Απόφαση 4187/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαδικασία καθορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατάταξη στην κατηγορία Β ή στην υποκατηγορία Α2 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος IX της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002), γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του σχετικού τμήματος του Παραρτήματος ΙΧ της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 και τα υποκριτήρια του Πίνακα 4 του ανωτέρω Παραρτήματος. Για το σκοπό αυτό, στο ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της Υπουργικής Απόφασης οίκοθεν 483/35/Φ15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/2012) θα πρέπει να παρατίθενται τα σχετικά υποκριτήρια με την αντίστοιχη μοριοδότηση (σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΧ της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012), τα οποία αφορούν στην κατάταξη της εν λόγω δραστηριότητας, με την αναγκαία τεκμηρίωση όπου απαιτείται.

 

2. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο άρθρο 19, παράγραφος 1 του νόμου 3982/2011 και απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας, η Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας, που υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατάλληλες, κατά περίπτωση, Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπου απαιτείται. Η Αδειοδοτούσα αρχή βεβαιώνει την κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης μόνο εφόσον αυτή περιλαμβάνει πλήρως τις κατάλληλες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

 

3. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο άρθρο 19, παράγραφος 3 του νόμου 3982/2011, η Άδεια Εγκατάστασης, που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατάλληλες, κατά περίπτωση,Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Ο φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στην Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην Άδεια Εγκατάστασης.

 

4. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο άρθρο 19, παράγραφος 4 ή 5 του νόμου 3982/2011, και έχει την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Λειτουργίας, θα πρέπει στην Άδεια Λειτουργίας, που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, να περιλαμβάνονται οι κατάλληλες, κατά περίπτωση, Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί στην άδεια εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

5. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο άρθρο 20, παράγραφος 1 και 2 του νόμου 3982/2011, και έχει την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Λειτουργίας, θα πρέπει στην Άδεια Λειτουργίας, που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, να περιλαμβάνονται οι κατάλληλες, κατά περίπτωση, Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

6. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων με Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στην εγκατάσταση που να καθιστά υποχρεωτική την έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης ή Λειτουργίας ή Υπεύθυνης Δήλωσης, μέχρι τη λήξη της. Μετά τη λήξη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

 

7. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας μεριμνά για τη σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, του συνόλου των Ειδικών Τυποποιημένων Περιβαλλοντικών Όρων, για κάθε μια δραστηριότητα, που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 2 της παρούσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.