Προεδρικό διάταγμα 149/10 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

2. Τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων απαρτίζουν τα ακόλουθα τμήματα:

 

α. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας.

 

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.

 

γ. Τμήμα Προμηθειών.

 

δ. Τμήμα Γραμματείας.

 

ε. Στο πλαίσιο των Τμημάτων Γραμματείας των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων λειτουργεί επίσης Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές τμήματα ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας.

 

Εκδίδει τις σχετικές ατομικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου. Διενεργεί την εκκαθάριση μισθοδοσίας των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης και τηρεί το μητρώο προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας. Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο σε θέματα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας.

 

β. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της Περιφερειακής Ενότητας και ιδίως για τη διενέργεια των πληρωμών και την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης. Τηρεί το φυσικό ταμείο της Περιφερειακής Ενότητας και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.

 

γ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα ή περισσότερες της μίας των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της έδρας της Περιφέρειας. Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων. Τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Επίσης το Τμήμα μεριμνά για τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Περιφερειακή Ενότητα, τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα, κυκλοφοριακές συνδέσεις και άλλες πηγές και την παρακολούθηση της απόδοσής τους. Επίσης, το Τμήμα επιμελείται της διαγραφής και επιστροφής εσόδων, ενώ προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της Περιφερειακής Ενότητας, περιλαμβανομένων των νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια και έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα, και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.

 

δ. Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το πρωτόκολλο καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας ή γραφείο διοικητικής υποστήριξης. Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας, για την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας πολίτες καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

ε. Το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο ιδίως να μεριμνά για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες, καθώς και για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και των συσκευών σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Επίσης, υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας κατά τη στέγαση ή μεταστέγασή τους και είναι αρμόδιο για τις παροχές κοινής ωφέλειας της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ μεριμνά και για την κίνηση των οχημάτων και τη συντήρησή τους. Επιπροσθέτως είναι αρμόδιο και για θέματα σύστασης δικαιοπραξιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 16721/2016 απόφασης (ΦΕΚ 4403/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.