

η. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας.

θ. Τμήμα Μισθοδοσίας.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

α)α. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων και στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,

 

α)β. την αποτελεσματική διαχείριση και τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις,

 

α)γ. την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

 

β. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

β)α. τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

 

β)β. τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών/χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,

 

β)γ. την έκδοση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

β)δ. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,

 

β)ε. τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα,

 

β)στ. την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

γ. Τα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων είναι κατά Περιφερειακή Ενότητα αρμόδια ιδίως για:

 

γ)α. τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων,

 

γ)β. τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών/χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,

 

γ)γ. την έκδοση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

γ)δ. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,

 

γ)ε. τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

 

δ. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως τη διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την έδρα και την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, τηρεί το φυσικό ταμείο και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.

 

Επίσης το Τμήμα μεριμνά για την είσπραξη όλων των εσόδων της Περιφέρειας.

 

ε. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την έδρα και την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ή περισσότερες της μίας των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Επίσης, το Τμήμα διεξάγει τη διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της Περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο, και τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών.

 

στ. Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας. Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα, κυκλοφοριακές συνδέσεις και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους. Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία, περιλαμβανομένων των νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια και έχουν την έδρα τους στην έδρα της Περιφέρειας, και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενό του αρχεία και βιβλία. Επίσης, μεριμνά για τις μισθώσεις που αφορούν τη στέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας.

 

ζ. Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καθώς και της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας. Το Τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης. Το Τμήμα τηρεί επίσης το μητρώο του πάσης φύσεως μισθοδοτούμενου προσωπικού της Περιφέρειας.

 

Άρθρο 13: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων

 

1. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

2. Τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων απαρτίζουν τα ακόλουθα τμήματα:

 

α. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας.

 

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.

 

γ. Τμήμα Προμηθειών.

 

δ. Τμήμα Γραμματείας.

 

ε. Στο πλαίσιο των Τμημάτων Γραμματείας των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων λειτουργεί επίσης Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές τμήματα ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας.

 

Εκδίδει τις σχετικές ατομικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου. Διενεργεί την εκκαθάριση μισθοδοσίας των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης και τηρεί το μητρώο προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας. Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο σε θέματα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας.

 

β. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της Περιφερειακής Ενότητας και ιδίως για τη διενέργεια των πληρωμών και την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης. Τηρεί το φυσικό ταμείο της Περιφερειακής Ενότητας και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.

 

γ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα ή περισσότερες της μίας των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της έδρας της Περιφέρειας. Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων. Τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Επίσης το Τμήμα μεριμνά για τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Περιφερειακή Ενότητα, τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα, κυκλοφοριακές συνδέσεις και άλλες πηγές και την παρακολούθηση της απόδοσής τους. Επίσης, το Τμήμα επιμελείται της διαγραφής και επιστροφής εσόδων, ενώ προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της Περιφερειακής Ενότητας, περιλαμβανομένων των νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια και έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα, και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.

 

δ. Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το πρωτόκολλο καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας ή γραφείο διοικητικής υποστήριξης. Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας, για την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας πολίτες καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

ε. Το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο ιδίως να μεριμνά για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες, καθώς και για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και των συσκευών σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Επίσης, υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας κατά τη στέγαση ή μεταστέγασή τους και είναι αρμόδιο για τις παροχές κοινής ωφέλειας της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ μεριμνά και για την κίνηση των οχημάτων και τη συντήρησή τους. Επιπροσθέτως είναι αρμόδιο και για θέματα σύστασης δικαιοπραξιών.}

 

2. Το άρθρο 40 παράγραφοι 22-31 το οποίο τροποποιείται ως κάτωθι:

 

{Άρθρο 40: Προϊστάμενοι Τμημάτων

 

Διεύθυνση Οικονομικού (έδρα)

 

22) Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

23) Στα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

24) Στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

25) Στο Τμήμα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

26) Στο Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

27) Στο Τμήμα Μισθοδοσίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

28) Στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

29) Στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

30) Στο Τμήμα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

31) Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Στο Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.}

 

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 3.500,00 € για το έτος 2017 και ανάλογη για τα επόμενα έτη που θα καλυφθεί από τον Φορέα 00.072-00 ΚΑΕ 0215 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Για τα επόμενα έτη προκαλείται η ίδια δαπάνη, η οποία θα προβλέπεται στον ίδιο ΚΑΕ.

 

Η παρούσα τροποποίηση ισχύει από 01-01-2017.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 28-12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.